Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Księga jakości
Opublikowano 05.08.2021 10:54

      

JEDNOLITY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia - strategia wydziału

Obszar 1. Tworzenie i doskonalenie programów studiów i efektów uczenia się na określonym kierunku studiów,
                   poziomie i profilu kształcenia.

1.1. Procedura projektowania i zatwierdzania efektów uczenia się

1.2. Procedura okresowego przeglądu programów studiów

Obszar 2. Ocena osiąganych przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych efektów uczenia się oraz ich dokumentowanie;

2.1. Procedura oceny realizacji zakładanych efektów uczenia się

2.2. Procedura dokumentowania efektów uczenia się

Obszar 3. Zasady określania i weryfikacji efektów uczenia się na praktykach studenckich

3.1. Określenie i weryfikacja efektów uczenia się na praktykach studenckich

Obszar 4. Zasady wspierania dydaktycznego, naukowego i materialnego studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

4.1. Procedura wsparcia dydaktycznego studentów

4.2. Procedura wsparcia naukowego studentów  (CEEPUS, ERASMUS+)

4.3. Procedura wspacia materialnego

Obszar 5. Zasady rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i studia podyplomowe..

5.1. Procedura rekrutacji na studia I i II stopnia

5.2. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe

5.3. Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Obszar 6. Zasady doskonalenia kadry dydaktycznej.

6.1. Procedura zatrudniania kadry dydaktycznej

6.2. Procedura oceny kadry dydaktycznej

6.3. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Obszar 7. Zasady procesu dyplomowania.

7.1. Zasady procesu dyplomowania

Obszar 8. Zasady weryfikacji i doskonalenie zasobów materialnych Jednostki.

8.1. Procedura oceny i modernizacji bazy dydaktycznej

8.2. Procedura oceny I modernizacji zasobów bibliotecznych

8.3. Procedura oceny i modernizacji bazy materialnej na potrzeby studentów niepełnosprawnych

Obszar 9. Zasady weryfikacji poziomu naukowego jednostek wydziałowych. - w trakcie aktalizacji

Obszar 10. Zasady zlecania, weryfikacji i realizacji zajęć dydaktycznych.

10.1. Procedura zlecania, rozliczania zajęć dydaktycznych

10.2. Procedura ankietyzacji zajęć dydaktycznych

Obszar 11. Zasady upubliczniania informacji o programach studiów.

11.1. Procedura upubliczniania informacji o programach studiów

Obszar 12. Zasady polityki finansowej Jednostki.

12.1. Procedura tworzenia i realizacji planu rzeczowo-finnsowego - w trakcie aktalizacji

12.2. Procedura działalności statutowej Wydziału - w trakcie aktalizacji

Obszar 13. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów.

13.1. Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów

Obszar 14. Ewaluacja działalności dydaktycznej Jednostki.

14.1. Procedura ewaluacji działalności dydaktycznej jednostki