Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Mechatronika - Studia I-go stopnia
Opublikowano 03.09.2021 10:00

 

MECHATRONIKA – I stopień (studia inżynierskie)

Pojęcie mechatronika tworzą dwa słowa – mechanika i elektronika. Mechatronika jako dziedzina nauki i działalności człowieka obejmuje trzy podstawowe dziedziny, to jest mechanikę, elektronikę i informatykę, które uzupełniają optyka, fotonika i technologia produkcji. Jest to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin techniki.

Połączenie mechaniki, elektroniki i informatyki nie jest przypadkowe, gdyż połączenie tych trzech dziedzin zapewnia optymalizację procesu projektowania i wytwarzania we współczesnym przemyśle. Takie podejście do projektowania i wytwarzania narzuciło konieczność kształcenia specjalistów z zakresu mechatroniki (pierwotnie zastępowanych przez mechaników lub elektroników). Obecnie jednak dostrzega się konieczność całościowego podejścia do kształcenia w tym zakresie na poziomie inżynierskim i magisterskim.

Absolwent kierunku studiów Mechatronika posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją; wytwarzaniem; sprzedażą̨; eksploatacja; serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń́, w których one występują̨.

 

Wydział Mechaniczny oferuje doskonałe warunki do studiowania na kierunku Mechatronika. Studia I stopnia prowadzone są zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wykształcona kadra naukowa Wydziału proponuje 4-letnie studia (inżynierskie). Do najchętniej wybieranych i dostępnych specjalności prowadzonych na studiach I stopnia należy zaliczyć następujące:

  • Mechatronika i diagnostyka pojazdów;
  • Systemy monitorowania i sterowania.

 

Zdobyta podczas studiów specjalistyczna i szeroka wiedza z zakresu mechaniki, informatyki i elektroniki pozwoli absolwentowi kierunku Mechatronika swobodnie konkurować na rynku pracy z absolwentami innych kierunków technicznych. Absolwent Mechatroniki będzie przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń, takich jak: roboty przemysłowe, pojazdy samochodowe, urządzenia rehabilitacyjne, aparatura monitorowania i sterowania w przemyśle i gospodarce.

 

Szeroki wachlarz zdobytych umiejętności spowoduje, że specjaliści z zakresu mechatroniki będą mogli lepiej poruszać się na dynamicznym rynku pracy w kraju, jak i za granicą. Potencjalne obszary poszukiwania pracy po studiach są następujące:

  • w działach projektowych firm wytwarzających układy mechatroniczne (przemysł motoryzacyjny, elektromaszynowy, zbrojeniowy, narzędziowy, medyczny, energetyczny, lotniczy),
  • w jednostkach badawczo-rozwojowych i działach badawczych firm,
  • na stanowiskach nadzorczych systemów technologicznych i monitorowania procesów produkcyjnych,
  • w placówkach służby zdrowia w zakresie programowania i eksploatacji urządzeń diagnostyki medycznej i rehabilitacji,
  • w działach konstruktorskich firm wytwarzających urządzenia rehabilitacyjne,
  • w firmach produkujących systemy odnawialnych źródeł energii,
  • w stacjach kontroli i diagnostyki pojazdowej.

 

Absolwencie, inżynier mechatronik to zawód przyszłości, bez którego nie może funkcjonować żadne przedsiębiorstwo – zastanów się bo warto!


Program kształcenia – M st. I 2017/2018 (d)

Studia stacjonarne:

 

Studia niestacjonarne:


Program studiów st. I 2019/2020

Studia stacjonarne:

 

Studia niestacjonarne:


Program studiów – st. I 2020/2021

Studia stacjonarne:


​Studia niestacjonarne:


2023-2024

 

Specjalność: MECHATRONIKA I DIAGNOSTYKA POJAZDÓW

Absolwent specjalności Mechatronika i Diagnostyka Pojazdów posiada wiedzę i umiejętności nakierowane na: projektowanie komputerowych systemów pokładowych pojazdów wraz z systemami monitorującymi sterującymi i diagnostycznymi. Posiada podstawową wiedzę w zakresie kierowania eksploatacją aparatury diagnostycznej stacji diagnostycznych i naprawczych pojazdów. Potrafi użytkować i właściwie wykorzystywać aparaturę specjalistyczną do diagnozowania, serwisowania i programowania pojazdów. Posiada sprawność́ komunikowania się w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją pojazdów mechanicznych.

Może znaleźć́ zatrudnienie w przedsiębiorstwach obrotu handlowego i serwisu eksploatacyjnego pojazdów, jednostkach odbioru technicznego, akredytacji i atestacji aparatury diagnostycznej pojazdów, działach eksploatacji przedsiębiorstw transportowych.

 

Specjalność: SYSTEMY MONITOROWANIA I STEROWANIA

Absolwent specjalności Systemy Monitorowania i Sterowania posiada wiedzę ukierunkowaną na umiejętności użytkowania i wykorzystania specjalistycznego oprogramowania komputerowego do projektowania: okablowania strukturalnego oraz instalacji i wyposażenia budynków inteligentnych, urządzeń automatyki, robotyki i napędów, aparatury pomiarowej, diagnostycznej i sterującej. W trakcie studiów nabywa umiejętności kierowania eksploatacją urządzeń automatyki, robotyki i napędów, aparatury pomiarowej, diagnostycznej i sterującej, także budynków inteligentnych, umiejętności użytkowania aparatury specjalistycznej do diagnozowania, serwisowania i programowania sieci, instalacji i wyposażenia urządzeń automatyki, robotyki i napędów, aparatury pomiarowej i sterującej. Posiada sprawność komunikowania się z zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem i produkcją instalacji, sieci i wyposażenia urządzeń automatyki, robotyki i napędów, aparatury pomiarowej, diagnostycznej i sterującej oraz montażem instalacji. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych instalacji budownictwa, urządzeń automatyki, robotyki i napędów, aparatury pomiarowej, diagnostycznej i sterującej, w przedsiębiorstwach obrotu handlowego, oraz wykonawstwa instalacji energooszczędnych, automatyki, monitorowania i nadzoru, w jednostkach odbioru technicznego, akredytacji i atestacji instalacji automatyki.