Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Energetyka - Studia II-go stopnia
Opublikowano 08.03.2023 09:35

 

 

Na drugim stopniu kształcenia kierunku Energetyka zapewnione jest uzupełnienie oraz rozszerzenie wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu kierunku Energetyka, zarówno z zakresu energetyki konwencjonalnej jak i niekonwencjonalnej. Student nabywa wiedzę i umiejętności na wyższym poziomie z zakresu układów i maszyn energetycznych, prawa budowlanego i energetycznego, audytu efektywności energetycznej lub energetyki jądrowej. Rozszerzana jest wiedza z zakresu trendów rozwojowych energetyki i jej współczesnych problemów, student zdobywa rozszerzone umiejętności z zakresu modelowania i badań eksperymentalnych, co umożliwia w przyszłości podjęcie studiów na trzecim stopniu kształcenia.

 Absolwent po ukończeniu II stopnia studiów uzyskuje

  •  Uprawnienia bez ograniczeń dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)
  •  Niepełne uprawnienia w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Więcej informacji na stronie:

https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka/

Specjalność: ENERGETYKA NIEKONWENCJONALNA
Studenci tej specjalności zdobywają kompetencje z zakresu energetyki wiatrowej, słonecznej i pomp ciepła, eksploatacji i diagnostyki urządzeń energetyki niekonwencjonalnej.

Specjalność: SYSTEMY ENERGETYCZNE
Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności  związane z tematyką różnorodnych systemów energetyki cieplnej, elektroenergetyki i energetyki skojarzonej. Specjalność Systemy Energetyczne daje szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w sektorze energetycznym.

Specjalność: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ENERGETYKI
Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem i gospodarowaniem energią. Specjalność ta pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu energetyki, która jest przydatna na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich.