Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Zarys historii Katedry Inżynierii Produkcji
Opublikowano 01.09.2021 11:23

Prekursorem Katedry Inżynierii Produkcji był Zespół Technologii Budowy Maszyn, który pod kierownictwem doc. dr inż. Tadeusza Karpińskiego rozpoczął swoją działalność na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej od 1.02.1970 roku. Zespół rozpoczął działalność dydaktyczną na kierunku studiów Mechanika w specjalności Technologia Maszyn. Doc. dr inż. Tadeusz Karpiński był organizatorem następujących jednostek organizacyjnych: Zespół Obróbki Plastycznej i Spawalnictwa, Zespół Technologii Budowy Maszyn, Zespół Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Pracownię Obróbki Plastycznej i Spawalnictwa oraz Pracownię Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem oraz Metrologii Technicznej. Czasowo sprawował opiekę merytoryczną nad wszystkimi tymi jednostkami, a następnie sukcesywnie przekazywał je kolejnym specjalistom. I tak, kierownictwo Zespołu Obróbki Plastycznej i Spawalnictwa w 1971 r przejął doc. Jerzy Kulik, a kierownictwo Zespłu Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem w 1974 r. dr inż. Wojciech Kacalak.

dr inż. Tadeusz Karpiński ok. 1970 roku

Doc. dr inż. T. Karpiński kierował odtąd specjalnością Technologia Maszyn i Zakładem Technologii Budowy Maszyn oraz Pracownią Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem i TBM. Szczególnie duże zaangażowanie pierwszych współpracowników doc. T. Karpińskiego, a zwłaszcza dr inż. Wojciecha Kacalaka i techn. Jerzego Jastrzębskiego zaowocowało w ciągu lat 1970-72 ilościową i jakościową rozbudową Pracowni Obrabiarek oraz Laboratorium Metrologii i Systemów Pomiarowych.


Inauguracja roku akademickiego 1973/1974

W 1974 roku, po powołaniu Instytutu Technik Wytwarzania, nastąpiła zmiana nazwy jednostki organizacyjnej na Zakład Technologii Maszyn i Spawalnictwa, który pod taką nazwą funkcjonował do 1991 rok. Wówczas nastąpiły zmiany strukturalne Wydziału Mechanicznego i przejście na system instytutowy. W miejsce Zakładów Technologii Maszyn i Spawalnictwa powołano Katedrę Technologii Maszyn i Automatyzacji, a także wydzielono z Pracowni Zespół Laboratoriów. W 1996 roku przeprowadzono korektę w nazwie katedr i utworzono Katedrę Inżynierii Produkcji. W strukturze Katedry wydzielono trzy zakłady naukowo-dydaktyczne: Zakład Technologii Maszyn, Zakład Metrologii i Jakości oraz Zakład Logistyki i Eksploatacji. Kierownikami tych zakładów byli odpowiednio: prof. T. Karpiński, prof. nadzw. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz i prof. nadzw. dr hab. inż. Bronisław Słowiński.

   

Pracownia Automatyzacji Procesów Produkcyjnych

W tym samym roku prof. T. Karpiński podejmuje kolejne wyzwanie związane z utworzeniem kierunku studiów Wzornictwo, który został usytuowany w Katedrze Inżynierii Produkcji. W związku z tym nastąpiła zmiana nazwy katedry na Katedrę Inżynierii Produkcji i Wzornictwa. W jej skład dodatkowo weszły dwa zakłady, tzn.: Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (kierownik: prof. Ryszard Tokarczyk) oraz Zakład Wzornictwa (kierownik: prof. Andrzej Wielgosz). Nowo utworzone zakłady stanowiły podstawę do powołania Instytutu Wzornictwa, natomiast nazwa Katedry wróciła do poprzedniego brzmienia.

