ERASMUS +
Politechniki Koszalińskiej

Obowiązek informacyjny RODO


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji projektów mobilnościowych w ramach programu Erasmus+.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Koszalińska  (dalej: PK ) z siedzibą w Koszalinie (kod pocztowy 75-453 przy ul. Śniadeckich 2.

2. Dane osobowe udostępnione Administratorowi poprzez złożenie wniosku/formularza wyjazdowego na stypendium w ramach programu Erasmus+ będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w następujących celach:
a) rekrutacji uczestników na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+,

b) nominowania osób zakwalifikowanych w uczelniach przyjmujących (dotyczy wyjazdów na studia),

c) zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej między PK, a studentem wyjeżdżającym i wypłaty stypendium,

d) sprawozdania wyników projektu mobilnościowego w sposób określony w umowie finansowej zawartej pomiędzy PK oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu Erasmus+ I Korpusu Solidarności).

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w PK pełni pan Mariusz Lenartowicz,  z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@tu.koszalin.pl , w celu realizacji uprawnień można wysłać mu  stosowną wiadomość

7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. po okresie przetwarzania dane podlegają zniszczeniu lub archiwizacji przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

Szczegóły na stronie Erasmus+ and Solidarity Corps >> zobacz