ERASMUS +
Politechniki Koszalińskiej

CO MI DAŁ ERASMUS+


Jolanta – asystent, wyjazd STA: Universidad de Granada (7-11.10.2019)

W dniach 7.10-11.10.2019 przebywałam na wyjeździe z Programu Erasmus+ Teaching Staff Mobility na uczelni University of Granada / Faculty of Fine Arts w Granadzie. Podczas pobytu prowadziłam wykłady w Pracowni Virtual and Real Spaces Design pod opieką dr Paz Tornero. Wykłady dotyczyły projektowania przestrzeni wirtualnych i rzeczywistych w odniesieniu do prowadzonego aktualnie przewodu doktorskiego.  Duży nacisk położyłam na uświadomienie konieczności poszerzania wiedzy w zakresie sztuk projektowych obejmujących architekturę, wystawiennictwo, wzornictwo oraz sztuk czystych, by następnie w oparciu o obserwacje umiejętnie tworzyć emocje za pomocą przestrzeni wirtualnych. Rozmowy ze studentami i kadrą po wykładach były okazją do wymiany doświadczeń w zakresie badań naukowych oraz przyjmowanych metod pracy. Pracownia Virtual and Real Spaces Design skupia studentów przybywających z całego świata, możliwość omawiania ich projektów we wspólnym międzynarodowym gronie była inspirującym zderzeniem opinii dotyczących postrzegania wyzwań, które stawia przed architekturą i wzornictwem Świat w charakterze lokalnym i globalnym. Koordynator programu Erasmus+ uczelni w Granadzie zaprezentował mi wydział Bellas Artes, omawiając poszczególne pracownie oraz przestrzenie galeryjne. W wyniku rozmów udało się zainicjować współpracę związaną z wystawą wymienną wykładowców z Wydziału Architektury i Wzornictwa oraz Faculty of Fine Arts z Granady.
Wyjazd w ramach programu Erasmus+ STA był wyjątkową okazją podzielenia się wiedzą z szerszym gronem studentów oraz możliwością porównania swoich metod pracy akademickiej z wybitnymi wykładowcami uniwersytety w Granadzie. Prowadzenie wykładów, obserwacja oraz czynny udział w pracy ze studentami wielu narodowości znacząco wpłynie na rozwój moich metod pracy zarówno w sferze badań naukowych jak i przekazywania treści i ich wyników studentom Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.


Grzegorz - profesor PK, wyjazd STA: VSB Technical University of Ostrava (7-11.10.2019)

W dniach 7-11.10.2019 odbył się wyjazd zagraniczny do VSB Technical University of Ostrava Faculty of Economics w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Głównym celem przedsięwzięcia było przeprowadzenie 8 godzin zajęć dydaktycznych z tematyki:
- Geometria fraktalna – wymiar fraktalny oszacowany metodą podziału pola,
- Sezonowość rynku pracy,
- Cykle ekonomiczne,
- Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych,
- Transmisje cen na rynkach finansowych,
- Transmisje cen na rynkach rolnych.
Podczas 5-dniowego pobytu w VSB Technical University of Ostrava uczestniczyłem w zajęciach warsztatowych na Wydziale Ekonomii oraz w spotkaniach z dziekanem Wydziału Ekonomii oraz Rektorem VSB, w ramach których zaprezentowano potencjał uczelni, kierunki rozwoju oraz bieżące działania naukowo-badawcze. Zapoznałem się z ofertą dydaktyczną Wydziału, obejrzałem infrastrukturę naukowo-dydaktyczną oraz badawczą,zapoznałem się z warunkami pracy nauczycieli akademickich, jak też poznałem historię i kulturę miasta Ostrava. Uważam, że wyjazd umożliwił mi wymianę poglądów i doświadczeń oraz przeprowadzenie wielopłaszczyznowej oceny obszarów naukowo-dydaktycznych i badawczych realizowanych przeze mnie oraz nasze uczelnie. Stanowi to niewątpliwie inspirację do dalszego rozwoju zawodowego. Ponadto wyjazd ten przyczynił się do wzmocnienia internacjonalizacji działań Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz VSB Technical University of Ostrava. 


Kamila – adiunkt, Agnieszka -  adiunkt: wyjazd STT Karadeniz Technical University (KTU) w Trabzonie (17.06-21.06.2019)

Zrealizowany udział w Tygodniu Międzynarodowej Wymiany Pracowników przyczynił się do wzrostu naszych umiejętności i kwalifikacji w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych . Wyjazd umożliwił zapoznanie się z budową programów kształcenia w oparciu o europejskie ramy kwalifikacji oraz dobrymi praktykami w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia. Nabyte umiejętności oraz nawiązane kontakty międzynarodowe przyczynią się do zintensyfikowania  wymiany międzynarodowej studentów i pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych w ramach programu Erasmus + oraz innych programów międzynarodowych.         


