Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

Rekrutacja 2023/24
ZAPISY rok 2023/24: 

 

W BIURZE UTW - POKÓJ 7C - parter (mapa u dołu strony)

- wtorki 1000 - 1200
- środy 1530 - 1630 (w dniu wykładu)

kontakt: tel. kom. 660 025 211; 94 34 78 602

PolitechnikaKoszalińska, ul. Śniadeckich 2


KOSZTY UCZESTNICTWA:

 • wpisowe (jednorazowo przy pierwszym zapisie na UTW) dla nowych słuchaczy -> 20 zł
 • czesne (za rok akademicki 2023/24) -> 100 zł
  * z opłaty czesnego są zwolnione osoby, które ukończyły 80 lat. 

!!! PONIŻEJ NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO !!!

Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
tytuł przelewu:
"Imię i Nazwisko, nr indeksu (w przypadku kontynuacji)
wpisowe: 709 475 040
czesne: 709 475 031"


WARUNKI PRZYJĘCIA W POCZET SŁUCHACZY UTW SŁUCHACZEM  UTW  MOŻE  BYĆ  EMERYT  LUB  RENCISTA KTÓRY:

 • LEGITYMUJE SIĘ  DOKUMENTEM  POTWIERDZAJĄCYM  JEGO  STATUS
 • ZŁOŻY PISEMNĄ  DEKLARACJĘ
 • DOKONA WW. OPŁATY.
   

Osoby które chcą zostać słuchaczami  powinny przyjść do Biura UTW z wyżej wymienionymi dokumentami i dowodem opłaty. Nie ma możliwości dokonania opłaty na Politechnice Koszalińskiej.

NALEŻY MIEĆ ZE SOBĄ DOWÓD WPŁATY, LEGITYMACJĘ EMERYTA (LUB INNY DOKUMENT), INDEKS-kontynuujący


UWAGA !!!! NIE MA KASY NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ !


Opłaty

Słuchacze UTW wnoszą opłatę obejmującą wpisowe 20 zł (opłata jednorazowa) i cze­sne 100 zł (opłata roczna). Wysokość i zasady wnoszenia opłat ustalane są Zarządze­niem Rektora. W ramach opłaty rocznej słuchacze mogą uczestniczyć w cotygodniowych wykładach.

Słuchacze UTW mogą korzystać z zajęć ponadprogramowych (kursów). Zajęcia ponadprogramowe są odpłatne. Mogą to być m.in. lektoraty języków ob­cych, informatyka, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia taneczne, aquaaerobic. Wysokość opłaty będzie uzależniona od liczby słuchaczy, charakteru zajęć i ustalana będzie przez rektora.

Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe, rok akademicki 2023/2024:

- 210 zł za kursy językowe, zajęcia taneczne, malarstwo itp. - dla grupy min. 15 osobowej za 30 godz. (przy grupach mniejszych opłata proporcjonalnie większa),
- za zajęcia z yogi - wg zasady jak wyżej - wysokość opłaty zostanie podana po utworzeniu grupy, 
- zajęcia z aquaaerobiku.


Dyżury w Biurze UTW

NA CZAS REKRUTACJI: 18, 19, 20, 25, 26, 27 września, w godzinach 1100 - 1400.

W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO:
- wtorki 1000 - 1200
- środy 1530 - 1630 (w dniu wykładu)

Sala 7 C (Biuro UTW), ul. Śniadeckich 2 .


Opłata za zajęcia dodatkowe wynosi nie mniej niż 7 zł za godzinę od 1 osoby dla grupy liczącej 15 lub więcej osób , tj. 210 zł od osoby za 30-godzinny kurs - opłata przelewem na konto.

 1. Opłata dla grupy liczącej mniej niż 15 osób jest proporcjonalnie zwiększana: 
  14 osób 225,00 zł/osoba
  13 osób 242,50 zł/osoba
  12 osób 262,50 zł/osoba
  11 osób 286,00 zł/osoba
  10 osób 315,00 zł/osoba
 2. Zapisy  na zajęcia dodatkowe na rok 2023/2024 rozpoczną się  po zakończonej rekrutacji
 3. Zaleca się, aby każda grupa wybrała jedną osobę do kontaktów, tzw.grupowego. Ułatwi to przekazywanie informacji.