ERASMUS +
Politechniki Koszalińskiej

Wyjazdy na praktyki

 

 • Program Erasmus+ umożliwia studentom, I, II i III stopnia wyjazd na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa/instytucji
 • Wyjazdy długoterminowe od min 2 do  max 12 mcy, w trakcie tego samego roku akademickiego. Każdy student posiada tzw . Kapitał wyjazdowy to 12 mcy, które student może wykorzystać na mobilność w ramach jednego stopnia studiów. Student „otrzymuję” kapitał mobilności 12 mcy na każdym stopniu studiów.
 • Jak wykorzystać kapitał mobilności – przykład np. 10 mcy na studia + 2 na praktykę.
 • Odbycie praktyki zakłada nabycie kompetencji oraz efektów kształcenia zgodnych z danym kierunkiem studiów
 • W przypadku praktyki realizowanej przez niedawnego absolwenta, kwalifikacja musi nastąpic na ostatnim roku studiów, realizacja – cały zaplanowany okres praktyki musi zostać zakończony w ciągu 12 miesięcy od momentu obrony pracy.
 • OLS Wyjeżdżający studenci są objęci systemem wsparcia językowego OLS (Online Linguistic Support), który ma na celu badanie zwiększenia kompetencji w zakresie znajomości języków obcych. Studenci przystępują do 2 testów językowych : przed wyjazdem oraz przed zakończeniem mobilności. Wynik testu nie ma wpływu na zatwierdzoną już kwalifikację studenta wyjeżdżającego
 • Nabór: informacje o naborze ukazują się w mediach uczelnianych, na platformie USOS oraz na stronie sekcji Erasmus+ zakładka – studenci- aktualności także Koordynatorzy Wydziałowi
 • Zasady kwalifikacji określone są w dokumencie – link
 • Najważniejsze kryteria dla studentów w PK:
 1. Średnia ocen  min 3,5 za ostatni zakończony semestr( w momencie składania formularza zgłoszeniowego)
 2. Ocena z lektoratu języka obcego lub za posiadany certyfikat językowy
 3. Dodatkowy 1 punkt za wspólpracęz BMM jako opiekun studenta Erasmus+ w PK tzw „Buddy”
 4. Szczegóły – w ww. dokumencie 
 • Stawki wsparcia indywidualnego obowiązujące zostały określone przez Narodową Agencję w opArciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ zostały podzielone na grupy w zależności od kosztów utrzymania. Stawki są przedstawiane dla każdej realizowanej przez uczelnię umowy - ;link stawki FRSE
 • Osoby, które mają już nabyte prawo do stypendium socjalnego lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (licząc datę zakończenia naboru) otrzymua dodatkowe wsparcie w kwocie 250 EUR miesięcznie
 • Osoby podróżujące ekologicznymi środkami transeptu (pociąg, autobus, wspólne korzystanie z samochodu) otrzymuja jednirazowy dodatek Green Ravel w wysokości 50 EUR oraz istnieje możliwość otrzymania stypendium na utrzymania na max 4 dni podróży (adekwatnie do trwania podróży)

Ważne!!!

 • Praktyka zagraniczna (zawodowa) w ramach programu Erasmus+  ma służyć zdobyciu praktycznych umiejętności powiązanych ze kierunkiem studiowanym przez studenta, musi być integralnie związana z daną dziedziną, tokiem studiów.. Może mieć charakter obowiązkowy (praktyka stanowi integralną część studiów, jest ona zaliczona i uznana w ramach danego programu studiów po powrocie) lub nieobowiązkowy (praktyka umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności);
 • realizacja praktyk nie wymaga wcześniejszego podpisania odrębnej umowy dwustronnej pomiędzy instytucjami;
 • studenci samodzielnie poszukują miejsca praktyk;
 • firma/instytucja w której odbywa się praktyka musi być w kaju uczestniczącym w programie Erasmus+ (27 państw członkowskich Unii Europejskiej, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein, Norwegia, oraz Turcja, Macedonia Pólnocna i Serbia);
 • Praktyka nie może odbywać się w instytucjach unijnych, w instytucjach związanych z zarządzaniem funduszami unijnymi, a także w instytucjach dyplomatycznych i przedstawicielstwach własnego kraju

Informacje praktyczne: jak szukać instytucji na praktykę

 • Korzystanie z kontaktów własnych (zdobytych podczas prac dorywczych, studiowania lub odbytych już mobilności w ramach programu);
 • Zapytaj na Wydziale, skontaktuj się z Koordynatorem Wydziałowym;
 • Przygotuj CV oraz list motywacyjny, wyszukuj firmy w obrębie twojego kierunku i wysyłaj;
 • Przykładowe strony: http://erasmusintern.org/, https://www.esn.pl/pl/erasmus-baza-praktyk

