Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Jakość i bezpieczeństwo żywności - Studia I-go stopnia
Opublikowano 24.04.2023 08:32


 


 

 

 

 

 

Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności posiada wiedzę z zakresu nauk o żywności, zdrowiu, przyrodniczo - technicznych, biologicznych i ekonomicznych niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w żywności, związanych z zapewnieniem jej jakości i bezpieczeństwa oraz wpływem na zdrowie człowieka. Zna procesy produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zagrożenia powstające w trakcie pozyskiwania i przetwarzania surowców, technologiczne korzyści i zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem dodatków do żywności oraz zasady utrwalania, pakowania, znakowania, przechowywania i wprowadzania żywności do obrotu. Dysponuje również wiedzą na temat regulacji prawnych w zakresie prowadzenia działalności związanej z produkcją oraz bezpieczeństwem żywności, z uwzględnieniem zakresu prac krajowych oraz europejskich organów urzędowej kontroli żywności i żywienia (PIS, PIW, IJHARS, EFSA), systemów ostrzegawczych m.in. RASFF, a także certyfikacji żywności i akredytacji laboratoriów.

Absolwent posiada umiejętności wdrażania, utrzymania i rozwoju obligatoryjnych systemów jakości i bezpieczeństwa żywności w oparciu o programy wstępne (m.in. GMP, GHP i system HACCP) oraz systemy fakultatywne (m.in. ISO 22000, ISO 9001, itp.). W tym zakresie potrafi samodzielnie opracować dokumentację systemową, dobrać metody monitorowania procesu i kontroli żywności oraz przeprowadzić audyt zgodności działań, ustalonych procedurami systemowymi. Posiada dodatkowo kompetencje w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy chemicznej, sensorycznej i instrumentalnej oraz podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do sterowania produkcją i prognozowania bezpieczeństwa i jakości żywności. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności i kontrolę jej bezpieczeństwa.

Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności zdobywa kompetencje do pracy w:

  • zakładach zajmujących się przetwórstwem żywności,
  • firmach zajmujących się obrotem żywnością w całym łańcuchu żywnościowym,
  • laboratoriach analitycznych, kontrolujących jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych,
  • jednostkach urzędowej kontroli żywności,
  • jednostkach szkoleniowo-certyfikujących bezpieczeństwo i jakość żywności,
  • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • firmach doradczych i audytujących.

Program studiów 2023-2024


Specjalność: SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Absolwent nabywa poszerzone kompetencje przygotowujące do pełnienia roli auditora, pełnomocnika i menadżera systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w różnych branżach przemysłu spożywczego z uwzględnieniem praktycznej wiedzy niezbędnej do opracowywania, wdrażania i doskonalenia wybranych systemów w tym również sterowania jakością produktu oraz stosowania laboratoryjnych procedur badawczych.

Specjalność: PRACOWNIE LABORATORYJNE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Absolwent nabywa poszerzone kompetencje przygotowujące do pracy w laboratorium badawczym i odnoszące się do wykonywania określonych czynności celem zapewnienia jakości badań, z uwzględnieniem uwarunkowań w postaci: pomieszczeń laboratoryjnych spełniających stosowne wymagania do prowadzenia tych badań, wyposażenia w aparaturę laboratoryjną i sprzęt kontrolno-pomiarowy, urządzeń pomocniczych w zakresie przygotowania dostarczonych próbek do badań, odczynników chemicznych i wzorców niezbędnych do przeprowadzenia badań, odpowiedniej klasy szkła laboratoryjnego oraz opracowania zbioru metod analitycznych wraz z ich walidacją.