Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Elektroenergetyka- Studia Ii-go stopnia
Opublikowano 24.04.2023 08:47
Definiując sylwetkę absolwenta kierunku Elektroenergetyka II stopnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej uwzględniono wymagania określone przez pracodawców oraz czynniki cha­rakteryzujące przyszłe środowisko pracy, wymagania i zmiany, jakie nastąpią w okresie, co najmniej czterdziestu lat aktywności zawodowej inżynierów. 
 
Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia obejmują wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • podstaw prawa gospodarczego i energetycznego,
 • podstaw technologii maszyn i urządzeń elektroenergetycznych,
 • rozwoju technologii z zakresu energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej,
 • budowy i eksploatacji urządzeń, systemów i instalacji elektroenergetycznych,
 • podstaw teorii mocy i kompensacji,
 • ochrony przepięciowej i analizy obwodów elektrycznych,
 • diagnostyki i niezawodności urządzeń elektrycznych,
 • miernictwa i automatyki w systemach elektroenergetycznych,
 • inteligentnych sieci elektroenergetycznych,
 • sposobów magazynowania energii w systemie elektroenergetycznym,
 • napędów i systemów zasilania w elektromobilności.
Ogólnie absolwent kierunku Elektroenergetyka ma wiedzę specjalistyczną:
 • w zakresie funkcjonowania maszyn i systemów elektroenergetycznych, ich zarządzania, nadzoru, kontroli i certyfikacji,
 • w zakresie problemów elektroenergetyki w jednostkach regionalnych,
 • przygotowującą go do pracy w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych oraz w jednostkach samorządowych, usługowych i doradczych w przemyśle elektroenergetycznym, a także w jednostkach gospodarczych i administracji państwowej, w których niezbędna jest wiedza energetyczna,
 • umożliwiającą pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z gospodarka elektroenergetyczną w zakładach przemysłowych a po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) również w szkolnictwie,
 • umożliwiająca zdobywanie uprawnień projektowych i nadzorczych w zakresie instalacji elektrycznych,
 • ze znajomość języków obcych na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
Absolwent kierunku Elektroenergetyka będzie przygotowany do:
 • pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją, w obszarze systemów elektroenergetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii,
 • nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w obiektach elektroenergetycznych, a także wykonywania pomiarów kontrolnych,
 • pracy jako specjalista w zakresie zarządzania energią, pozyskiwania energii z różnych źródeł,
 • wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby gospodarki narodowej,
 • realizacji procesów technologicznych w zakresie elektroenergetyki,
 • oceny zapotrzebowania na energię elektryczną, możliwości jej pozyskiwania ze źródeł kon­wencjonalnych i niekonwencjonalnych, a także zaprojektowania instalacji, sieci, układów, sys­temów, maszyn oraz urządzeń,
 • realizacji projektów dotyczących farm energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej, elektrowni jądrowych oraz do sprawowania nadzoru nad ich eksploatacją,
 • planowania i prowadzenia badań eksperymentalnych procesów energetycznych z oceną ekonomiczno-ekologiczną ich skutków, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii niekonwencjonalnych,
 • wykonywania symulacji komputerowych pracy urządzeń i układów energetycznych, a także ich elementów w celu poprawy efektywności ich pracy,
 • eksploatacji i diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych,
 • zarządzania pracą zespołów,
 • koordynacji prac, oceny ich wyników, wspomagania podejmowania decyzji w oparciu
  o nowoczesne technologie informacyjne i techniki komputerowe,
 • podjęcia studiów III stopnia.


Specjalność: SYSTEMY I URZADZENIA ELEKTOENERGETYCZNE BĘDZIE PRZYGOTOWYWAŁA DO: 
 • pracy w przedsiębiorstwach wymagających podstaw energetyki jądrowej i wodorowej,

 • pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się efektywnością energetyczną,

 • przeprowadzania badań kontrolnych i poznawczych urządzeń energetyki konwencjonalnej,

 • pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją energii elektrycznej,

 • przeprowadzania pomiarów i wykonywania projektów instalacji elektrycznych, w tym również instalacji inteligentnych,

 • pracy w przedsiębiorstwach wdrażających i zarządzających inteligentnymi sieciami rozdzielczymi.

Specjalność: ŹRÓDŁA ODNAWIALNE I MAGAZYNOWANIE ENERGII BĘDZIE PRZYGOTOWYWAŁA DO: 
 • przeprowadzania pomiarów i wykonywania projektów instalacji elektrycznych, w tym również instalacji inteligentnych,

 • pracy w przedsiębiorstwach wdrażających i zarządzających inteligentnymi sieciami rozdzielczymi,

 • pracy w przedsiębiorstwach z zakresu energetyki wiatrowej, słonecznej i wodnej,

 • pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem energii elektrycznej.

Specjalność: ELEKTROMOBILNOŚĆ I NIEKONWENCJONALNE SYSTEMY ENERGETYCZNE BĘDZIE PRZYGOTOWYWAŁA DO: 
 • pracy w przedsiębiorstwach z zakresu energetyki wiatrowej, słonecznej i wodnej,

 • pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem energii elektrycznej,

 • pracy w przedsiębiorstwach serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych,

 • pracy w przedsiębiorstwach z zakresu elektroniki i energoelektroniki przemysłowej.