Krótoterminowa moblośc doktorantów

 • Program Erasmus+ umożliwia studentom, III stopnia możliwość ubiegania się o stypendia na krótkoterminowe wyjazdy (minimum 5 - maksymalnie 30 dni) w celu realizowania wyjazdów, które maja na celu nabycie praktycznych umiejętności powiązanych z efektami uczenia się przewidzianymi dla określonego programu i poziomu kształcenia (typ praktyka/staż SMP), w tym nabywanie / szkolenie umiejętności badawczych i prowadzenie badań do pracy doktorskiej;
 • Wyjazdy realizowane są w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ (27 państw członkowskich Unii Europejskiej, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego- Islandia, Lichtenstein, Norwegia, oraz Turcja, Macedonia Pólnocna i Serbia).
 • wyjazd na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa/instytucji
 • Kapitał wyjazdowy to 12 mcy, które student może wykorzystać na mobilność w ramach jednego stopnia studiów. Student „otrzymuję” kapitał mobilności 12 mcy na każdym stopniu studiów.
 • Jak wykorzystać kapitał mobilności – przykład np. 10 mcy na studia + 2 na praktykę.
 • OLS Wyjeżdżający studenci są objęci systemem wsparcia językowego OLS (Online Linguistic Support), który ma na celu badanie zwiększenia kompetencji w zakresie znajomości języków obcych. Studenci przystępują do 2 testów językowych : przed wyjazdem oraz przed zakończeniem mobilności. Wynik testu nie ma wpływu na zatwierdzoną już kwalifikację studenta wyjeżdżającego
 • Nabór: informacje o naborze ukazują się w mediach uczelnianych, na platformie USOS oraz na stronie sekcji Erasmus+ zakładka – studenci- aktualności także Koordynatorzy Wydziałowi
 • Zasady kwalifikacji określone są w dokumencie – link
 • Najważniejsze kryteria dla studentów w PK:
 1. Średnia ocen  min 3,5 za ostatni zakończony semestr( w momencie składania formularza zgłoszeniowego)
 2. Ocena z lektoratu języka obcego lub za posiadany certyfikat językowy
 3. Dodatkowy 1 punkt za wspólpracęz BMM jako opiekun studenta Erasmus+ w PK tzw „Buddy”
 4. Szczegóły – w ww. dokumencie 
 • Stawki wsparcia indywidualnego obowiązujące zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ zostały podzielone na grupy w zależności od kosztów utrzymania. Stawki są przedstawiane dla każdej realizowanej przez uczelnię umowy - ;link stawki FRSE
 • Osoby, które mają już nabyte prawo do stypendium socjalnego lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (licząc datę zakończenia naboru) otrzymua dodatkowe wsparcie w kwocie 250 EUR miesięcznie
 • Osoby podróżujące ekologicznymi środkami transeptu (pociąg, autobus, wspólne korzystanie z samochodu) otrzymują jednorazowy dodatek Green Ravel w wysokości 50 EUR oraz istnieje możliwość otrzymania stypendium na utrzymania na max 4 dni podróży (adekwatnie do trwania podróży)
 • realizacja praktyk nie wymaga wcześniejszego podpisania odrębnej umowy dwustronnej pomiędzy instytucjami;
 • studenci samodzielnie poszukują miejsca praktyk;
 • firma/instytucja w której odbywa się praktyka musi być w kaju uczestniczącym w programie Erasmus+ (27 państw członkowskich Unii Europejskiej, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein, Norwegia, oraz Turcja, Macedonia Pólnocna i Serbia);
 • Praktyka nie może odbywać się w instytucjach unijnych, w instytucjach związanych z zarządzaniem funduszami unijnymi, a także w instytucjach dyplomatycznych i przedstawicielstwach własnego kraju
 • Więcej informacji na stronie: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/learning-agreements/traineeships-agreement-guidelines-ka171

Załączniki

Nazwa
Deklaracja GREEN TRAVEL_ przed wyjazem.docx pobierz
Oświadczenie Green Travel_po powrocie.docx pobierz
learning-agreement-traineeships-jun22_en (2).docx pobierz
learning-agreement-traineeships-jun22_en.pdf pobierz
Erasmus+confirmation-studies.doc pobierz
formularz-zgloszeniowy-praktyki-erasmus-2023.docx pobierz
2021-sev-ka131-smst-karta-rozliczenia (1).xlsx pobierz
2021-sev-ka131-wniosek-niepelnosprawnosc-smst (1).xlsx pobierz
zasady-realizacji-wyjazdow-osob-niepelnosprawnych- 2021.pdf pobierz