XXII Zachodniopomorski Festiwal Nauki
w Politechnice Koszalińskiej

Społeczna odpowiedzialność nauki
Obowiązek informacyjny

 

 

Politechnika Koszalińska z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, jako administrator danych osobowych, informują iż:

  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia i dokumentowania XXII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki w Politechnice Koszalińskiej (zwanego dalej Festiwal) (udział w spotkaniach Festiwalu jest jednoznaczny ze zgodą uczestnika na utrwalanie i publikację wizerunku oraz na potrzeby organizowanych w ramach Festiwalu konkursów);
  • podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z 04 maja 2016 r.);
  • zakres przetwarzanych danych obejmuje informacje o uczestniku Festiwalu niezbędne do jego przeprowadzenia i dokumentowania (wraz z wizerunkiem uczestnika oraz wszystkich osób przez niego zarejestrowanych) oraz organizowania konkursów, wyłonienia, ogłoszenia laureatów i przekazania nagród;
  • uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
  • dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (w innym celu jak obsługa działań związanych z Festiwalem), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres obsługi Festiwalu Nauki a następnie w miarę możliwości usunięte;
  • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: iod@tu.koszalin.pl i w celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną wiadomość;
  • uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.