Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Działalność naukowa
Opublikowano 01.09.2021 11:21

Czasopismo naukowe

Pracownicy Katedry Inżynierii Produkcji współtworzą czasopismo naukowe wydawane na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej pn.: Journal of Mechanical and Energy Engineering.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej czasopisma: http://jmee.tu.koszalin.pl/

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe pracowników i doktorantów Katedry Inżynierii Produkcji

 • Uzyskane tytuły naukowe profesora:
  1. Prof. dr inż. Tadeusz Karpiński (1986 r.)
  2. Prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta (2010 r.)
  3. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny (2020 r.)

3 marca 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył dr hab. inż. Jarosławowi Plichcie akt nominacyjny nadający mu tytuł profesora na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (źródło: Kancelaria Prezydenta RP https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2010/art,47,645,prezydent-nominowal-116-profesorow.html)

 •  Uzyskane stopnie naukowe doktora habilitowanego
 1. dr hab. inż. Wojciech Kacalak: teoretyczne i doświadczalne podstawy szlifowania powierzchni śrubowych ściernicami krążkowymi, 1977, Politechnika Wrocławska
 2. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz: Fizykochemiczne i technologiczne podstawy polerowania elektrolitycznego stali, 1989, Politechnika Wrocławska
 3. dr hab. inż. Jarosław Plichta: Podstawy szlifowania ściernicami z mikrokrystalicznym ziarnem regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym. 1997, Politechnika Szczecińska
 4. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz: Podstawy pomiarów nierówności powierzchni metodami rozpraszania światła, 2003, Politechnika Koszalińska
 5. dr hab. inż. Bronisław Słowiński: Systemowa ocena jakości ściernic ceramicznych. 2005 Politechnika Koszalińska
 6. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny: Podstawy budowy i eksploatacji modyfikowanych ściernic z ziarnami mikrokrystalicznego korundu spiekanego w procesach szlifowania otworów.2012 Politechnika Koszalińska
 7. dr hab. inż. Wojciech Kapłonek: Teoretyczne i doświadczalne podstawy zastosowania optycznych metod pomiarowych wykorzystujących analizę światła rozproszonego w ocenie stanu powierzchni przedmiotów i narzędzi w procesach obróbki ściernej. 2018, Politechnika Koszalińska
 8. dr hab. inż. Paweł Sutowski: Teoretyczne i doświadczalne podstawy monitorowania oraz oceny wybranych procesów obróbki ściernej i ścierno-erozyjnej z zastosowaniem wysoko-częstotliwościowego sygnału emisji akustycznej. 2020, Politechnika Koszalińska.
 • Uzyskane stopnie naukowe doktora
 1. dr inż. Wojciech Kacalak: Analiza błędów zarysu ślimaków Archimedesa i gwintów trapezowych, szlifowanych ściernicami krążkowymi o zarysie prostoliniowym w przekroju osiowym,1974, Politechnika Wrocławska
 2. dr inż. Czesław Łukianowicz: Zastosowanie metody fotometrycznej do analizy struktury geometrycznej powierzchni, 1976, Politechnika Wrocławska
 3. dr inż. Jan Wojtkun: Dynamiczne własności warstwy wierzchniej i możliwość ich wykorzystania w technice, 1978, Politechnika Wrocławska
 4. dr inż. Tadeusz Hryniewicz: Wybrane aspekty polerowania elektrolitycznego, 1979, Politechnika Wrocławska
