Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Historia
Opublikowano 08.09.2022 08:08

Z dziejów Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej w okresie 1968-2017

Powstanie Uczelni

1966.07.19

Wniosek do Ministra Szkolnictwa Wyższego o potrzebie i celowości powołania Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

1967.12

Społeczny Komitet Budowy Wyższej Szkoły Inżynierskiej otrzymuje od władz wojewódzkich obiekty byłego Studium Nauczycielskiego.

1968.06.08

Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu państwowej, akademickiej szkoły wyższej o nazwie Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Na mocy tego rozporządzenia powołano doc. Jerzego Smoleńskiego – dotychczasowego pełnomocnika ds. organizacji uczelni – na stanowisko rektora, a doc. L. Jastrzębskiego na jego pierwszego zastępcę.

1968

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje doc. dr inż. Jerzy Białkowski – zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1968-1974.

1968.07.01

Rozpoczęły się pierwsze pisemne egzaminy wstępne na studia dzienne, a w pierwszym tygodniu września – wstępne egzaminy na studia wieczorowe.

1968.10.02

Zarządzenie nr 1 J.M. Rektora WSInż. o ustanowieniu jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym: Wydziału Mechanicznego, Wydziału Budownictwa Lądowego, Studium Języków Obcych, Biblioteki Głównej, Zespołu Nauk Społeczno-Politycznych, Studium Wojskowego, Studium Wychowania Fizycznego oraz jednostek administracyjnych.

1968.10.05

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w WSInż. w Koszalinie.

Pierwsza uroczysta inauguracja pierwszego roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie; razem 183 studentów, w tym 123 na studiach dziennych (na Wydziale Mechanicznym: 109); pierwszy wykład inauguracyjny nt. współczesnych form budownictwa rolniczego wygłosił prof. Andrzej Rzymkowski z Wydziału Budownictwa Lądowego (jedyny wówczas pracownik Uczelni z tytułem profesora).

W pierwszym roku istnienia Wydziału Mechanicznego kadra liczyła 7 nauczycieli akademickich (dr inż. Jerzy Białkowski, dr inż. Ryszard Klikowicz, dr inż. Jerzy Wachowiak, mgr Zygmunt Cybulski, mgr Stefan Klimczyk, mgr Alicja Bociąg, mgr Zygmunt Słupczyński) oraz 2 pracowników administracyjno-technicznych (Lidia Meyza, Helena Bajorek). Liczba studentów w roku akademickim 1968/1969 wynosiła 109 osób, w tym 68 – na studiach dziennych i 41 – na studiach wieczorowych.

1968.10

W pierwotnej strukturze Wydział Mechaniczny funkcjonował pod kierownictwem doc. dr inż. Jerzego Białkowskiego – pierwszego Dziekana Wydziału Mechanicznego. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału Mechanicznego były Zespoły Przedmiotowe oraz Pracownie. Powołano następujące Zespoły Przedmiotowe: Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Mechaniki Technicznej, Obrabiarek i Obróbki Materiałów, Obróbki bezwiórowej i Materiałoznawstwa, Podstaw Elektroniki, Podstaw Konstrukcji Maszyn, Technologii Budowy Maszyn, Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Termodynamiki i Energetyki Cieplnej. W strukturze Wydziału funkcjonowało 8 Pracowni: Badań Materiałów i Elementów Elektronicznych, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Obróbki Bezwiórowej i Materiałoznawstwa, Obrabiarek i Obróbki Materiałów, Technologii Materiałów Elektronicznych, Termodynamiki i Energetyki Cieplnej.

1969.10.06

Druga uroczysta inauguracja roku akademickiego w WSInż.

1969.10.02

Na Wydziale Mechanicznym otwarto pracownie termodynamiki oraz obrabiarek.

 

Lata 70. XX wieku

1970.10.01

Trzecia uroczysta inauguracja roku akademickiego w WSInż.

1970.10

Dr inż. Tadeusz Karpiński zostaje mianowany docentem etatowym.

1971.01

Ukazał się pierwszy skrypt Wydziału Mechanicznego autorstwa T. Karpińskiego i W. Kacalaka pt. Ćwiczenia laboratoryjne z obrabiarek. Cz. 1 i 2.

1971.10.01

Czwarta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1971.10.01

Doc. dr inż. T. Karpiński mianowany Prodziekanem Wydziału Mechanicznego. Pełnił tę funkcję do 1973 r., do momentu powołania go na Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, a funkcję Prodziekana pełnił od 1973 r. dr inż. Marian Czapp.

