Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Zespół ds. Otwartego Dostępu


Koordynator zespołu:
dr inż. Magdalena Szelągowska / Dział Nauki


Członkowie zespołu / Biblioteka Politechniki Koszalińskiej:
mgr Mariola Jackiewicz 
mgr Aneta Wall
lic. Aleksandra Warsińska
mgr Maciej Jaworski


Do zadań Zespołu Otwartego Dostępu (OD) należy:

  • prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w zakresie OD;
  • opracowanie projektu Polityki OD w Politechnice Koszalińskiej;
  • przygotowanie planu wdrażania OD;
  • koordynowanie prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury OD, w tym repozytorium Konstelacja Wiedzy Politechniki Koszalińskiej;
  • monitorowanie wdrażania OD, w tym analiza liczby publikacji udostępnionych w OD;
  • składanie Rektorowi ds. Nauki Politechniki Koszalińskiej sprawozdań z postępów we wdrażaniu OD.