Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Zespół Badawczo-Dydaktyczny Techniki Cieplnej, Chłodniczej i OZE
Opublikowano 01.09.2021 08:54

Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii

Wyposażenie: Stanowisko do badania kolektora słonecznego, stanowisko do badania fotoogniwa, stanowisko do badania turbin wiatrowych, stanowisko do badania kondensacyjnego kotła gazowego, stanowisko do badania powietrznej pompy ciepła, stanowisko do badania popy ciepła z wodnym dolnym źródłem ciepła, stanowisko do badania pompy ciepła współpracującej z kolektorem słonecznym. Stanowisko do badania turbiny Peltona i Francisa pracujących w układzie MEW (Mała Energetyka Wodna).

Rodzaje zajęć dydaktycznych możliwych do przeprowadzenia:

 

Stanowisko do badania kolektora słonecznego:

Określenie mocy cieplnej kolektora słonecznego w zależności od stopnia

napromieniowania energią słoneczną przy zmiennym kącie padania wiązki oświetlenia.

Określenie sprawności w zależności od skuteczności izolacji termicznej kolektora dla

poszczególnych pór roku.

Określenie sprawności kolektora słonecznego w zalezności od zmiany masowego

natężenia przepływu absorbera.

Wyznaczanie sprawności kolektora słonecznego w zależności od zmiany obciązenia

cieplnego posredniego wymiennika ciepła.

Wyznaczenie bilansu energetycznego układu: kolektor słoneczny - pompa ciepła dla

dolnego źródła ciepła - powietrza.

 

Stanowisko do badania pomp ciepła:

Wyznaczanie współczynnika COP powietrznej pompy ciepła w zależności od zmiany

obciążenia cieplnego dolnego żródła ciepła; określenie sprawności egzergeryjnej

powietrznej pompy ciepła.

Wyznaczanie współczynnika COP powietrznej pompy ciepła w zalezności od zmiany

obciążenia cieplnego górnego źródła ciepła; określenie sprawności egzergeryjnej

powietrznej pompy ciepła.

 

Pracownia Chłodnictwa i Klimatyzacji

Wyposażenie: Komora chłodnicza (36m3) z wyposażeniem - agregat chłodniczy BITZER, agregaty chłodnicze OPTYMA, chłodnica wentylatorowa, skraplacze grawitacyjne 2 szt., skraplacz wentylatorowy. Stanowisko do badania układu wentylacji i klimatyzacji z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła.

Rodzaje zajęć dydaktycznych możliwych do przeprowadzenia:

 

Komora chłodnicza

wyznaczanie bilansu energetycznego komory chłodniczej (wyznaczanie stałej komory),

identyfikacja obiegu chłodniczego,

wykonanie bilansu energetycznego wentylatorowej chłodnicy powietrza,

wykonanie bilansu skraplaczy grawitacyjnych umieszczonych w komorze chłodniczej,

wykonanie bilansu skraplacza chłodzonego powietrzem,

badanie komory chłodniczej z wyposażeniem jako samochodowy układ chłodniczy

 

Jednostopniowy układ chłodniczy

identyfikacja obiegu chłodniczego

okreslenie wydajnosci chłodniczej urządzenia w zależności od obciążenia cieplnego

komory chłodniczej,

okreslenie sprawności egzergeryjnej urządzenia chłodniczego

 

Stanowisko do badania układu wentylacji i klimatyzacji

identyfikacja charakterystycznych parametrów układu takich jak: temperatura komfortu,

wilgotność i cisnienie powietrza w pomieszczeniu klimatyzowanym,

okreslenie parametrów temperatury i wilgotności powietrza pobieranego w czerpni w

zalezności od parametrów powietrza wyprowadzanego do otoczenia,

zastosowanie powietrznej pompy ciepła do określenia odzysku ciepła odpadowego w

wymienniku krzyżowym systemu wentylacyjni-klimatyzacyjnego,

wyznaczanie sprawności pompy ciepła (współczynnika sprawności cieplnej COP),

określenie sprawności energetyczbej i egzergetycznej całego układu.

 

Pracownia Wymiany Ciepła

Wyposażenie: Stanowisko do badania wymienników typu rura w rurze oraz wymiennik ożebrowany. Stanowisko do wyznaczania wartości współczynnika przenikania ciepła.

Rodzaje zajęć dydaktycznych możliwych do przeprowadzenia:

 

Wymienniki ciepła

Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła metodą bezpośrednią.

Wyznaczanie gęstości strumienia ciepła przenikającego przez przegrody.

Badanie charakterystyk ożebrowanego wymiennika ciepła typu woda - powietrze

Badanie wymiennika ciepła zasilanego parą wodną.

Badanie wymiennik aciepła podwójnorurowego (rura w rurze).