1971.10

Dr inż. Jerzy Wachowiak mianowany na stanowisko docenta etatowego.

1972.10.02

Piąta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1972.04.11

Pierwszy cykl kształcenia inżynierów mechaników został zakończony w 1972 roku: w specjalności Technologia Maszyn – 20 absolwentów oraz w specjalności Maszyny i Urządzenia Rolnicze (10 absolwentów. Pierwszym absolwentem Wydziału Mechanicznego ze stopniem inżyniera był Paweł Michalak (dyplom z wyróżnieniem na specjalności Technologia Maszyn).

1972.12.15

Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzono na uczelni: 5-letnie jednolite studia magisterskie, w tym na Wydziale Mechanicznym na kierunkach: mechanika, inżynieria materiałowa i techniki wytwarzania.

1972.12

Na stanowisko docenta etatowego mianowano pracowników Wydziału Mechanicznego: dr inż. Mariana Czapp i dr inż. Bolesława Jakowlewa; stopień naukowy doktora uzyskał mgr Zygmunt Cybulski.

1973.10.02

Szósta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1973.10

Doc. dr inż. Tadeusz Karpiński mianowany na stanowisko Prorektora ds. Nauki.

1973.12.28

Na stanowisko docenta etatowego mianowano: dr hab. Witolda Prechta oraz dr Janinę Górzyńską.

1974.03.06

Na stanowisko docenta etatowego mianowani zostali z Wydziału Mechanicznego: dr inż. W. Briks oraz dr inż. W. Pawlina.

1974.10.01

Siódma uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1974.10

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołano w uczelni 5 instytutów na prawach wydziałów, w tym w ramach Wydziału Mechanicznego: Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Technik wytwarzania i Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. W strukturze instytutowej zakłady stanowiły jednostki podstawowe.

1974

Dyrektorem Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn został dotychczasowy Dziekan Wydziału Mechanicznego – doc.dr inż. Jerzy Białkowski.

1974.10

Stopień doktora (nadany przez Radę Naukową Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej) uzyskał pracownik Wydziału Mechanicznego mgr inż. Wojciech Kacalak.

1974.12

Na stanowisko docenta powołano: dr A. Kwiatkowskiego, dr inż. Cz. Rogowskiego, dr inż. W. Briksa, dr inż. W. Pawlinę, dr J. Karasińską-Kwiatkowska, dr Z. Cybulskiego oraz dr inż. S. Fica.

1975.01.08

Na stanowisko docenta powołano: dr inż. J. Milanowskiego.

1975.06

Dyplomy ukończenia studiów z wyróżnieniem otrzymali następujący absolwenci Wydziału Mechanicznego: Piotr Stępień, Ryszard Ściegienka, Jerzy Właźliński. Pierwszy dyplom magisterski na Wydziale Mechanicznym (w ramach studiów eksternistycznych) uzyskał Bronisław Słowiński (dyplom z wyróżnieniem).

1975.09

Na stanowisko docenta powołano: dr inż. J. Borkowskiego oraz dr inż. J. Moszumańskiego.

1975.10.01

Ósma uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1976.09.01

Doc. dr inż. Antoni Kwiatkowski mianowany został na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej, doc. dr inż. Marian Czapp – dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, doc. dr inż. Józef Borkowski – dyrektora Instytutu Technik Wytwarzania.

1976.10.01

Dziewiąta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1976.11

Stopnie naukowe doktora uzyskali: mgr inż. W. Witkiewicz, mgr Z. Dubiella, mgr Jerzy Ignaciuk, mgr inż. P. Karpowicz, mgr inż. Cz. Łukianowicz, mgr J. Żmijan.

1977.10.01

Dziesiąta Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.

1977.12

Na stanowisko docenta powołano: dr inż. J. Szorca, dr inż. F. Sterma.

1978.04.23

Doc. dr inż. Wojciech Kacalak uzyskał w Politechnice Wrocławskiej stopień naukowy doktora habilitowanego.

1978.10.05

Jedenasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1978.10

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki nastąpiły zmiany organizacyjne uczelni, w tym połączona Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn oraz Instytut Technik Wytwarzania tworząc Instytut Budowy Maszyn.

1978.10

Prorektorem ds. Nauczania i Wychowania mianowano doc. mgr inż. Jerzego Kulika. Doc. dr inż. Józef Borkowski zostaje mianowany dyrektorem Instytutu Budowy Maszyn, natomiast Instytutu Inżynierii Materiałowej – doc. dr inż. Antoni Kwiatkowski.

