Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Projekt POWER
Opublikowano 06.09.2021 14:24

Politechnika Koszalińska, w tym również Wydział Mechaniczny, począwszy od dnia 1 września 2018 r. realizuje "Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej" nr POWR.03.05.00-00-Z219/17¸ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Na Wydziale Mechanicznym projektem objęci są studenci, którym do zakończenia kształcenia pozostają maks. 4 semestry studiów stacjonarnych st. I, następujących kierunków studiów:


ponadto studenci Studiów Doktoranckich.

Dla zainteresowanych osób szczegóły na stronie projektu: www.power.tu.koszalin.pl

Okres trwania projektu: 1 września 2018 r. - 31 sierpnia 2022 r.