 

  

Otwarcie Pracowni HAAS w 2015 roku

W 2006 roku kierownikiem Katedry został prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta. Będąc członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, podjął wraz z zespołem pracowników Katedry inicjatywę utworzenia nowego kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, który funkcjonuje od 2010 roku. Na tym kierunku prowadzone są następujące specjalności: Inżynieria procesów logistycznych, Techniki komputerowe w inżynierii produkcji i Menadżer produktu. Po dokonaniu w 2016 roku zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego, zlikwidowano w Katedrze Inżynierii Produkcji zakłady i utworzono zespoły naukowo-dydaktyczne. Zespół Automatyzacji Procesów Produkcyjnych (opiekun: prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta), Zespół Metrologii i Jakości (opiekun: prof. nadzw. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz), Zespół Planowania i Sterowania Produkcją (opiekun: prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny) oraz Zespół Chemii Stosowanej (opiekun: prof. nadzw. dr hab. inż. Walery Siennicki).

Tokarka numeryczna HAAS ST 10 w Centrum Edukacji Technicznej HAAS

Od 2019 roku Katedrą Inżynierii Produkcji kieruje profesor dr hab. inż. Krzysztof Nadolny, kontynuując działalność swoich poprzedników w nowych strukturach organizacyjnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

Modułowy zrobotyzowany system produkcyjny

Profile działalności naukowo-badawczej Katedry Inżynierii Produkcji

W okresie poczatkowym rozwoju Katedry, działalność naukowo-badawcza była prowadzona głównie pod kierunkiem prof. Tadeusza Karpińskiwgo, zwłaszcza w obszarze problematyki:

 • kształtowania ostrzy technicznych metodami obróbki ściernej,
 • projektowania i wykonastwa urządzeń technologicznych i pomiarowych,
 • kompleksowej obróbki kół zębatych metodami frezowania , szlifowania i wiórkowania,
 • projektowania i budowy innowacyjnych narzędzi sciernych do kształtowania ostrzy technicznych,
 • badania właściwości eksploatacyjnych innowacyjnych i modyfikowanych narzędzi sciernych do szlifowania otworów,
 • kompleksowej obróbki kół zębatych metodami frezowania, szlifowania i wiórkowania,
 • projektowania i wykonawstwa narzędzi do obróbki kół zębatych i slimacznic,
 • szlifowania precyzyjnego i szlifowania z dużymi prędkościami,
 • projektowania i badań eksploatacyjnych supertwardych narzędzi ściernych z regularnego azotku boru i syntetycznego diamentu,
 • innowacyjnych metod chłodzenia strefy obróbki w wysokowydajnych procesach szlifowania,
 • pomiarów i oceny struktury geometrycznej powierzchni z zastosowaniem metod rozpraszania światla, skaterometrii laserowej oraz analizy obrazu.

Realizacja tak szerokiego obszaru badawczo-rozwojowego, była możliwa dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy z zespołami naukowymi wielu politechnik krajowych, w tym: z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Gliwic, Łodzi, Gdańska, Rzeszowa i Szczecina oraz Instytutem Obróbki Skrawaniem w Krakowie. Prof. T. Karpiński był jednym z założycieli Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej oraz członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN, co ułatwiało szeroką współpracę pracowników Katedry z wybitnymi profesorami tych jednostek, m.in. profesorami: Janem Darlewskim, Mieczysławem Feldem, Janem Harasymowiczem, Janem Kaczmarkiem, Andrzejem Koziarskim, Kazimierzem Oczosiem, Wiesławem Olszakiem, Kazimierzem Wieczorowskim, Henrykiem Żebrowskim.

Linia do szlifowania żyletek

Automatyczna linia do produkcji żyletek – 1975 rok

Jednym z pierwszych istotnych osiągnięć naukowo-technicznych w tym czasie, było zaprojektowanie i wykonanie linii szlifierskiej do żyletek. Znaczący udział w typ projekcie maiał też dr inż. Wojciech Kacalak. Kolejnym był projekt i wykonawstwo kompleksowej technologii ostrzy chirurgicznych POLLANCET.