1978.11.03

Wmurowano akt erekcyjny pod obiekty Uczelni przy ul. Gdańskiej.

1979.10.02

Dwunasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

 

Lata 80. XX wieku

1980.03.12

Dr inż. Józef Borkowski został uhonorowany nagrodą Wydziału Nauk Technicznych PAN za 1979 r.

1980.10.01

Trzynasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1980.12.30

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał: doc. dr inż. Józef Borkowski,.

1981.05

Po raz pierwszy odbyły się wybory władz uczelnianych, w których Rektorem został doc. dr hab. inż. Józef Borkowski, Prorektorem ds. Nauki – doc. dr inż. Jerzy Wachowiak – pracownicy Wydziału Mechanicznego.

1981.05

Doc. dr inż. Jerzy Białkowski został powołany (w wyborach) na stanowisko dyrektora Instytutu Budowy Maszyn, jego zastępcą ds. dydaktycznych był dr inż. Bronisław Słowiński, ds. studiów zaocznych – dr inż. Jerzy Gul, a ds. nauki i wpółpracy z przemysłem – dr inż. Tadeusz Bil.

1981.10.01

Czternasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1981.10

Stopnie naukowe doktora uzyskali: mgr inż. J. Diakun, mgr inż. Z. Gosiewski, mgr Z. Hryniewicz, mgr inż. J. Plichta, mgr J. Reszka, mgr inż. S. Socha, mgr inż. B. Słowiński.

1981.12

Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. spowodowało osunięcie ze stanowiska dyrektora Instytutu Budowy Maszyn – doc. Jerzego Białkowskiego i jego zastępcę dr inż. Tadeusza Bila z dniem 30.09.1982 roku. Rektor powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Instytutu BM dr inż. Bronisławowi Słowińskiemu, pozostawiając dr inż. Jerzego Gula na zajmowanym stanowisku,.

1982.07.09

Senat przyjął uchwałę o powołaniu dwuwydziałowej struktury uczelni, z wydziałami: Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej ora Wydział Mechaniczny.

1982.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje doc. dr inż. Wojciech Kacalak zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1982-1987

1982.10.03

Piętnasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1983.10.03

Uchwałą Senatu Uczelni doc. dr inż. Wiesław Skubała został wybrany przedstawicielem WSInż w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1984.05.02

Senat wybrał Rektora WSInż na kadencję 1984-1987 – rektorem został ponownie doc. dr hab. inż. Józef Borkowski.

1984.05.29

Uzyskano zgodę MNiSzW na wznowienie studiów zaocznych od 1.11.1985 na kierunkach: Mechanika oraz Technologia Maszyn.

1984.10

Stopnie naukowe doktora uzyskali: mgr inż. D. Herman, mgr inż. G. Jurkowski, mgr inż. M. Kozłowski, mgr inż. P. Stępień.

1986.06.30

Zmarł prof. zw. dr inż. arch. Andrzej Rzymkowski – pierwszy pracownik Uczelni (na Wydziale Budownictwa) z tytułem profesora. Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora jest umieszczona przed wejściem do auli w bud. A przy ul. Racławickiej.

1986.10

Tytuł profesora otrzymali: doc. dr hab. inż. Józef Borkowski oraz doc. dr inż. Tadeusz Karpiński.

1987.05.13

29.04 1987 – Rektorem WSInż. wybrany został prof. dr hab. inż. Zdzisław Piątek, a na posiedzeniu Senatu Uczelni wybrano prorektorów WSInż.: ds. Nauczania i Wychowania – doc. dr inż. Henryk Wierowski, a ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem – doc. dr hab. inż. Wojciech Kacalak.

1987.07.30

Wydział Mechaniczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.

1987.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje prof. nzw. dr inż. Wiesław Skubała zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1987-1995

1987.10.01

Dwudziesta Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.

1988.02.17

Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów Wychowanie Techniczne.

1988.06.15

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji XX-lecia powołania Uczelni.

1988.09.21

Senat wybrał prof. dr inż. Tadeusza Karpińskiego kandydatem do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

1988.10

Rozpoczęły się zajęcia na nowym kierunku studiów Wychowanie Techniczne.

Na Wydziale Mechanicznym odbył się zjazd absolwentów.

1989.03.01

Doc. dr hab. inż. Wojciech Kacalak otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego; zespół badawczy pod kierownictwem prof. W. Kacalaka uzyskał nagrodę zespołową I stopnia NOT.

 

Lata 90. XX wieku

1990.03.20

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał doc. dr hab. inż. Witold Precht.

1990.10.09

Nominację na profesora nadzwyczajnego otrzymał doc. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski.

1991.01.30

Na emeryturę przeszedł pierwszy Rektor Uczelni doc. Jerzy Smoleński.

1992.01.16

Dotychczasowy Zakład Wychowania Technicznego przekształcony został w Katedrę Nauk Pedagogicznych.

1992.10.01

Dwudziesta piata Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.

1992.12

Stopień doktora habilitowanego uzyskał dr inż. Tadeusz Hryniewicz.

Na Wydziale Mechanicznym podjęli pracę: dr hab. Jerzy Smyczek – z WSInż. w Opolu oraz dr hab. inż. Borys Storch z Politechniki Wrocławskiej.

1993.03.18

Zmarł w Gdańsku prof. Władysław Tarasewicz – kierownik Zakładu Maszyn Przemysłu Spożywczego WSInż. w Koszalinie.

1993.04.02

Odbyła się pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tatiany Łukianowicz – pierwsza obrona pracy doktorskiej na Wydziale Mechanicznym WSInż. (promotor pracy: prof. dr inż. Tadeusz Karpiński).

1993.03.05

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 25-lecia WSInż. w Koszalinie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

1993.04.02

Dr inż. Tatiana Łukianowicz jest pierwszym w historii Uczelni pracownikiem Wydziału Mechanicznego, który uzyskał stopień naukowy doktora w wyniku procedury przeprowadzanej w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie przez Radę Wydziału Mechanicznego.

1993.05.06

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak został wybrany Rektorem WSInż.

1993.06.08

Uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni z okazji 25-lecia powołania WSInż. w Koszalinie.

1993.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje doc. dr inż. Marian Czapp zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1993-1999.

1993.09.15

Senat zaakceptował wyłączenie Instytutu Elektroniki z Wydziału Mechanicznego, jako pozawydziałową jednostkę organizacyjną.

1994.01.06

Zarządzeniem Rektora powołano Komisję do opracowania wniosku o zmianę nazwy i przekształcenie uczelni w Politechnikę.

1995.04.26

Dr hab. inż. Andrzej Rasmus uzyskał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

1995.06.21

Na Wydziale Mechanicznym utworzono Zakład Elektrotechniki, Napędów i Sterowania.

1995.09.02

Zmarł w Gdańsku doc. dr inż. Jerzy Białkowski – pierwszy Dziekan Wydziału Mechanicznego Uczelni.

1995.10

W ramach prowadzonych kierunków studiów Mechanika i Budowa Maszyn utworzono na Wydziale Mechanicznym nowe specjalności: Ekotechnika, Nauczanie Techniki i Informatyki oraz Zarządzanie i Technika Rolnicza – studia dzienne, 5-letnie magisterskie.

1995

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn: dr inż. Andrzej Perec (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 18.10.1995 r.).

1996.07.04

W Dzienniku Ustaw (nr 65, poz. 855 z 1996 r.) opublikowano Ustawę o przekształceniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie w Politechnikę Koszalińską.

1996.01.12

Na Wydziale Mechanicznym utworzono nowy kierunek studiów: Technika Rolnicza i Leśna.

1996.10

Na Wydziale Mechanicznym utworzono nowy kierunek studiów: Wzornictwo Przemysłowe.

1996.10.01

Zmiana nazwy Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji w Katedrę Inżynierii Produkcji (pod kier. Prof. T. Karpińskiego).

1996.12.01

Zmiana nazwy Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowej na Katedrę Inżynierii Materiałowej (pod kier. prof. W. Prechta).

Katedrę Podstaw Budowy Maszyn podzielono na: Katedrę Inżynierii Mechanicznej (pod kier. Prof. J. Borkowskiego) oraz Katedrę Maszyn Roboczych (pod kier. Prof. L. Kukiełki).

1996

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn: dr inż. Szymon Grymek (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 09.12.1996 r.).

1997

Dr inż. Krzysztof Majka – pracownik Wydziału Mechanicznego (Zakładu Termodynamiki i Chłodnictwa) został wybrany do Senatu RP.

1997.02.09

Rektor prof. Wojciech Kacalak został laureatem konkursu "Sukces Roku" zorganizowanym przez redakcję "Głosu Koszalińskiego" i Radio Koszalin.

