Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Jakość kształcenia

 

      


Na wydziale mechanicznym powołano Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego zadaniem jest koordynacja i integracja wszelkich działań w celu wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Wydziałowego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.dr hab. inż. Paweł Sutowski, prof. PK
tel. 94 34 78 479
pawel.sutowski@tu.koszalin.pl

Zakres obowiązków Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 1. Doskonalenie zasad i procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale.
 2. Opracowanie wzorów dokumentacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale.
 3. Opracowanie harmonogramu i nadzór nad przebiegiem ankietyzacji studentów.
 4. Opracowanie harmonogramu i nadzór nad przebiegiem hospitacji zajęć.
 5. Przygotowanie sprawozdań z ankietyzacji studentów i hospitacji zajęć wraz z analizą wyników i proponowanymi działaniami na rzecz podniesienia jakości kształcenia.
 6. Systematyczne monitorowanie działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale.
 7. Przyjmowanie zgłoszeń usprawnień w zakresie podnoszenia jakości kształcenia oraz dokonywanie analiz przewidywanych efektów ich wdrażania.
 8. Nadzór nad opracowaniem raportów dotyczących oceny jakości kształcenia na kierunkach.
 9. Nadzór nad opracowaniem raportów samooceny Wydziału dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale.
 10. Współpraca z przedstawicielami kierunków studiów oraz Radami Programowymi na poszczególnych kierunkach.
 11. Udział w pracach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Z powierzonych obowiązków i zadań Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego odpowiada bezpośrednio przed Prodziekanem ds. Kształcenia.

Propozycje zmian w procedurach zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia może zgłosić każdy student, słuchacz, pracownik lub inne osoby związane z wydziałem.

Propozycja zmian powinna zawierać opis zmiany, przyczynę proponowanej zmiany, przewidywane konsekwencje wprowadzonej zmiany oraz dane kontaktowe zgłaszającego.

Propozycje zmiany składane są do Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia