Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
 
ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
 
 

 

 
Politechnika Koszalińska
obejmuje swoich studentów systemem pomocy materialnej.
Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej
z funduszu pomocy materialnej, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.
 
 
Student Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:
 

1. stypendium socjalne;

2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

5. zapomogę.

 

Przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej, który został wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Koszalińskiej Zarządzeniem Nr 25/2016 Rektora PK z dnia 18 lipca 2016 r.

 

 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla studentów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2016/2017 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 46/2016 Rektora PK z dnia 23 września 2016 r.

 

 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego został wprowadzony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. i wynosi w 2015 r. - 1975 zł - jest to dochód roczny.

 

 

Wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 dla studentów Politechniki Koszalińskiej zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 70/2016 Rektora PK z dnia 28 listopada 2016 r.

 

Wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 dla studentów Politechniki Koszalińskiej zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 8/2017 Rektora PK z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 
 
 
 
 
Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta złożony we właściwym dziekanacie danego wydziału/instytutu.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych upływa dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - 10.10.2016 r., a dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 10.03.2017 r.

Natomiast termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa na semestr zimowy - 10.10.2016 r., a na semestr letni 10.03.2017 r.

Studenci, którzy zostali przyjęci na studia w wyniku uzupełniającej rekrutacji, wnioski o przyznanie pomocy materialnej mogą składać na semestr zimowy do 10.11.2016 r., a na semestr letni 10.04.2017 r.

W przypadku złożenia wniosku po upływie ww. terminów student otrzymuje świadczenia pomocy materialnej od miesiąca, w którym złożył komplet dokumentów pod warunkiem, że uczelnia posiada środki finansowe.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017:

 • Załącznik Nr 1, 6, 12 - wypełnia student ubiegający się o stypendium socjalne

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zakwaterowania w domu studenckim, umowę najmu bądź użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki z podanym dokładnym adresem zamieszkania.

 • Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, 7 – wypełnia student i każdy pełnoletni członek rodziny

W przypadku gdy dane w nich zawarte obejmują w tym samym zakresie kilku członków rodziny (np. "zero/nie dotyczy") należy wypełnić 1 egz. załącznika z podpisami wszystkich członków rodziny, których dotyczył.

 • Załącznik Nr 8dołącza się w przypadku zmiany dochodu (utrata lub uzyskanie dochodu) w stosunku do ostatniego roku podatkowego

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2015 trwającego do dnia składania wniosku lub utraty dochodu z 2015 r., do załącznika Nr 8 należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, (np. zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu lub kserokopię PIT-11, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło - oryginały tych dokumentów do wglądu, itp.).

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2015 r. wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, nawet jeżeli nie pracowali. W przypadku uzyskania dochodu w załączniku Nr 2 należy podać z jakiego tytułu dochód był osiągnięty i w jakim okresie.

Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego.

 • Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2015 rok.
 • Zaświadczenie z MOPS, GOPS o ewentualnych świadczeniach socjalnych pobieranych (bądź nie pobieranych) w 2015 r.
 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu (bądź nie posiadaniu) gruntów rolnych: fizycznie i przeliczeniowo – dotyczy osób posiadających ziemię.
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku niepracującego członka rodziny o statucie bezrobotnego, a także o posiadaniu (bądź nie posiadaniu), prawa do zasiłku oraz jego wysokości.
 • Inne dokumenty ukazujące pozostałe dochody za 2015 rok (inne od wyżej wymienionych, np. alimenty - kopie wyroku sądowego (oryginał do wglądu) bądź zaświadczenie od komornika lub z MOPS/GOPS w przypadku pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego).
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni na rok 2016/17 w przypadku, gdy w rodzinie studenta jest młodzież ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej, do 26 roku życia.
 • Kserokopia umowy z bankiem - strona z numerem konta i nazwiskiem - oryginał do wglądu (w przypadku, gdy student składa dokumenty po raz  pierwszy; w kolejnych latach wystarczy załącznik Nr 12).
 • Kserokopie aktów: urodzenia rodzeństwa, dzieci, aktu małżeństwa, ewentualnie aktu zgonu, itp.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego w zależności od indywidualnej sytuacji studenta.

 

 

Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony został na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
 • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 186 (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984  r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015  r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284).

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl