Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku

§1

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszalinie zwany dalej UTW jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Koszalińskiej działającą na podstawie uchwały Se­natu Nr 30 z dnia 20 czerwca 2007 r.


§2

Celem UTW jest:

1. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia słuchaczy UTW.

2. Włączenie osób na emeryturze, bez względu na ich wykształcenie i zawód, do systemu kształcenia ustawicznego oraz stymu­lowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie: profilaktyki zdrowotnej, kultury, twórczości, turystyki, historii, ekonomii i itp.

4. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

5. UTW prowadzi działalność na rzecz swoich słuchaczy oraz może prowadzić dzia­łalność publiczną na rzecz ogółu ludzi starszych.


§3

Cele określone w § 2, UTW realizuje przez:

1. Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe.

2. Kontynuowanie nauki języków obcych.

3. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów.

4. Prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej.

5. Rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań.

6. Wydawanie zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień.

7. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, uczelniami wyż­szymi oraz z innymi podmiotami w kraju i zagranicą, które wykazują zainte­resowanie celami UTW.

8. UTW może w porozumieniu z Politechniką Koszalińską powołać opiekunów naukowych spośród pracowników Politechniki Koszalińskiej oraz radę naukowo-programową.


§4

1. Słuchaczem UTW może być emeryt legitymujący się dokumentem potwierdzającym jego status, która pragnie współ­uczestniczyć w realizacji celów UTW, złoży pisemną deklarację oraz dokona opłaty wpisowej i czesnego.

2. W przypadku osób niespełniających kryteriów pkt. 1 wnioski o przyjęcie rozpatruje samorząd słuchaczy UTW.


§5

1. Słuchacze UTW wnoszą opłatę obejmującą wpisowe (opłata jednorazowa) i cze­sne (opłata roczna). Wysokość i zasady wnoszenia opłat ustalane są Zarządze­niem Rektora.

2. Zajęcia na UTW odbywają się w czasie roku akademickiego Politechniki Kosza­lińskiej.

3. W ramach opłaty rocznej słuchacze mogą uczestniczyć w cotygodniowych wykładach.

4. Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów.


§6

1. Słuchacze UTW mogą korzystać z zajęć ponadprogramowych.

2. Zajęcia ponadprogramowe są odpłatne. Mogą to być m.in. lektoraty języków ob­cych, informatyka, zajęcia rekreacyjno-sportowe.

3. Wysokość opłaty będzie uzależniona od liczby słuchaczy, charakteru zajęć i usta­lana będzie przez rektora.


§7

1. Słuchacze UTW otrzymują indeks, który uprawnia do uczestnictwa w zajęciach pro­gramowych.


§8

1. Słuchacze UTW reprezentowani są przez samorząd, wybierany na czteroletnią kadencję.

2. Trzy miesiące przed zakończeniem kadencji aktualnie urzędującego samorządu ogłaszane są wybory nowego samorządu.

3. Komisję wyborczą powołuje Rektor.

4. Samorząd składa się z 5 osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewod­niczącego.