Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Katedra Energetyki Zarys Historyczny
Opublikowano 01.09.2021 08:39

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 roku utworzono państwową, akademicką szkołę wyższą o nazwie Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Utworzenie uczelni w regionie Pomorza Środkowego, o bardzo małym nasyceniu kadrą inżynierską (szczególnie o profilu mechanicznym) okazało się bardzo trafną decyzją podyktowaną potrzebami i aspiracjami lokalnego społeczeństwa. W promieniu do około 200 km nie było wówczas szkoły wyższej tego typu a w nielicznych zakładach o profilu produkcji rolno-przemysłowej zatrudniony był personel o wykształceniu poniżej średniej krajowej. Inżynierów mechaników o specjalnościach energetycznych było bardzo niewielu. Głównie ze względów finansowych nie stać było społeczeństwa, aby wysyłać swoje dzieci na studia w Politechnice Gdańskiej, Szczecińskiej czy Poznańskiej. Tym ludziom trzeba było pomóc, tworząc uczelnię techniczną na trasie Gdańsk - Szczecin - Poznań. Jednym z dwóch funkcjonujących wówczas wydziałów nowej uczelni był Wydział Mechaniczny. W jego strukturze organizacyjnej przewidziano jednostkę o nazwie Zespół Termodynamiki i Energetyki Cieplnej. Plany rozwoju tego Zespołu opracował, a następnie wdrażał w życie jego twórca i pierwszy kierownik, ówczesny adiunkt Politechniki Gdańskiej a obecnie prof. nadzw. dr hab. inż. Marian Czapp. Pozwoliły one na podjęcie przez Zespół (liczący w 1970 roku trzy osoby) działalności dydaktycznej już w semestrze zimowym roku akademickiego 1969/70. Mija więc 42 lat od rozpoczęcia działalności.

W historii tej jednostki zachodziły różne zmiany strukturalne i organizacyjne. Prężne działania niewielkiego zespołu ludzi o wyraźnie określonym celu pracy sprawiły, że w 1974 roku utworzona została specjalność Maszyny i Urządzenia Przemysłu Spożywczego, a w jej ramach kierunek dyplomowania Urządzenia Chłodnicze. Nastąpiła równocześnie zmiana nazwy jednostki i powstanie Zakładu Termodynamiki i Chłodnictwa, wyposażonego we własne zaplecze laboratoryjne techniki cieplnej i chłodniczej. Od tego momentu jednostka uzyskuje uprawnienia do dyplomowania absolwentów, rekrutowanych początkowo tylko z regionu Pomorza Środkowego (w dalszych latach z obszaru całego kraju) w specjalności chłodniczej (pierwsi absolwenci uzyskiwali dyplomy inżynierskie a następni magisterskie). Rozwijają się i doskonalą kwalifikacje kadry Zakładu. Współpraca z innymi ośrodkami, zwłaszcza Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku wzmacnia znacząco potencjał naukowy jednostki. Należy odnotować wieloletnią owocną działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Zakładu takich wybitnych postaci jak: prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bilicki, prof. dr hab. inż. Janusz Badur, prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, prof. dr hab. inż. Marian Trela, prof. dr hab. Andrzej Rasmus i inni. Ich doświadczenia i stworzenie przychylnej atmosfery twórczej pracy naukowej przyczyniły się znacząco w rozwoju Zakładu. W tym miejscu należy tą drogą wyrazić podziękowania za ich wielki wkład pracy.Wraz z rozwojem kwalifikacji kadry Zakładu zwiększała się oferta edukacyjna objawiająca się między innymi wzrostem ilości i jakości prac naukowych, naukowo-technicznych i opracowań o charakterze aplikacyjnym dla bardzo wielu jednostek gospodarki narodowej w regionie. Nastąpił też wzrost ilości publikacji pracowników oraz rozwinęła się forma prezentacji dorobku naukowo-badawczego na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Jednocześnie czyniono wszelkie wysiłki, aby wprowadzać elementy zagadnień energetycznych do planów studiów innych specjalności obu wydziałów uczelni. Rosła też liczba absolwentów specjalności Urządzenia Chłodnicze na studiach dziennych i zaocznych, którzy obejmowali kierownicze stanowiska w branży energetycznej i chłodniczej. Działania rozszerzające ofertę edukacyjną doprowadziły do wydzielenia z Zakładu Termomechaniki i Chłodnictwa nowego Zakładu Ekologicznej Konwersji Energii, którego kierownikiem został śp. prof. dr hab. inż. Andrzej Rasmus. W 2000 roku nastąpiło połączenie obu zakładów w Katedrę Techniki Cieplnej i Chłodnictwa pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. inż. Mariana Czappa. W 2002 roku dr inż. Tadeusz Bohdal obronił, jako pierwszy w historii Uczelni prace habilitacyjną na Wydziale Mechanicznym, zaś w 2008 roku z rąk Prezydenta RP odebrał nominację profesorską i został powołany na stanowisko Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem oraz objął kierownictwo Katedry. W grudniu 2011 roku dr inż. Krzysztof Dutkowski obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej i został mianowany profesorem nadzwyczajnym Politechniki Koszalińskiej. W 2012 roku został kierownikiem Zakładu Mechaniki Płynów powstałego w ramach Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa. Ciągłość rozwoju naukowego i dydaktycznego Katedry objawia się znaczna liczbą dyplomantów specjalności Urządzenia Chłodnicze, znaczna ilością publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz rozwojem działalności naukowo-badawczej. Działalność ta zaowocowała powstaniem w dniu 01.10.2012 roku nowego kierunku studiów pod nazwą Energetyka. Na kierunku tym utworzono 3 specjalności: Odnawialne Źródła Energii, Energetyka Cieplna, Chłodnictwo, Klimatyzacja oraz Elektroenergetyka. W dniu 01.10.2016 roku uruchomiono II stopnień kształcenia na kierunku studiów Energetyka.

W maju 2014 roku kolejny pracownik Katedry dr inż. Waldemar Kuczyński obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej oraz został mianowany profesorem nadzwyczajnym Politechniki Koszalińskiej. W maju 2016 roku prof. nadzw. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński został wybrany do pełnienia funkcji Prodziekana ds Nauki i Rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016 - 2020 r.

Uchwałą Senatu Politechniki Koszalińskiej dotyczącej reorganizacji struktur organizacyjnych Jednostek Uczelni, z dniem 01.09.2016 roku Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa została przemianowana na Katedrę Energetyki. W skład nowopowstałej Jednostki wszedł: Zakład Mechaniki Płynów jako Zespół Dydaktyczno-Badawczy Mechaniki Płynów, Zespół Badawczo-Dydaktyczny Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki o nowej nazwie Zespół Dydaktyczno-Badawczy Elektrotechniki oraz Laboratorium Katedry.