Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Strategia rozwoju


Politechnika Koszalińska, stanowiąc część systemu nauki polskiej i edukacji narodowej, działa na zasadzie wolności badań naukowych i nauczania. Misją uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie, tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz stwarzanie warunków dla rozwoju nauki i kultury, a także współdziałanie z innymi uczelniami w tworzeniu europejskiej i światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej.

Misją Wydziału Mechanicznego jest przewodzenie w rozwoju techniki, w zakresie inżynierii mechanicznej, automatyki, robotyki, mechatroniki i cybernetyki, inżynierii materiałowej oraz techniki rolniczej i inżynierii żywności przez badania naukowe, kształcenie akademickie, upowszechnianie wiedzy, transfer technologii, a także współpracę międzynarodową, krajową i regionalną w zgodności z najlepszymi standardami międzynarodowymi i poziomem współczesnej cywilizacji.

Obecnie Wydział Mechaniczny, poprzez wykształcone szkoły naukowe, efekty badań i zakres edukacji, odgrywa już znaczącą rolę w systemie polskiej nauki i edukacji, a zarazem pozytywnie przyczynia się dla rozwoju regionów pomorskich, społeczeństwa miasta Koszalina i regionu Środkowopomorskiego. Szczególną uwagę w programach działania przykłada się do zagwarantowania wysokiego poziomu kształcenia akademickiego i badań naukowych, jak również wychowania nowych pokoleń inżynierów i dalszego doskonalenia wiedzy absolwentów Wydziału.

Zadania w wypełnianiu misji Wydziału Mechanicznego określamy następująco:

 1. Kształcenie studentów na wysokim poziomie. Wysoka jakość kształcenia jest budowana przez przemyślaną politykę kadrową. Celem władz dziekańskich w kolejnych kadencjach jest uczynienie Wydziału Mechanicznego silnym krajowym ośrodkiem akademickim. Sprzyja temu dobre położenie w pobliżu ośrodków naukowych w Niemczech i Skandynawii, duża liczba znanych szkół naukowych i coraz szerzej rozwijana współpraca zagraniczna.
   
 2. Kultywowanie i rozwijanie tradycji akademickich. Środowisko akademickie złożone ze studentów i nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników dba o dobre imię Uczelni i Wydziału oraz zachowuje ich tradycje. Na Wydziale Mechanicznym wytworzono atmosferę zgodnej współpracy wielu dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia, co czyni środowisko bogatszym o różnorodność doświadczeń i umiejętności. Dzięki temu Wydział przyciąga do współdziałania również zespoły z innych uczelni krajowych i zagranicznych, co owocuje wspólną realizacją projektów badawczych i edukacyjnych.
   
 3. Integrowanie społeczności akademickiej. Integracja pracowników i partnerskie postawy wobec studentów są cechą wyróżniającą Wydział Mechaniczny nie tylko w skali Uczelni, ale również w porównaniu z innymi ośrodkami krajowymi. Wspólnota celów jest podstawą podtrzymywania i dbałości o akademicką misję integracyjną. Jest to również niezwykle ważne dla młodzieży, która podczas studiów kształtuje swoje postawy życiowe.
   
 4. Wrażliwość na to wszystko, co związane jest z Regionem. Rozwój regionów pomorskich jest ważny dla przyszłości Uczelni i jej absolwentów. Prace dyplomowe i koła naukowe oraz zespoły badawcze podejmują najważniejsze problemy rozwoju gospodarczego i społecznego. Wiele inicjatyw przyjmuje ponadto różnorodne formy uczestnictwa w działalności artystycznej i sportowej oraz w innych przejawach aktywności.
   
 5. Rozwijanie współpracy i partnerstwo z uczelniami akademickimi w regionie, kraju i świecie. Współpraca ta rozwija się od wielu lat. Wydział i jego kadra są już dobrze znani i doceniani w różnych dziedzinach działalności naukowo-technicznej. Dowodem są doktoraty honoris causa dla wybitnych profesorów z kraju i zagranicy.