1997.10.09

XXX Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

1997

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn: dr inż. Przemysław Borkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 23.09.1997 r.).

1998.01.28

Senat jednogłośnie wyraził akceptację w sprawie uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej.

1998.03.13

Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał dr hab. inż. Tadeusz Pałosz.

1998.05

Z okazji 30-lecia Uczelni odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego. Przewodniczy: ówczesny Dziekan WM – doc. dr inż. Marian Czapp

1998.06.08

W hali sportowej odbyło się uroczyste spotkanie Senatu Politechniki Koszalińskiej, z udziałem wszystkich pracowników poświęcone 30-leciu Uczelni.

1999.04.14

Na posiedzeniu Senatu dokonano wyboru prorektorów zaproponowanych przez rektora-elekta prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wawryna. Na stanowisko prorektora ds. nauki – prof. dr hab. inż. Borysa Storcha, ds. studenckich – prof. dr hab. inż. Leona Kukiełkę.

1999.04

Na Wydziale Mechanicznym odbyły się pierwsze obrony prac inżynierskich na specjalności Inżynierskie Zastosowanie Komputerów.

1999.09.01

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak ponownie obejmuje obowiązki Dziekana na Wydziale Mechanicznym (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje ponownie Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1999-2005).

 

Lata 2000-2009

2000.05.29

Wydział Mechaniczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

2001.03

Uruchomienie studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym i pierwsze kolokwium habilitacyjne dr inż. Tadeusza Bohdala.

2002.10

XXXV inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

2002.05.27

Dr hab. inż. Tadeusz Bohdal jest pierwszym w historii Uczelni pracownikiem Wydziału Mechanicznego, który uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w wyniku procedury przeprowadzanej w Politechnice Koszalińskiej przez Radę Wydziału Mechanicznego (uchwała z dnia 28.11.2001 r.) zatwierdzonej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

2002

Wszczęto po raz pierwszy w historii Uczelni procedury (z inicjatywy Rady Wydziału Mechanicznego) w sprawie nadania tytułu honorowego Doktora Honoris Causa dla prof. Romano Prodiego oraz prof. Jana Kaczmarka.

2003.05.27

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Janowi Kaczmarkowi – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2003

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła uchwały Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Marian Czapp (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26.11.2002 r.),
 • dr hab. inż. Czesław Łukianowicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 03.12.2002 r.).

2004

Ze struktury organizacyjnej Wydziału Mechanicznego został wyodrębniony Instytut Wzornictwa na który przeniesiono i przekształcono kierunek studiów Wzornictwo Przemysłowe we Wzornictwo.

2004.09.02

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Leonowi Kukiełce (procedura prowadzona po raz pierwszy w historii Wydziału przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

2004

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego: dr hab. inż. Daniela Herman (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 22.06.2004 r.).

2005.05.06

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Henrykowi Hawrylakowi – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2005.06.08

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Pierre Marche z Lyonu – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2005.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje dr hab. inż. Leon Kukiełka, prof. PK (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2005-2008).

2005

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła uchwały Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Przemysław Borkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 07.12.2004 r.),
 • dr hab. inż. Bronisław Słowiński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.12.2004 r.).

2006.10.12

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Tomaszowi Krzyżyńskiemu (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

2006.10.25

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Józefowi Grochowiczowi z Akademii Rolniczej w Lublinie – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2006

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 03.10.2006 r.).

2007

Ze struktury Wydziału Mechanicznego został wyodrębniony Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej.

2007.10

XL inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

2007.10.22

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych dr hab. inż. Jarosławowi Diakunowi (Rada Wydział Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej wystąpiła do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie z wnioskiem o wszczęcie procedury nadania tytułu profesora ).

2007.12.21

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Tadeuszowi Bohdalowi (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

2007

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Ewa Klugmann-Radziemska (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 06.02.2007 r.),
 • dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 17.04.2007 r.),
 • dr hab. inż. Aleksander Stachel (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 22.05.2007 r.),
 • dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 11.12.2007 r.).

2008

Prof. dr hab. inz. Tomasz Krzyżyński został ponownie wybrany na stanowisko Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2008-2012

2008.01.23

Na Wydziale Mechanicznym powołano nowe kierunki studiów: Transport oraz Technologia Żywności i Żywienia Człowieka.

2008.05.07

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Rudolfowi Michałkowi – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2008.06.05

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Lutemu – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2008.06.4-6

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbyła się w Koszalinie.