Szlifierka WEINIG Rondamat 980 w laboratorium obróbki ściernej – 2019 rok

 

W 2006 roku kierownikiem Katedry Inżynierii Produkcji został prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta. Pod jego kierunkiem są były kontynuowane prace zainicjowane przez prof. Tadeusza Karpińskiego oraz prace o nowj tematyce, dostosowanej do potrzeb aktualnego rozwoju naukowego i współpracy przemysłowej. Podstawowe znaczenie w zakresie mają tu:

 • jednoprzejściowe szlifowanie otworów specjalnymi ściernicami o strefowo zróznicowanej budowie,
 • mikroszlifowanie materiałów kruchych w warunkach ciągliwego usuwania materiałów z zastosowaniem dosuwu nanometrycznego narzędzi,
 • monitorowanie i diagnostyka procesów obróbki sciernej z zastosowaniem sygnału emisji akustycznej,
 • szlifowanie i wygładzanie powierzchni z zastosowaniem elastycznych jednowarstwowych dysków ściernych i głowic szlifiersko-polerskich,
 • budowa specjalnych narzędzi ściernych do szlifowania materiałów trudnoskrawalnych, w tym impregnowanych pierwiastkami niemetalicznymi, hybrydowych i o nieciągłej powierzchni czynnej,
 • szlifowanie i wygładzanie powierzchni o zmiennej krzywiźnie za pomocą robotów przemysłowych,
 • szlifowanie z minimalnym wydatkiem płynu chłodzącego i schłodzonym powietrzem,
 • wysokoefektywne szlifowanie materiałów trudno skrawalnych za pomocą specjalnych narzędzi sciernych i głowic szlifierskich,
 • wygładzanie powierzchni elementów metali żelaznych i niezelażnych oraz tworzyw sztucznych w procesach realizowanych w odśrodkowych wygładzarkach pojemnikowych i magnetycznych,
 • pomiar i ocena chropowatości powierzchni za pomocą optycznych metod wykorzystujących analizę światła rozproszonego,
 • pomiary chropowatości powierzchni i średnicy przedmiotometodami skaterometrii laserowej,
 • zastosowanie optycznych metod wykorzystujących analizę światła rozproszobnego do oceny stanu powierzchni przedmiotów i narzędzi w procesach obróbki ściernej.
 • badania wpływu energii liniowej w procesie spawania na jakość złączy oraz dokładność wyrobów,
 • badania procesów cięcia i spawania laserowego.

 

Pomiar chropowatości powierzchni i średnicy przedmiotu matodą skaterometrii laserowej

 

Monografie, podręczniki, skrypty opublikowane przez pracowników Katedry Inżynierii Produkcji