 5. dr inż. Jarosław Plichta: Wybrane zagadnienia oceny topografii roboczej powierzchni ściernicy pracującej obwodem, 1981, Politechnika Wrocławska
 6. dr inż. Bronisław Słowiński: Rezonansowa metoda pomiaru twardości ściernic ceramicznych, 1981, Politechnika Wrocławska
 7. dr inż. Stanisław Socha: Wpływ budowy krystalicznej metali na przebieg ich skrawania, 1981, Politechnika Wrocławska
 8. dr inż. Grzegorz Jurkowski: Orientacja ziaren ściernych w nasypach wykonywanych metodą elektrostatyczną, 1984, Politechnika Poznańska
 9. dr inż. Michał Kozłowski: Zagadnienia walcowo-szczelinowej segregacji ścierniwa węglika krzemu, 1984, Politechnika śląska w Gliwicach
 10. dr inż. Romuald Sobieralski; Wpływ własności fizyko-chemicznych topników na wyniki spawania elektrożużlowego aluminium, 1986, Politechnika Wrocławska
 11. dr inż. Jan Markul: Orientacja ziarna ściernego o określonej budowie geometrycznej jako czynnik kształtujący wybrane wielkości procesu szlifowania, 1988, Politechnika Gdańska
 12. dr inż. Tatiana Łukianowicz: Metoda oceny wybranych właściwości metrologicznych profilometrów stykowych z wykorzystaniem interferometrii laserowej,1993, Politechnika Koszalińska
 13. dr inż. Piotr Kochaniewicz: Kształtowanie mikrogeometrii wewnętrznych powierzchni walcowych szlifowanych ściernicami z regularnego azotku boru, 2000, Politechnika Koszalińska
 14. dr inż. Tadeusz Kochaniewicz : Zastosowanie metody reflektometrii laserowej do oceny mikrogeometrii powierzchni przemieszczających się, 2002, Politechnika Koszalińska
 15. dr inż. Krzysztof Nadolny: Badanie efektywności procesu jednoprzejściowego szlifowania otworów ściernicami o strefowo zróżnicowanej budowie,2006, Politechnika Koszalińska
 16. dr inż. Wojciech Musiał: Badania procesu mikroszlifowania w warunkach ciągliwego usuwania materiału,2007, Politechnika Koszalińska
 17. dr inż. Paweł Sutowski: Ocena okresu trwałości ściernic z wykorzystaniem wartości skutecznej sygnału emisji akustycznej w procesie obwodowego szlifowania płaszczyzn,2008, Politechnika Koszalińska
 18. dr inż. Jan Baran: Badania procesu wygładzania powierzchni z zastosowaniem jednowarstwowych dysków ściernych, 2016, Politechnika Koszalińska
 19. dr inż. Michał Wojtewicz: Badanie wpływu impregnacji ściernic substancjami antyadhezyjnymi na efektywność procesu szlifowania stopów niklu, 2017, Politechnika Koszalińska
 20. dr inż. Seweryn Kieraś: Badania wpływu zintegrowanej metody chłodzenia strefy obróbki zimnym powietrzem i jej odśrodkowego smarowania aerozolem olejowym na przebieg i wyniki procesu szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych, 2019, Politechnika Koszalińska
 21. dr inż. Marta Kordowska: Analiza przemieszczenia materiału w strefie mikro- i nanoskrawania diamentowym ziarnem ściernym 2021, Politechnika Koszalińska
 22. dr inż. Marcin Romanowski: Badania jakości technologicznej powierzchni elementów ze stali X5CrNi18-10 ukształtowanych w procesie cięcia wysokociśnieniową strugą wodną oraz strumieniem fotonów, 2022, Politechnika Koszalińska
 23. dr inż. Bartosz Zieliński: Badania wpływu kinematyki oraz warunków chłodzenia i smarowania w procesie szlifowania ostrzy noży planarnych na ich trwałość eksploatacyjną, 2022, Politechnika Koszalińska

