Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Bioanalityka Chemiczna - Studia I-go stopnia
Opublikowano 03.09.2021 10:06 

 

 

 

 

 

 

Opis dla kierunku

Absolwent zdobędzie szczegółową wiedzę z zakresu bioanalityki chemicznej, w tym w obszarze nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych oraz wiedzę ogólną w obszarze nauk społeczno-przyrodniczych z uwzględnieniem nauk humanistyczno-ekonomicznych. W zakresie modułów przedmiotów kierunkowych absolwent nabędzie rozszerzoną wiedzę z chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej, pozna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z analizą, technologią i inżynierią chemiczną. Uzyskana przez absolwenta wiedza z matematyki będzie miała zakres, pozwalający na wykorzystanie metod matematycznych do opisu procesów analitycznych i wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej w zakresie studiowanego kierunku. W zaawansowanym stopniu pozna i zrozumie fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metodyi teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi w zakresie wiedzy z bioanalityki chemicznej, nauk chemicznych i biologicznych oraz inżynierii chemicznej.

Poprzez nabyte umiejętności będzie potrafił samodzielnie i w zespole wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy samodzielnie i w zespole, z zakresu analityki chemicznej w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach; wykazując się przy tym innowacyjnością i kreatywnością, samodzielnie planując własne uczenie się przez całe życie, komunikując się z otoczeniem, w tym w języku obcym (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), w zakresie analityki chemicznej, prezentując własne inicjatywy, poprzez proponowanie wariantów i rozwiązań problemów z zakresu bioanalityki chemicznej.

Opis specjalności

W ramach modułów specjalnościowych:

  • Biokosmetologia,
  • Chemia kosmetyczna,
  • Analiza żywności,
  • Chemia środowiska,

absolwent zostanie ukierunkowany na poszerzenie wiedzy w zakresie surowców, produktów
i procesów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, spożywczym. Pozwoli to również na nabycie wiedzy o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie, sposobach badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych, żywności i próbek środowiskowych oraz próbek biologicznych. Będzie kompetentny w stosowaniu nowoczesnych metod instrumentalnych, wykorzystywanych do analizy chemicznej i kosmetycznej, środowiskowej oraz żywności. Kierunek kształcenia umożliwi mu również zapoznanie się z metodami postępowania
z odpadami oraz sposobami promowania ekologii w różnych aspektach bioanalityki chemicznej. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat metod organizacji pracy w laboratorium określonych branż przemysłowych. Rozwinie także umiejętności analitycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów i odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole. Jednocześnie realizacja przedmiotów związanych z zarządzaniem oraz ekologicznymi i etycznymi problemami w produkcji chemicznej pozwoli absolwentowi, oprócz pozyskania wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej wykształcić w sobie nawyki ustawicznego kształcenia.


Program studiów Bioanalityka chemiczna_st. I, profil praktyczny 2021/2022