 1. Karpiński T.,Kozłowski M.: Technologia budowy maszyn. Materiały pomocnicze do projektowania uchwytów obróbkowych, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie 1981
 2. Karpiński T., Kozłowski M.: Materiały do projektowania procesów technologicznych. Cz.IV Uchwyty obróbkowe, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie 1981
 3. Karpiński T., Kozłowski M.: Materiały do projektowania procesów technologicznych. Cz.II Narzędzia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie 1982
 4. Karpiński T., Kozłowski M.: Materiały do projektowania procesów technologicznych. Cz.III Pomoce Pomiarowe, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie 1985
 5. Karpiński T. Kozłowski M.: Materiały do projektowania procesów technologicznych. Cz.V Obrabiarki i urzadzenia technologiczne. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie 1989
 6. Łukianowicz C., Łukianowicz T.: Ćwiczenia z podstaw metrologii, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie 1994
 7. Plichta J.: Podstawy szlifowania ściernicami z mikrokrystalicznym ziarnem regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 1996
 8. Słowiński B.: Podstawy badań i oceny niezawodności obiektów technicznych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej wyd. I–1996, wyd. II – 1997, wyd. III – 1999, wyd. IV – 2002.
 9. Karpiński T. Kacalak W., Łukianowicz C., Łukianowicz T.: Ćwiczenia laboratoryjne z metrologii mechanicznej, Wydawnictwo Uczelniane politechniki Koszalińskiej w Koszalinie 1997
 10. Plichta J., Plichta S.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalinskiej 1999
 11. Karpiński T.: Inżynieria produkcji, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie 2000
 12. Karpiński S., Moszumański J., Radwan-Wiatrowski K.: Materiały pomocnicze do laboratorium spawalnictwa, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2000r.
 13. Karpiński S., Lorbiecki P., Radwan-Wiatrowski: Materiały pomocnicze do laboratorium spawalnictwa. Cz 1 Spawanie, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalinskiej 2000
 14. Karpiński S., Moszumański J., Radwan-Wiatrowski K.: Laboratorium z podstaw spawalnictwa, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2001r
 15. Słowiński B.: Ćwiczenia z eksploatacji. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin wyd. I - 1995 r., wyd. II - 1998 r., wyd. III – 2001.
 16. Łukianowicz C.: Podstawy pomiarów nierówności powierzchni metodami rozpraszaniaświatła. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2001
 17. Plichta J., Plichta S.: Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie Cz. I Programowanie obróbki w układach NC, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalinskiej 2002,
 18. Drzycimski M., Plichta J., Plichta S.: Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie Cz. II Programowanie obróbki w układach CNC, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalinskiej 2002,
 19. Feld M.: Uchwyty obróbkowe, WNT Warszawa 2002
 20. Karpiński T.: Inżynieria produkcji , PWN Warszawa 2004
 21. Słowiński B.: Systemowa ocena jakości ściernic ceramicznych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004
 22. Musiał W.: Podstawy programowania geometrycznego 3D w zintegrowanym systemie komputerowym I-deas, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2004
 23. Karpiński S., Karpiński T.: Podstawy odlewnictwa z ćwiczeniami laboratoryjnymI, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszaliński 2009
 24. Feld M,: Techniki wytwarzania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalinskiej 2008
 25. Feld M.: Podstawy projektowania procesów techmologicznych typowych części maszyn, WNT Warszawa, 2009
 26. Karpiński S., Radwan-Wiatrowski: Materiały pomocnicze do laboratorium spawalnictwa Cz.2 Zgrzewanie,lutowanie,klejenie,cięcie termiczne, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalinskiej 2012
 27. Plichta J.: Podstawy szlifowania ściernicami z mikrokrystalicznym ziarnem regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 1996
 28. Słowiński B.: Systemowa ocena jakości ściernic ceramicznych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2004
 29. Karpiński T.: XXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej 2004
 30.  Słowiński B.: Wprowadzenie do nauki o technice. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (wydanie elektroniczne), Koszalin 2007
 31. Nadolny K., Plichta J. (redakcja): Jednoprzejściowe szlifowanie otworów ściernicami o strefowo zróżnicowanej budowie. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2008
 32. Markul J.: Synergiczne konstrukcje ściernic ze spoiwem ceramicznym. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2008
 33. Plichta J.: Innowacyjne procesy szlifowania małogabarytowymi ściernicami ze ścierniw supertwardych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2008
 34. Słowiński B.: Wprowadzenie do logistyki. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (wydanie elektroniczne), Koszalin 2008
 35. Słowiński B.: Podstawy sprawnego działania. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (wydanie elektroniczne), Koszalin 2008.
 36. Słowiński B.: Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi. Monografia Wydziału Mechanicznego Nr 168, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009. Wyd. II Koszalin 2010
 37. Plichta J. (redakcja): Współczesne problemy obróbki ściernej. Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej 2009
 38. Łukianowicz C. (redakcja): Tendencje rozwoju metrologii i aparatury naukowej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2010
 39. Słowiński B.: Zarządzanie i inżynieria jakości. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011
 40. Nadolny K.: Podstawy budowy i eksploatacji modyfikowanych ściernic z ziarnami mikrokrystalicznego korundu spiekanego w procesach szlifowania otworów. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2012
 41. Plichta J., Nadolny K., Musiał W., Sutowski P.: Wysoko efektywne szlifowanie materiałów trudno skrawalnych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2012
 42. Plichta J. (redakcja): Precision abrasive processes. Journal of Machine Engineering Vol.12, No.4,2012
 43. Słowiński B.: Inżynieria eksploatacji maszyn. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin wyd. I. -2011r., wyd. II. – 2013, wyd. III. – 2014 r
 44.  Słowiński B.: Zarządzanie i inżynieria jakości. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Wyd. II Koszalin 2015
 45. Kapłonek W.: Teoretyczne i doświadczalne podstawy zastosowania optycznych metod pomiarowych wykorzystujących analizę światła rozproszonego w ocenie stanu powierzchni przedmiotów i narzędzi ściernych w procesach obróbki ściernej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2017
 46. Nadolny K., Wójcik R., Kieraś S.: Szlifowanie z minimalnym wydatkiem płynu chłodząco-smarującego ściernicami z makronieciągłościami czynnej powierzchni. Komisja Inżynierii Powierzchni PAN Oddział w Poznaniu 2017
 47. Nadolny K., Kapłonek W.: Ocena warunków tribologicznych pracy ściernic z ziarnami submikrokrystalicznego korundu spiekanego na podstawie analizy morfologicznej wiórów z zastosowaniem zaawansowanych technik mikroskopowych. Komisja Inżynierii Powierzchni, Polska Akademia Nauk oddział w Poznaniu, Poznań 2018
 48. Nadolny K.: Innowacyjne metody chłodzenia i smarowania w procesach szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych. Monografia Wydziału Mechanicznego nr 353, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2019
 49. Sutowski P.: Teoretyczne i doświadczalne podstawy monitorowania oraz oceny wybranych procesów obróbki ściernej i ścierno-erozyjnej z zastosowaniem wysokoczęstotliwościowego sygnału emisji akustycznej, Monografia Wydziału Mechanicznego nr 358, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2019