Anna - adiunkt, wyjazd STA: Oulu University of Applied Sciences (01.04-06.04.2019)

Wyjazd odbył się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zrealizowałam serię wykładów o tematyce związanej z gospodarką nieruchomościami, ekonomią kreatywną, wstępnymi założeniami rozbudowy miast w systemach tzw. smart city, a także zagadnieniami związanymi z wielorakim zastosowaniem dronów dla potrzeb gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego i rewitalizacji miast. Wyjazd mogę uznać za bardzo udany, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Tematyka przeprowadzonych przeze mnie wykładów spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród studentów Wydziału Architektury oraz Inżynierii Lądowej w Oulu.
Wymiernym wynikiem wyjazdu było ożywienie współpracy w ramach przedstawionej tematyki zbieżnej z badaniami prowadzonymi w uczelni przyjmującej.
Zachęcam do korzystania z możliwości wyjazdu w ramach nawiązanej współpracy i kontynuowania wymiany nauczycieli oraz studentów w ramach programu Erasmus+. Wyjazd uważam za bardzo owocny i dziękuję za umożliwienie wzięcia udziału w Programie Erasmus+.         


Krzysztof – adiunkt, wyjazd STA; INSA Institut National Des Sciences  - Bourges- Blois/Francja

W dniach 30.09 – 08.10.2017 zrealizowałem wyjazd do Institut National des Sciences Appliquées - Centre Val de Loire, Bourges-Blois, Francja  w ramach międzynarodowego programu Erasmus+; Staff Mobility For Teaching.Podczas wyjazdu przeprowadziłem zajęcia dydaktyczne o tematyce: Application of FEM in simulation of technological process, Simualtion of cutting pocess by FEA, FEA for thread process. W trakcie pobytu zapoznałem się z metodami i środkami dydaktycznymi stosowanymi w procesie kształcenia studentów stosowanymi na ww uczelni. Zapoznałem się także z kierunkami prowadzonych aktualnie badań naukowych oraz przeprowadziłem rozmowy dotyczące możliwości rozwoju współpracy w ramach programu  Erasmus + oraz możliwości realizacji dyplomów na dwóch uczelniach jak i realizacji wspólnych prac doktorskich. Dodatkowo nawiązałem kontakt z przedstawicielami 3 uczelni z Maroka. Dzięki udziałowi w mobilności mogłem poznać i rozwinąć nowe praktyczne metody nauczania oraz nabyłem umiejętności mające znaczenie dla mojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego, wzrosły również moje kompetencje społeczne, językowe i kulturowe. Zachęcam wszystkich pracowników do uczestnictwa w tego typu mobilności.       


Brygida - pracownik Dziekanatu WM PK

Mój pierwszy kontakt z programem Erasmus to szkolenie na VSB-Technicka Univerzita w Ostrawie w roku 2017. Ponownie byłam tam zimą 2018 roku. Oba te wyjazdy pozwoliły mi na poznanie pracy związanej z projektami oraz pracą na uczelni o podobnym profilu, ale mieszczącej się w innym kraju o odmiennej kulturze i obyczajach. Praca zespołowa dała mi możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi tam pracującymi. Jednocześnie miałam okazję zwiedzić atrakcyjne i mało znane Morawy. Ale najcenniejsze to nawiązanie nowych międzynarodowych przyjaźni i  kontaktów, które, mimo zakończenia szkoleń, wcale nie ustały. Korzyści z uczestnictwa w Programie Erasmus nie da się niczym zastąpić i z niecierpliwością oczekuje kolejnego wyjazdu.


Magdalena - pracownik Instytutu Wzornictwa PK
Hochschule Wismar University of Applied Sciences:  Technology, Business and Design, Niemcy

Serdecznie zachęcam do korzystania z programu ERASMUS+
To był wspaniały wyjazd! Fantastyczna atmosfera! Przyjaźnie nastawieni ludzie, wspaniali Studenci!
Dzięki pomocy Dipl. Des. Heidi Godemann, oraz przychylności Niemieckiej Hochschule Wismar został zrealizowany autorski program warsztatów w dziedzinie sztuk projektowych. Poza pracą można było poznać niemiecką gościnność, oraz zwiedzić kilka ciekawych miejsc w okolicy. Wszystkie zamierzone cele zostały zrealizowane, a nawiązane znajomości już teraz procentują przy kolejnych zadaniach projektowych.
Serdecznie polecam