Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Studia I-go stopnia
Opublikowano 03.09.2021 09:57

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest nowoczesnym, interdyscyplinarnym, popularnym w świecie (w Polsce utworzonym dopiero w 1998 r.), kierunkiem menedżerskim. Kierunek ten umożliwia kształcenie specjalistów nowego typu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Zasadniczym celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie inżyniera dla potrzeb przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej, który potrafiłby łączyć wiedzę inżynierską z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Kierunek ten uznaje się za najbardziej uniwersalny pod względem możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej. 

Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera – specjalisty od zarządzania i działalności inżynierskiej, zwłaszcza w zakresie logistyki i wykorzystywania technik komputerowych do zarządzania produkcją i usługami. 

 

Kwalifikacje absolwenta studiów inżynierskich obejmują:

  • wiedzę inżynierską z dziedziny budowy maszyn oraz wiedzę menedżerską;
  • wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz marketingu przemysłowego;
  • umiejętność rozwiązywania problemów z zakresu optymalizacji;
  • umiejętność rozwiązywania problemów z cyklu życia produktu i analizy kosztów;
  • umiejętność zarządzania bieżącą produkcją i kontroli jakości;
  • umiejętność zarządzania grupą i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

 

Absolwenci są przygotowani do: zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych, udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Wiedza zdobyta w czasie studiów daje absolwentom podstawy do pełnienia funkcji menedżerskich, projektowych lub konsultingowych w zakresie: zarządzania produkcją i usługami technicznymi, zarządzania procesami rozwoju produktów, zarządzania jakością czy zarządzanie procesami pomocniczymi i obsługą produkcji. Wykształcenie takie daje także możliwość rozwinięcia własnej działalności produkcyjno-handlowej.

Umiejętności absolwenta dotyczą przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych. Absolwent może pracować w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowisku inżyniera produkcji lub inżyniera rozwoju produktu w dziale projektowania i technicznego przygotowania produkcji lub prowadzić własną firmę.

 

 

 

 

Karty kursów dla Kierunku ZiIP:

Karty kursów dostępne są w zakładce Studenci > Karty kursu.

Dla nauczycieli akademickich, zainteresowanych dostępem do edytowalnych plików z kartami kursów (MS Excel) dla kierunku Zarządzanie i Inzynieria Produkcji, udostępniamy - link. Pliki te można przeglądać on-line (tylko odczyt), lub pobrać na komputer w celu wprowadzania zmian/korekt.

UWAGA! Wszelkie zmiany w kartach kursów należy zgłaszać Kordynatorowi ds KRK dla kierunku ZiIP.

 

Specjalności:

W planie studiów I stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przewidziano trzy obieralne moduły specjalnościowe:

Specjalność: Inżynieria procesów logistycznych

Specjalność „Inżynieria procesów logistycznych" ma charakter interdyscyplinarny i łączy przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z przygotowaniem w zakresie zarządzania, ekonomii oraz informatyki, niezbędne dla sterowania procesami przepływu zasobów materialnych w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi. Przedmiotem studiów są zagadnienia z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, gospodarki zapasami, organizacji magazynów, gospodarki opakowaniami i recyklingu, a także transport i spedycja.

Specjalność: Techniki komputerowe w inżynierii produkcji

Studenci tej specjalności kształcą się w zakresie zintegrowanego modelowania, projektowania i wytwarzania wyrobów z użyciem nowoczesnych systemów komputerowych klasy CAD/CAM/CAE oraz systemów klasy ERP. Absolwenci tej specjalności posiadają nowoczesną i kompleksową wiedzę z zakresu metod innowacyjnego opracowania wyrobu, oceny jakości produkcji, symulacji i wizualizacji procesów produkcyjnych oraz organizacyjnego przygotowania produkcji, również w zintegrowanych systemach wytwarzania.

Specjalność: Menadżer produktu

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do zarządzania całym cyklem życia produktu, począwszy od kreowania charakterystyki innowacyjnego produktu, poprzez zarządzanie jego rozwojem i wdrożeniem do produkcji, wprowadzeniem i utrzymaniem na rynku aż do jego wycofania i recyklingu. Takie działania są niezbędne dla każdego przedsiębiorstwa w celu zapewniania jego konkurencyjności na rynku. Podczas nauki studenci zdobywają wiedzą z zakresu: zarządzania produktem, podstaw projektowania innowacji, modelowania w technice, zarządzania projektami rozwoju produktu oraz marketingu strategicznego.