 

Osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych Katedry Inżynierii Produkcji od początku jej powstania

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

mgr inż. Andrzej Badeński, mgr inż. Mariola Choromańska, prof. dr inż. Mieczysław Feld, dr inż. Grzegorz Jurkowski, prof. dr inż. Tadeusz Karpiński, mgr inż. Stanisław Karpiński, inż. Jerzy Jastrzębski, dr inż. Piotr Kochaniewicz, dr inż. Tadeusz Kochaniewicz, dr inż. Michał Kozłowski, Antoni Kryl, mgr inż. Aleksander Krusze, mgr inż. Jerzy Krysiak, doc. mgr inż. Jerzy Kulik, dr inż. Bogusław Lackowski , mgr inż. Piotr Lorbiecki, mgr inż. Zbigniew Łapiński, dr inż. Tatiana Łukianowicz, dr inż. Jan Markul, doc. dr inż. Jan Moszumański, mgr inż. Antoni Parko, mgr inż. Marcin Przybylski, inż. Janusz Skalski, dr inż. Romuald Sobieralski, dr inż. Stanisław Socha, doc.dr inż. Franciszek Sterma, mgr inż. Witold Śmiałek, mgr inż. Teresa Wasiak, dr inż. Mirosław Wiśniewski, dr inż. Jan Wojtkun, dr inż. Zdzisław Włodarski, mgr inż. Michał Wysocki, mgr inż. Zbigniew Ziółkowski, dr hab. inż. Wojeciech Kapłonek.

 

Byli pracownicy na kierunku Wzornictwo:

mgr Alina Adamczak, mgr Andrzej Ciesielski, mgr Monika Dobrzyniewicz, mgr Kazimierz Jałowczyk, prof. nadzw.dr hab. Bogumiła Jung, dr hab. Elżbieta Kalinowska - Motkowicz , mgr Aneta Kaźmierska, mgr Alina Klimczak, prof. Piotr C. Kowalski, prof. Zdzisław Łosiński, mgr Norman Łoziński, prof. Tomasz Matuszewski, prof. Jan Meisner, mgr Violetta Meronk, mgr Bogusław Niewiadomski, mgr Walentyna Orłowska, Grzegorz Robakowski, dr Kazimierz Rozbicki, prof. nadzw. Jerzy Stiller, dr Zbigniew Taszycki, prof. Ryszard Tokarczyk, prof. Andrzej Wielgosz, mgr Romuald Wiśniewski, mgr Stanisław Wolski, dr Zygmunt Wujek, mgr Monika Zawierowska – Łozińska.

 

Pracownicy techniczni:

Małgorzata Dudek, Mirosław Giedrys, inż. Jerzy Jastrzębski, Antoni Kryl, Krzysztof Maciejewski, inż. Janusz Skalski, inż. Krzysztof Radwan Wiatrowski, inż. Michał Wysocki.