Wybrane monografie naukowe pracowników Katedry Inżynierii Produkcji

 1. Plichta J.: Podstawy szlifowania ściernicami z mikrokrystalicznym ziarnem regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 1996
 2. Łukianowicz C.: Podstawy pomiarów nierówności powierzchni metodami rozpraszaniaświatła. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2001
 3. Słowiński B.: Systemowa ocena jakości ściernic ceramicznych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2004
 4. Karpiński T.: XXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej 2004
 5. Nadolny K., Plichta J. (redakcja): Jednoprzejściowe szlifowanie otworów ściernicami o strefowo zróżnicowanej budowie. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2008
 6. Markul J.: Synergiczne konstrukcje ściernic ze spoiwem ceramicznym. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2008
 7. Plichta J.: Innowacyjne procesy szlifowania małogabarytowymi ściernicami ze ścierniw supertwardych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2008
 8. Plichta J. (redakcja): Współczesne problemy obróbki ściernej. Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej 2009
 9. Łukianowicz C. (redakcja): Tendencje rozwoju metrologii i aparatury naukowej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2010
 10. Nadolny K.: Podstawy budowy i eksploatacji modyfikowanych ściernic z ziarnami mikrokrystalicznego korundu spiekanego w procesach szlifowania otworów. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2012
 11. Plichta j,. Nadolny K., Musiał W., Sutowski P.:Wysoko efektywne szlifowanie materiałów trudno skrawalnych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2012
 12. Plichta J. (redakcja): Precision abrasive processes. Journal of Machine Engineering Vol.12, No.4,2012
 13. Kapłonek W.: Teoretyczne i doświadczalne podstawy zastosowania optycznych metod pomiarowych wykorzystujących analizę światła rozproszonego w ocenie stanu powierzchni przedmiotów i narzędzi ściernych w procesach obróbki ściernej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2017
 14. Nadolny K., Wójcik R., Kieraś S.: Szlifowanie z minimalnym wydatkiem płynu chłodząco_smarującego ściernicami z makronieciągłościami czynnej powierzchni. Komisja Inżynierii Powierzchni PAN Oddział w Poznaniu 2017
 15. Nadolny K., Kapłonek W.: Ocena warunków tribologicznych pracy ściernic z ziarnami submikrokrystalicznego korundu spiekanego na podstawie analizy morfologicznej wiórów z zastosowaniem zaawansowanych technik mikroskopowych. Komisja Inżynierii Powierzchni, Polska Akademia Nauk oddział w Poznaniu, Poznań 2018
 16. Nadolny K.: Innowacyjne metody chłodzenia i smarowania w procesach szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych. Monografia Wydziału Mechanicznego nr 353, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2019
 17. Sutowski P.: Teoretyczne i doświadczalne podstawy monitorowania oraz oceny wybranych procesów obróbki ściernej i ścierno-erozyjnej z zastosowaniem wysokoczęstotliwościowego sygnału emisji akustycznej, Monografia Wydziału Mechanicznego nr 358, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2019.

Wykaz projektów naukowo-badawczych zrealizowanych w Katedrze Inżynierii Produkcji w ostatnich latach

 • 2006-2008 – „Narzędzia ścierne z tlenku glinu o funkcjonalnym gradiencie strukturalnym w zastosowaniach do jednoprzejściowego szlifowania powierzchni wewnętrznych walcowych”, Projekt Badawczy Własny MNiSW nr 4 T07D 036 29, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta.
 • 2009-2011 – „Wysoko efektywne szlifowanie materiałów trudnoobrabialnych z zastosowaniem innowacyjnych ściernic, systemów diagnostyki i regeneracji ich czynnych powierzchni oraz zintegrowanych systemów sterowania”, Projekt Badawczy Własny MNiSW nr N N503 214837, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta.
 • 2010-2011 – ”Measurement and analysis of surfaces topography created by progressive technologies and cold rolling sheet from point of view of classical materials and nanomaterials and their mechanism of establishment”, Czech-Polish project No. MEB 051021 (CR) 8071/2010 (RP), kierownik projektu: dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PK.
 • 2011-2014 – „Laserowa metoda aktywnej kontroli struktury geometrycznej precyzyjnie obrobionych powierzchni wykorzystująca obrazowanie i analizę światła rozproszonego”, Projekt Badawczy Własny MNiSW nr N N505 486940, kierownik projektu: dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PK.
 • 2015-2016 – „Strategia wdrożenia innowacyjnych metod wysoko efektywnego szlifowania materiałów trudno skrawalnych” finansowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. TANGO na podstawie umowy nr TANGO1/270681/NCBR/2015 – kierownik projektu: dr hab. inż Krzysztof Nadolny, prof. PK. Więcej informacji można znaleźć na stronie www projektu: http://siheg.tu.koszalin.pl/

siheg.tu.koszalin.pl

 • 2017-2022 – „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym” finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018. Projekt realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a współwykonawcami Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, Politechnika Koszalińska oraz Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Szczecinek SA. Koordynator projektu ze strony PK: dr hab. inż. Piotr Myśliński, prof. PK. Więcej informacji można znaleźć na stronie www projektu: https://optiwood.eu/

Przedstawiciele zespołu projektowego BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018 na tle szlifierki WEINIG Rondamat 980