Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Otwarty dostęp (z ang. open access) to bezpłatny dostęp do recenzowanych publikacji, danych badawczych i innego typu materiałów naukowych zamieszczonych w internecie, z możliwością powielania, rozp...
Czasopisma oraz inne publikacje wydawane na zasadach otwartego dostępu (Open Access) udostępniane są na takich zasadach, by można było swobodnie korzystać z tych zasobów, przy zachowaniu poszanow...
Podstawowym narzędziem, które jest niezbędne do deponowania, przechowywania, udostępniania oraz zarządzania dorobkiem naukowym w sieci jest repozytorium. Uczelnie wyższe używają repozytoriów, aby p...
Otwarte archiwa i repozytoria gromadzą i udostępniają treści, zapewniają przestrzeń dyskową oraz narzędzia do przechowywania treści. W repozytoriach i archiwach znajdują się zarówno teksty niepub...
Otwarte dane badawcze (Open Research Data) to zebrane lub wytworzone zbiory danych, które powstały jako rezultat pracy naukowej i zostały udostępnione do bezpłatnego, powtórnego użycia bez barier p...