Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Repozytoria


Otwarte archiwa i repozytoria gromadzą i udostępniają treści, zapewniają przestrzeń dyskową oraz narzędzia do przechowywania treści. W repozytoriach i archiwach znajdują się zarówno teksty niepublikowane i nierecenzowane (preprinty), jaki publikacje, które przeszły proces recenzji i zostały zaakceptowane do druku (postprinty).

Nazwa Opis
AMUR AMUR - Adam Mickiewicz University Repository jest repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.
arxiv.org Archiwum nierecenzowanych naukowych preprintów składających się z artykułów naukowych z dziedziny matematyki, fizyki, astronomii, elektrotechniki, informatyki, biologii kwantowej, statystyki, finansów i ekonomii.
CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.
CERN Document Server (CDS) Kompleksowe archiwum z zakresu nauk ścisłych i technicznych obsługująca zasoby dokumentacyjne CERN-u.
CogPrints

Elektroniczne archiwum w którym autorzy mogą samodzielnie archiwizować dokumenty z różnych zakresów tematycznych, tj.: psychologii, neurologii, językoznawstwa, informatyki, filozofii, biologii, medycyny, antropologii, a także z wielu innych dziedzin nauk.

E-LIS E-prints in Library and Information Science - międzynarodowe repozytorium pełnych tekstów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

Polski serwis internetowy założony w 2007, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji on-line o zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

Internet Archive Archiwum gromadzi i udostępnia rozmaite zasoby multimedialne. Obecnie zawiera gromadzone w odstępach ok. dwumiesięcznych dawne wersje wszystkich, ogólnodostępnych stron WWW z całego świata, dawne wersje wszelkiego oprogramowania, filmy, książki, nagrania dźwiękowe, nagrania programów telewizyjnych itp. Archiwum jest udostępniane bezpłatnie historykom, naukowcom i do celów edukacyjnych. Część archiwów jest dostępna dla każdego.
MIT OpenCourseWare

Repozytorium Massachusetts Institute of Technology zawierające kursy szkoleniowe, nagrania wykładów audio i wideo oraz pełne teksty książek wykładowców MIT.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations Katalog Centralny Sieciowej Cyfrowej Biblioteki Prac Dyplomowych i Dysertacji (NDLTD).
OpenAIRE

Repozytorium gromadzi nie tylko publikacje, ale też opisy projektów badawczych. Powiązanie informacji o projekcie z jednej strony z instytucją i osobami, odpowiedzialnymi za jego realizację, a z drugiej strony z publikacjami, jakie powstały w jego wyniku, pozwala uzyskać całościowy obraz przebiegu badań.

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Katalog repozytoriów Open Access, który zawiera akademickie repozytoria otwartego dostępu.
OpenStax CNX

Repozytorium recenzowanych treści edukacyjnych świadczonych przez wolontariuszy na otwartej licencji. Platforma jest utrzymywana przez Rice University i obejmuje tematykę z nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych. Można remiksować i edytować materiały oraz pobierać w różnych formatach cyfrowych.