ERASMUS +
Politechniki Koszalińskiej

BIP – BLENDED INTENSIVE PROGRAMME


W nowym roku akademickim oferujemy studentom UZ nowy typ mobilności –Mieszane programy intensywne – Blended Intensive Programmes, czyli BIP. Są to krótkie, intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej (wyjazdu) i komponentu nauczania zdalnego. BIP organizuje uczelnia zagraniczna w porozumieniu z innymi uniwersytetami partnerskimi.

Co to jest BIP?

BIP-y powinny zapewniać wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi już programami lub kursami na uczelni macierzystej. BIP powinien oferować nauczenie dotyczące zagadnień specjalistycznych, które nie są nauczane/oferowane w ramach standardowych programów nauczania. Kursy w ramach BIP powinny zachęcać do interdyscyplinarnego i wielonarodowego nauczania/ szkolenia. Powinny zapewniać uczestnikom nowe możliwości uczenia się, rozwój umiejętności, dostęp do informacji i najnowocześniejszych wyników badań oraz innej wiedzy. Kurs musi gwarantować, że większość czasu spędzonego za granicą jest związana z kształceniem i szkoleniem, a nie z badaniami lub jakąkolwiek inną działalnością.


Kto może zostać uczestnikiem BIP?

Krótkie mieszane programy intensywne mogą być organizowane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia zarówno dla studentów, jak i pracowników. Podczas mieszanych programów intensywnych grupy studentów i/lub pracowników będą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną (od 5 do 30 dni) za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym (czas trwania nieokreślony).

Komponent wirtualny musi zapewniać osobom uczącym się przestrzeń do wspólnej i jednoczesnej pracy online nad konkretnymi zadaniami, które stanowią część mieszanego programu intensywnego i przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych efektów uczenia się.


Co to oznacza w praktyce?

W przypadku organizacji BIP dla studentów, mobilność wirtualna i fizyczna musi zapewnić studentom co najmniej 3 punkty ECTS. W celu realizacji wspólnego kursu konieczne jest podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+ z uczelniami biorącymi udział w konsorcjum BIP z zaznaczeniem opcji o realizacji wymian krótkoterminowych.

Zachęcamy studentów UZ do zapoznania się z tym nowym typem mobilności i śledzenie informacji o pojawiających się ofertach BIPów.