Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Promotorzy w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna

 

Zapraszamy do zapoznania się z wizytówkami promotorów w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w dyscyplinach, którzy dotychczas zgłosili tematykę badawczą na rok akademicki 2024/2025, w ramach dyscypliny Inżynieria Mechaniczna. Możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej z tematyką badawczą spoza proponowanej listy, po jej uzgodnieniu oraz zgłoszeniu przez potencjalnego promotora. 

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki

ul. Racławicka; budynek D; pokój 20; budynek A; pokój 116;

e-mail: waldemar.kuczynski@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 438

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badanie zjawiska poślizgu temperaturowego (pinch-point) podczas przemian fazowych proekologicznych czynników chłodniczych w mini kanałach / Study of the phenomenon of temperature slippage (pinch-point) during phase transformations of pro-ecological refrigerants in mini-channels 

2. Badanie zjawiska skraplania proekologicznych mieszanin czynników chłodniczych w kompaktowych wymiennikach ciepła wytworzonych metodą wydruku 3D z proszków metali / Study of the phenomenon of condensation of pro-environmental refrigerant mixtures in compact heat exchangers fabricated by 3D printing from metal powders

więcej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji,

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, budynek D, pokój 203,

e-mail: krzysztof.nadolny@tu.koszalin.pl; tel.: 94 3478412

Proponowana tematyka badawcza:

1.Badania wpływu proekologicznych metod doprowadzania czynników chłodzących, smarujących i antyadhezyjnych do strefy obróbki na przebieg i wyniki procesu szlifowania / Investigations into the influence of pro-ecological methods of delivery cooling, lubricating and antiadhesive media to the machining zone on the course and results of the grinding process

więcej

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki

ul. Racławicka 15-17, budynek C; pokój 215

e-mail: tadeusz.bohdal@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 247

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badanie przemian fazowych czynników roboczych w elementach miniinstalacji kogeneracyjnej na potrzeby energetyki rozproszonej

więcej

dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 113

e-mail: dariusz.lipinski@tu.koszalin.pl

 

więcej

dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Mechatroniki i Automatyki

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 103

e-mail: igor.maciejewski@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478 471

Proponowana tematyka badawcza:

1. Sterowanie drganiami w układach mechanicznych

więcej

dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

ul. Racławicka 15-17.; budynek: C; pokój: 221

e-mail: iwona.michalska-pozoga@tu.koszalin.pl; tel. : 94 3478425

Proponowana tematyka badawcza:

1. Materiały polimerowe pochodzące z recyklingu i dodatków w postaci napełniaczy metalowych i/lub niemetalowych do zastosowań w technologiach przyrostowych

2. Wytłaczanie tworzyw polimerowych pierwotnych i pochodzących z recyklingu oraz ich mieszanin, a także kompozytów na ich bazie ze wzmocnieniem pochodzenia naturalnego i syntetycznego przy użyciu konwencjonalnego ślimakowego i niekonwencjonalnego z wielostożkową strefą uplastyczniająco-homogenizującą układu uplastyczniającego.

więcej

dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

ul. Racławicka 15-17; budynek C ; pokój 220

e-mail: joanna.piepiorka@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 459

więcej

dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki

ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 213

e-mail: krzysztof.dutkowski@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 228

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badanie wpływu cieczy z dodatkiem materiału PCM na pracę urządzeń wymiany ciepła / Study on efficiency of heat transfer devices with PCM fluids addition

więcej

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

ul Racławicka 15-17; budynek C; pokój 225

e-mail: tomasz.rydzkowski@tu.koszalin.pl; tel. : 94 34 78 424

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badania dotyczące wytwarzania, właściwości, zgrzewania oraz recyklingu folii opakowaniowych klasycznych i biodegradowalnych. Tematyka może dotyczy folii monolitycznych i wielowarstwowych, modyfikowanych oraz folii kurczliwych / Research on the production, properties, welding, and recycling of both conventional and biodegradable packaging films. The scope may include monolithic and multilayer films, modified films, as well as shrink films.

2. Przetwórstwo oraz badanie właściwości klasycznych i biodegradowalnych tworzyw polimerowych oraz kompozytów. Tematyka obejmuje przetwarzanie i recykling, może dotyczyć również tworzyw spienialnych, jak polistyren EPS i kompozyty na jego bazie / Processing and testing of properties of classical and biodegradable polymeric materials as well as composites. The subject matter covers processing and recycling and may also include foamed materials such as expanded polystyrene (EPS) and composites based on it​​​​​​​

więcej

dr hab. inż. Małgorzata Sikora, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 211

e-mail: malgorzata.sikora@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 421

więcej

dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 114

e-mail: blazej.balasz@tu.koszalin.pl; tel. : 94 34 78 495

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badania procesu wytwarzania przyrostowego kompozytów metalowo-ceramicznych o osnowie tytanu metodą selektywnego spiekania laserowego

2. Wytwarzanie przyrostowe z proszków metali części maszyn o lokalnie zmiennych właściwościach (druk 3D)

więcej

dr hab. inż. Tomasz Królikowski prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Mechatroniki i Automatyki

ul. Śniadeckich 2; Budynek A; pok. 602

email: tomasz.krolikowski@tu.koszalin.pl; tel. 94 3478602

więcej

prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

Wydział Mechaniczny; Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 36

e-mail: wojciech.kacalak@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478101

więcej

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

Wydział Mechaniczny; Katedra Mechaniki i Konstrukcji

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 201

e-mail: leon.kukielka@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478234

więcej

dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz, prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka; budynek B; pokój 115

e-mail: anna.zawada-tomkiewicz@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 451

więcej

dr hab. inż. Łukasz Bohdal

Wydział Mechaniczny; Katedra Mechaniki i Konstrukcji

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 201

e-mail: lukasz.bohdal@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478328

więcej

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta

Wydział Mechaniczny; Katedra Inżynierii Produkcji

ul. Racławicka 15-17; budynek D; pokój 233

e-mail: jaroslaw.plichta@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478469

więcej

prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński
Wydział Mechaniczny; Katedra Fizyki Technicznej i Nanotechnologii
ul. Śniadeckich 2; budynek H; pokój 106-11H
e-mail: witold.gulbinski@tu.koszalin.pl; tel.: 94 34 86 622

Proponowana tematyka badawcza:

1. New coatings improving tribological properties and corrosion resistance of metal alloys for medical applications 

2. Surface modification of electrodes for green hydrogen generation by electrolytic water splitting

 

więcej

prof. dr hab. Jerzy Ratajski
Wydział Mechaniczny; Katedra Inżynierii Biomedycznej
ul. Śniadeckich 2; budynek H; pokój 103H
e-mail: jerzy.ratajski@tu.koszalin.pl; tel.: 94 34 86 611

więcej

 

dr hab. inż. Mieczysław Pancielejko, prof. PK
Wydział Mechaniczny; Katedra Fizyki Technicznej i Nanotechologii
ul. Śniadeckich 2; budynek H; pokój 106-9
e-mail: mieczyslaw.pancielejko@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 86 637

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badania właściwości mechanicznych i tribologicznych powierzchni narzędzi, części maszyn i biomateriałów ze stali nierdzewnych z powłokami wytworzonymi technikami PVD / Testing the mechanical and tribological properties of the surfaces of tools, machine parts and biomaterials made of stainless steel with coatings deposited by PVD techniques

więcej