Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Programy studiów II-go stopnia


Studia II stopnia

Kandydaci na studia II stopnia (studia magisterskie) przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia.

Przy osiągnięciu przez kandydatów takiego samego wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.

Oprócz dyplomu, kandydaci obowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej suplement do dyplomu lub indeks (w przypadku braku suplementu). Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku lub profilu innym niż wybrany kierunek lub profil studiów II stopnia, długość tych studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych. Szczegółowe zasady prowadzenia studiów II stopnia zawarte są w uchwale Rady Wydziału.

Programy studiów wg kierunków:

System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej jest dostępny na stronie internetowej:

irk.politechnika.koszalin.pl

Komisje Rekrutacyjne przyjmują kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest w przypadku wolnych miejsc na danym kierunku kształcenia.

Adres Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Mechaniczny
ul. Racławicka 15-17
kr-wm@tu.koszalin.pl