Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Transport - Studia I-go stopnia
Opublikowano 03.09.2021 09:54

W ramach kształcenia na kierunku studiów Transport studenci uzyskują efekty uczenia się wynikające z realizacji misji Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej w zakresie wspierania rozwoju techniki, integrowania społeczności akademickiej oraz wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego regionów pomorskich. Opracowany program kształcenia zapewnia uzyskanie równowagi, między przekazywaniem wiedzy, a nauczaniem i zdobywaniem umiejętności i kształtowaniem cech kreatywności poprzez:

 • znaczny udział zadań projektowych, innowacyjnych i naciskiem na samodzielność w pracach studenta,
 • ukierunkowanie na cechy jakościowe rozwiązania problemów i efektywności zastosowanych metod w stosunku do oceny pracochłonności wykonanych zadań,
 • udział studentów w pracach badawczych i realizowanych projektach,
 • kształcenie umiejętności sprawnego wykorzystywania zawansowanych technologii informatycznych i inżynierskich zastosowań systemów komputerowych,
 • samodzielność studentów w kreowaniu tematów zadań i problemów do rozwiązania,
 • kreowanie zainteresowania studentów tworzeniem wynalazków i planów ich upowszechniania w postaci innowacji,
 • kształcenia studentów przez profesorów w małych grupach, a nie tylko poprzez wykłady, zwiększanie udziału indywidualnych form kształcenia.

Program kształcenia na kierunku Transport zakłada uzyskanie przez absolwenta:

 • podstawowej wiedzy i umiejętności koniecznych do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji środków transportu,
 • podstawowej znajomości zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • gruntownej wiedzy i umiejętności koniecznych do realizacji różnych zadań transportowych w zakresie organizacji, analiz efektywności, doboru właściwych środków transportu, jak i logistyki oraz spedycji.

Absolwent kierunku Transport będzie przygotowany do:

 • realizacji procesów w transporcie , doboru środków i ich właściwej eksploatacji,
 • prac wspomagających projektowanie infrastruktury transportu oraz materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy składowe maszyn i pojazdów transportowych oraz nadzór nad ich eksploatacją,
 • zarządzania pracą w zespole,
 • koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w transporcie.

W otoczeniu ludzi zwiększa się liczba różnorodnych form organizacji transportu zarówno towarowego, jak i osobowego. Środki transportu niezależnie od ich cech i struktury, wymagają odpowiedniego nadzoru nad ich eksploatacją. Liczba środków technicznych służących celom realizacji podstawowych zadań transportowych jest niezwykle duża. To powoduje, iż niezależnie od rozwoju poszczególnych dziedzin techniki, znaczenie i zapotrzebowanie gospodarki na inżynierów z zakresu transportu jest obecnie i będzie w przyszłości bardzo wysokie.

Program studiów - siatka studiów (I stopień - stacjonarne)

Program studiów - siatka studiów (I stopień - niestacjonarne)


Program studiów - siatka studiów (I stopień - stacjonarne)

Program studiów - siatka studiów (I stopień - niestacjonarne)


Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne


specjalność: Eksploatacja i diagnostyka środków transportu

Absolwent specjalności Eksploatacja i Diagnostyka środków transportu zdobędzie poszerzoną wiedzę teoretyczną oraz uzyska umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań personelu technicznego zajmującego się procesami eksploatacji pojazdów samochodowych. Cechy te umożliwią absolwentom objęcie samodzielnych stanowisk w serwisach i zakładach napraw samochodów, salonach sprzedaży samochodów i części samochodowych, punktach ASO, stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu certyfikatu diagnosty samochodowego) firmach ubezpieczeniowych oraz innych obiektach zaplecza technicznego transportu.

specjalność: Inżynieria systemów logistycznych

Absolwent specjalności Inżynieria systemów logistycznych zdobędzie poszerzoną i współczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, organizacji i nadzoru procesów logistycznych oraz spedycyjnych w transporcie drogowym. Cechy te umożliwią absolwentowi objęcie samodzielnych stanowisk w firmach organizujących przewozy drogowe osób i towarów, a w tym także oferujących usługi logistyczne, spedycyjne oraz magazynowe. Ponadto, program kształcenia umożliwia uzyskanie większości efektów kształcenia wymagany w procesie certyfikacji dla kompetencji zawodowych, umożliwiających samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego (po uzyskaniu certyfikatu).

specjalność: Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód

Absolwent specjalności Rzeczoznawstwo i Likwidacja Szkód zdobędzie poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiednie dla zawodu likwidatora szkód komunikacyjnych, samodzielnego rzeczoznawcy samochodowego (po uzyskaniu certyfikatu), czy też biegłego z zakresu techniki samochodowej, ruchu drogowego i transportu. Absolwenci przygotowani będą do pracy w zakładach napraw samochodów oraz serwisach ASO pod względem stosowanych technologii i metod napraw samochodów.

specjalność: Elektromobilność

Absolwent specjalności Elektromobilność zdobędzie szczegółową i uporządkowaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu budowy i eksploatacji nisko- i zero-emisyjnych środków transportu, systemów konwersji i dystrybucji energii oraz technologii SMART w systemach transportowych. Zajęcia realizowane w ramach modułu pozwolą do uzyskania niezbędnych kompetencji pozwalających na podjęcie praktyk, a następnie zatrudnienia, w przedsiębiorstwach serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych, zajmujących się systemami konwersji i dystrybucji energii oraz infrastruktury dla elektromobilności, biurach projektowych zajmujących się układami napędu elektrycznego oraz technologiami SMART w transporcie.