Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

UWAGA STUDENCI !!!

 

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnctwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. trwają prace nad nowym Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Koszalińskiej oraz nowymi wzorami załączników do ww. regulaminu, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 roku.

 

W związku z powyższym składanie wniosków o świadczenia na rok akademicki 2019/2020, będzie możliwe po wejściu w życie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Koszalińskiej.

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

 

Politechnika Koszalińska
obejmuje swoich studentów systemem pomocy materialnej.
Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej
z funduszu pomocy materialnej, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

 

 

Student Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

 

1. stypendium socjalne;

2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

5. zapomogę.

 

Przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej, który został wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Koszalińskiej Zarządzeniem Nr 24/2017 Rektora PK z dnia 25 września 2017 r.

 

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.

Natomiast poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać niezależnie (także stypendium rektora dla najlepszych studentów jednocześnie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.

Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa studenta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków własnych uczelni oraz środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta złożony we właściwym dziekanacie danego wydziału/instytutu.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych upływa dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - 20.10.2018 r., a dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 20.03.2019 r.

Natomiast termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa na semestr zimowy - 05.11.2018 r., a na semestr letni 05.04.2019 r.

W przypadku złożenia wniosku po upływie ww. terminów student otrzymuje świadczenia pomocy materialnej od miesiąca, w którym złożył komplet dokumentów pod warunkiem, że uczelnia posiada środki finansowe.

 

Stypendium socjalne

może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla studentów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2018/2019 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 30/2018 Rektora PK z dnia 27 września 2018 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego został wprowadzony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. i wyniósł w 2017 r. - 3 399 zł - jest to dochód roczny.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019:

 • Załącznik Nr 1, 6, 12 - wypełnia student ubiegający się o stypendium socjalne

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zakwaterowania w domu studenckim, umowę najmu bądź użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki z podanym dokładnym adresem zamieszkania.

 • Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, 7 – wypełnia student i każdy pełnoletni członek rodziny

W przypadku gdy dane w nich zawarte obejmują w tym samym zakresie kilku członków rodziny (np. "zero/nie dotyczy") należy wypełnić 1 egz. załącznika z podpisami wszystkich członków rodziny, których dotyczył.

 • Załącznik Nr 8 – dołącza się w przypadku zmiany dochodu (utrata lub uzyskanie dochodu) w stosunku do ostatniego roku podatkowego

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2017 trwającego do dnia składania wniosku lub utraty dochodu z 2017 r., do załącznika Nr 8 należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, (np. zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu lub kserokopię PIT-11, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło - oryginały tych dokumentów do wglądu, itp.).

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2017 r. wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, nawet jeżeli nie pracowali. W przypadku uzyskania dochodu w załączniku Nr 2 należy podać z jakiego tytułu dochód był osiągnięty i w jakim okresie.

Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego.

 • Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2017 rok.
 • Zaświadczenie z MOPS, GOPS o ewentualnych świadczeniach socjalnych pobieranych (bądź nie pobieranych) w 2017 r.
 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu (bądź nie posiadaniu) gruntów rolnych: fizycznie i przeliczeniowo – dotyczy osób posiadających ziemię.
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku niepracującego członka rodziny o statucie bezrobotnego, a także o posiadaniu (bądź nie posiadaniu), prawa do zasiłku oraz jego wysokości.
 • Inne dokumenty ukazujące pozostałe dochody za 2017 rok (inne od wyżej wymienionych, np. alimenty - kopie wyroku sądowego (oryginał do wglądu) bądź zaświadczenie od komornika lub z MOPS/GOPS w przypadku pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego).
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni na rok 2018/19 w przypadku, gdy w rodzinie studenta jest młodzież ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej, do 26 roku życia.
 • Kserokopia umowy z bankiem - strona z numerem konta i nazwiskiem - oryginał do wglądu (w przypadku, gdy student składa dokumenty po raz  pierwszy; w kolejnych latach wystarczy załącznik Nr 12).
 • Kserokopie aktów: urodzenia rodzeństwa, dzieci, aktu małżeństwa, ewentualnie aktu zgonu, itp.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego w zależności od indywidualnej sytuacji studenta.

 

Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem).

Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:

 • pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

 

Wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 dla studentów Politechniki Koszalińskiej zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 23/2019 Rektora PK z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 dla studentów Politechniki Koszalińskiej zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 50/2018 Rektora PK z dnia 29 listopada 2018 r.

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

Zapomogę

może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.

Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej

 

 

Studenci składający wnioski o pomoc materialną zobowiązani są do dołączenia informacji dotyczącej RODO - wzór na dole strony.

(Obowiązek informacyjny wynika z rozporządzenia Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

 

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej

 

Załącznik Nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 262 KB

Załącznik Nr 2 Oświadczenie członka rodziny o liczbie miesięcy, w których został osiągnięty dochód 207 KB

Załącznik Nr 3 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 203 KB

Załącznik Nr 4 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne 215 KB

Załącznik Nr 5 Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 240 KB

Załącznik Nr 6 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 198 KB

Załącznik Nr 7 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 195 KB

Załącznik Nr 8 Wniosek o przeliczenie dochodu - zmiana dochodu w stosunku do ostatniego roku podatkowego (utrata lub uzyskanie dochodu) 210 KB

Załącznik Nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 248 KB

Załącznik Nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 246 KB

Załącznik Nr 11 Wniosek o przyznanie zapomogi 245 KB

Załącznik Nr 12 Druk numeru konta 166 KB

Załącznik Nr 13 Lista rankingowa do stypendium rektora dla najlepszych studentów 227 KB

Załącznik Nr 14 Wezwanie 194 KB

 

Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony został na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 186 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984  r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
 • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
  w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu
  na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl