Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

 

Politechnika Koszalińska
obejmuje swoich studentów systemem pomocy materialnej.
Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej
z funduszu pomocy materialnej, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

 

 

Student Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

 

1. stypendium socjalne;

2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

5. zapomogę.

 

Przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej, który został wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Koszalińskiej Zarządzeniem Nr 24/2017 Rektora PK z dnia 25 września 2017 r.

 

 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla studentów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2017/2018 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 26/2017 Rektora PK z dnia 25 września 2017 r.

 

 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego został wprowadzony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. i wynosi w 2016 r. - 2577 zł - jest to dochód roczny.

 

 

Wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 dla studentów Politechniki Koszalińskiej zostały wprowadzone Zarzadzeniem Nr 43/2017 Rektora PK z dnia 27 listopada 2017 r.  

 

Wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 dla studentów Politechniki Koszalińskiej zostały wprowadzone Zarzadzeniem Nr 13/2018 Rektora PK z dnia 24 kwietnia 2018 r.  

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej

 

Załącznik Nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 262 KB

Załącznik Nr 2 Oświadczenie członka rodziny o liczbie miesięcy, w których został osiągnięty dochód 207 KB

Załącznik Nr 3 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 203 KB

Załącznik Nr 4 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne 215 KB

Załącznik Nr 5 Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 240 KB

Załącznik Nr 6 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 198 KB

Załącznik Nr 7 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 195 KB

Załącznik Nr 8 Wniosek o przeliczenie dochodu - zmiana dochodu w stosunku do ostatniego roku podatkowego (utrata lub uzyskanie dochodu) 210 KB

Załącznik Nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 248 KB

Załącznik Nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 246 KB

Załącznik Nr 11 Wniosek o przyznanie zapomogi 245 KB

Załącznik Nr 12 Druk numeru konta 166 KB

Załącznik Nr 13 Lista rankingowa do stypendium rektora dla najlepszych studentów 227 KB

Załącznik Nr 14 Wezwanie 194 KB

 

 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta złożony we właściwym dziekanacie danego wydziału/instytutu.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych upływa dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - 20.10.2017 r., a dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 20.03.2018 r.

Natomiast termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa na semestr zimowy - 05.11.2017 r., a na semestr letni 05.04.2018 r.

W przypadku złożenia wniosku po upływie ww. terminów student otrzymuje świadczenia pomocy materialnej od miesiąca, w którym złożył komplet dokumentów pod warunkiem, że uczelnia posiada środki finansowe.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018:

 • Załącznik Nr 1, 6, 12 - wypełnia student ubiegający się o stypendium socjalne

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zakwaterowania w domu studenckim, umowę najmu bądź użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki z podanym dokładnym adresem zamieszkania.

 • Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, 7 – wypełnia student i każdy pełnoletni członek rodziny

W przypadku gdy dane w nich zawarte obejmują w tym samym zakresie kilku członków rodziny (np. "zero/nie dotyczy") należy wypełnić 1 egz. załącznika z podpisami wszystkich członków rodziny, których dotyczył.

 • Załącznik Nr 8 – dołącza się w przypadku zmiany dochodu (utrata lub uzyskanie dochodu) w stosunku do ostatniego roku podatkowego

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2016 trwającego do dnia składania wniosku lub utraty dochodu z 2016 r., do załącznika Nr 8 należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, (np. zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu lub kserokopię PIT-11, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło - oryginały tych dokumentów do wglądu, itp.).

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2016 r. wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, nawet jeżeli nie pracowali. W przypadku uzyskania dochodu w załączniku Nr 2 należy podać z jakiego tytułu dochód był osiągnięty i w jakim okresie.

Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego.

 • Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2016 rok.
 • Zaświadczenie z MOPS, GOPS o ewentualnych świadczeniach socjalnych pobieranych (bądź nie pobieranych) w 2016 r.
 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu (bądź nie posiadaniu) gruntów rolnych: fizycznie i przeliczeniowo – dotyczy osób posiadających ziemię.
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku niepracującego członka rodziny o statucie bezrobotnego, a także o posiadaniu (bądź nie posiadaniu), prawa do zasiłku oraz jego wysokości.
 • Inne dokumenty ukazujące pozostałe dochody za 2016 rok (inne od wyżej wymienionych, np. alimenty - kopie wyroku sądowego (oryginał do wglądu) bądź zaświadczenie od komornika lub z MOPS/GOPS w przypadku pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego).
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni na rok 2017/18 w przypadku, gdy w rodzinie studenta jest młodzież ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej, do 26 roku życia.
 • Kserokopia umowy z bankiem - strona z numerem konta i nazwiskiem - oryginał do wglądu (w przypadku, gdy student składa dokumenty po raz  pierwszy; w kolejnych latach wystarczy załącznik Nr 12).
 • Kserokopie aktów: urodzenia rodzeństwa, dzieci, aktu małżeństwa, ewentualnie aktu zgonu, itp.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego w zależności od indywidualnej sytuacji studenta.

 

 

Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony został na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 186 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984  r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
 • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl