Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Centrum Szybkiego Prototypowania
Opublikowano 02.09.2021 09:42

     

CENTRUM SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA

TECHNOLOGIE WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO Z PROSZKÓW METALI

Misją (CSP) jest prowadzenie badań naukowych oraz wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju wdrażanych technologii. CSP jest wyodrębnioną jednostką Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej ukierunkowaną na rozwój działalności naukowej oraz wdrażanie nowych technologii poprzez transfer wiedzy do sektora przedsiębiorczości. CSP zostało kompleksowo wyposażone w nowoczesne technologie z zakresu metod przyrostowych (AM - additive manufacturing).

CSP pełni rolę partnera sektora publicznego i prywatnego, którego celem działania jest zaspokajanie potrzeb związanych przede wszystkim z rozwojem nauki oraz przedsiębiorczości, poprawą konkurencyjności przedsiębiorstw (konkurencyjności opartej na zwiększeniu wydajności dzięki nowym technologiom oraz na rozwoju w zakresie know – how). Dodatkowo, prowadzone są działania związane z rozwojem innowacyjności przedsiębiorstw (zwiększania skłonności do innowacji we wszystkich wymiarach,
tj. w zakresie produktów, procesów, marketingu, zarządzania i organizacji), promowaniem eksperymentowania, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, jednak dzięki niekomercyjnemu charakterowi i statutowemu nastawieniu na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyjności.