ERASMUS +
Politechniki Koszalińskiej

Erasmus+


Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. To program w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu. To kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 roku. W odniesieniu do instytucji szkolnictwa wyższego jego celem jest wspieranie studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników szkolnictwa wyższego w prowadzeniu międzynarodowych projektów, które służą podnoszeniu kompetencji.

W ramach programu można uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej (praktyki) lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Europejski budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 26,2 mld euro. W związku z nową perspektywą finansową programu poszerzono założenia Erasmusa+, który ma być bardziej innowacyjny, włączający oraz cyfrowy.

Narodową Agencją programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.


W programie Erasmus + sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały 3 akcje kluczowe:

 • Akcja 1 Mobilność Edukacyjna
 • Akcja 2 Współpraca Organizacji i instytucji
 • Akcja 3 Wsparcie rozwoju polityki i współpracy

Dodatkowo, oprócz tych 3 Akcji Programu, program popularyzuje działania Jean Monnet mające na celu promocję zagadnień europejskich wśród uczestników programu oraz działania w obszarze sportu.

Szczegółowe informacje znajdują się w „Przewodniku o programie” opublikowanym prze Komisje Europejską.

Załączniki do pobrania:

1. Przewodnik 2022 wersja polska >> zobacz

2. Przewodnik 2022 wersja angielska >> zobacz


Program Erasmus+ w sektorze szkolnictwo wyższe dla studentów umożliwia: 

 • Wyjazdy długoterminowe na studia (SMS Student Mobility for Studies) od 2 do 12 mcy (mobilność na 1 semestr możliwym przedłużeniem na kolejny) do zagranicznej uczelni partnerskiej (także do krajów tzw partnerskich); (wyjazd niemożliwy w trakcie trwania urlopu dziekańskiego);
 • Wyjazdy długoterminowe na praktyki/staże zawodowe min 2 mce, realizowane zw zagranicznym przedsiębiorstwie/instytucji, zlokalizowane w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (wyjazd niemożliwy w trakcie trwania urlopu dziekańskiego);
 • Wyjazdy krótkoterminowe na studia od 5 do 30 dni;
 • Wyjazdy krótkoterminowe na praktyki/staże zawodowe od 5 do 30 dni realizowane w zagranicznym przedsiębiorstwie/instytucji, zlokalizowane w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+;
 • Udział w mieszanych kursach intensywnych (BIP – Blended Intensive Programmes) forma kształcenia online z krótkotermionwą mobilnością trwająca od 5 do 30 dni, co daje studentowi minimum 3 ECTS
 • Dla niedawnych absolwentów długoterminowe wyjazdy na praktyki/staże zawodowe min 2 mce, realizowane w zagranicznym przedsiębiorstwie/instytucji, zlokalizowane w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, udział w naborze w trakcie ostatniego roku studiów, podczas kwalifikacji musi posiadać aktywny status studenta;
 • Krótkoterminowa mobilność doktorantów na studia lub praktyki od 5 do 30 dni;
 • Rozwój osobisty
 • Nabycie nowych umiejętności oraz podwyższenie posiadanych kompetencji uznawanych na obecnym rynku pracy
 • Współpraca z Biurem Mobilności Międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ jako opiekun studenta z zagranicy

Co oferuje Program Erasmus+ dla uczelni:

 • Wymianę studentów i pracowników z krajami Programu oraz krajami partnerskimi (poza UE) w ramach Akcji  KA 1 – Mobilność edukacyjna studentów i pracowników w sektorze szkolnictwa wyższego;
 • Możliwość zaproszenia specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć (mobilność STA);
 • Możliwość organizacji mieszanego kursu intensywnego (BIP) w opcji koordynator lub partner forma kształcenia online z krótkoterminową mobilnością trwająca od 5 do 30 dni, co daje studentowi minimum 3 ECTS;
 • Możliwość udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych, które promują innowacyjne metody w obszarze szkolnictwa wyższego - Partnerstwa Współpracy w ramach Akcji KA 2;
 • Możliwość opracowania wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus;
 • Możliwość udziału w międzynarodowych projektach, wspierających współprace uczelni z przedsiębiorstwami – Sojusze na rzecz innowacji;
 • Możliwość tworzenia ponadnarodowych sojuszy uniwersytetów w ramach opcji Uniwersytety Europejskie;
 • Możliwość promowania uczelni na arenie międzynarodowej;
 • Możliwość podnoszenia kompetencji oraz wiedzy wśród pracowników instytucji szkolnictwa wyższego;
 • Zapewnia wsparcie procesu umiędzynarodowienia uczelni

Szczegółowe informacje:


 

Załączniki

Nazwa
Erasmus+Programme Guide2023_en.pdf pobierz