2008.06.08

Obchody 40-lecia powołania Uczelni.

2008.09.01

Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka kontynuuje sprawowanie władzy na Wydziale Mechanicznym (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje ponownie Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2008-2012).

2008

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr Stępień (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 04.03.2008 r.).

2009.04.27

Wydział Mechaniczny uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Inżynieria Rolnicza.

2009.06.10

Wręczenie honorowego tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej, Prof. dr hab. inż. Jarosławowi Mikielewiczowi – Dyrektorowi Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego).

2009.12.30

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuły naukowe profesora nauk technicznych:

 • dr hab. inż. Tadeuszowi Hryniewiczowi
 • oraz dr hab. inż. Jarosławowi Plichcie

(procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

2009

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Tadeusz Bil (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 03.02.2009 r.).

 

Lata 2010-2017

2010.12.23

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Przemysławowi Borkowskiemu (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

2010

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Maciej Majewski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26.10.2010 r.).

2011.01.19

Utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

2011

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 06.12.2011 r.).

2012

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal został wybrany na stanowisko Rektora w kadencji 2012-2016.

2012

Na Wydziale Mechanicznym wydawane jest czasopismo "Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego" pod redakcją prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna i patronatem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

2012.05.30

Utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów: Energetyka.

2012.06.27

Utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów: Inwestycje i Wdrożenia Przemysłowe.

2012.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PK (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2012-2016).

2012.10

XLV inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

2012.10.18

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Borysowi Storchowi oraz dr hab. inż. Ewie Klugman-Radziemskiej z Politechniki Gdańskiej (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

2012

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak został wybrany na kadencję 2013-2016 na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w sekcji Nauk Technicznych.

2012

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Waldemar Świderski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.02.2012 r.).

2012

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Błażej Bałasz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 04.09.2012 r.),
 • dr hab. inż. Tomasz Królikowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 04.09.2012 r.).

2013.06.6-8

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

2013.06.07

Obchody 45-lecia powołania Uczelni.

2013.06

Przyznanie Medalu Politechniki Koszalińskiej mgr inż. Pawłowi Michalakowi – absolwentowi Wydziału Mechanicznego.

2013.11.12

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych dr hab. inż. Andrzejowi Dowgiałło (Rada Wydział Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej wystąpiła do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wnioskiem o wszczęcie procedury nadania tytułu profesora ).

2013

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Anna Majchrzycka (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 09.04.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Krzysztof Rokosz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 16.04.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Stanisław Duer (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 23.04.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Igor Maciejewski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.05.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Krzysztof Nadolny (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 11.06.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 02.07.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr Myśliński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 15.10.2013 r.).

2014

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.01.2014 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Ryszard Ściegienka (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 08.04.2014 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Waldemar Kuczyński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 13.05.2014 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr Piątkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 20.05.2014 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Robert Starosta (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 18.11.2014 r.).

2015

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Magdalena Piasecka (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 28.04.2015 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Józef Zawora (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 09.06.2015 r.).

Prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło i prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun – współtwórcy projektu Kompleksowy system przetwarzania karpi znaleźli się wśród 6. projektów naukowych nagrodzonych przez ministra rolnictwa.

Czasopismo "Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego" pod redakcją prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna wydawane pod patronatem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znalazło się w wykazie czasopism naukowych część B uzyskując 3 punkty.

2016.04.27

Uruchomienie na Wydziale Mechanicznym studiów II stopnia na kierunku Energetyka.

2016.05.14

Zespół w składzie prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, dr inż. Krzysztof Kukiełka, dr inż. Agnieszka Kułakowska, dr inż. Radosław Patyk, mgr inż. Katarzyna Gotowała, mgr inż. Michał Szcześniak, Henryk Nejman, Zbigniew Nejman otrzymał nagrodę NOT za nowe rozwiązania w dziedzinie techniki – nagroda I stopnia za "nowej generacji odejmowalny hak holowniczy do pojazdów samochodowych".

2016.06.07

Wręczenie tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Józefowi Gawlikowi (na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego).

2016.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2016-2020).

2016

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 07.07.2016 r.).

2017.04.26

Uruchomienie na Wydziale Mechanicznym studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

2017.06.07

Wręczenie tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Wojciechowi Kacalakowi (na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego).

2017

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego:

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Sebastian Głowiński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 24.01.2017 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26.09.2017 r.).