Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia I-go stopnia
Opublikowano 03.09.2021 09:47

Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka zdobywa wiedzę w zakresie podstawowych technologii przetwórstwa spożywczego, zasad żywienia, bezpieczeństwa żywności, inżynieryjnych aspektów realizacji produkcji żywności, ekonomiki i zasad organizacji przedsiębiorstw spożywczych. Nabywa umiejętności projektowania i wdrażania procesów technologicznych i jego elementów, prowadzenia badań żywności i oznaczeń składników produktów spożywczych, marketingu i zarządzania produktami na rynku żywnościowym. Uzyskuje kompetencje, jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, organizacji produkcji i kontroli jakości żywności.

 

W ramach obieralnych specjalności absolwent ukierunkowywany jest na zagadnienia związane z:

  • zastosowaniem procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym,
  • organizacją zakładów przetwórstwa spożywczego oraz zakładów żywienia zbiorowego,
  • kierowaniem produkcją z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa żywności,
  • projektowaniem żywienia podstawowego i alternatywnego,
  • projektowaniem opakowań i organizacją dystrybucji żywności.

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach przetwórczych, zakładach żywienia zbiorowego, przedsiębiorstwach dystrybucji żywności, laboratoriach, pracowniach projektowych.

2018-2019

Plan studiów - studia stacjonarne:

Plan studiów - studia niestajonarne


2019-2020

Plan studiów - studia stacjonarne:

Plan studiów - studia niestajonarne


2020-2021

Studia stacjonarne:

Studia niestajonarne 


2021-2022


2023-2024

 

specjalność: Biotechnologia żywności

Po skończonych studiach absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu biotechnologicznych metod przetwarzania i utrwalania żywności, mikrobiologii żywności oraz suplementacji żywności zwiększającej jej wartość odżywczą i trwałość.

specjalność: Bezpieczeństwo żywności i żywienie człowieka

Po skończonych studiach absolwent ma szeroką wiedzę z zakresu zasad żywienia człowieka oraz podstaw dietetyki z elementami żywienia alternatywnego, w tym projektowania diet i receptur oraz stosowania żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia. Posiada również wiedzę z zakresu przetwórstwa żywności, zasad higieny i szeroko rozumianej produkcji bezpiecznej żywności.

specjalność: Inżynieria żywności

Po skończonych studiach absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu inżynieryjnych aspektów przetwarzania żywności. Zna metody badań surowców i produktów spożywczych oraz zasady projektowania operacji i linii technologicznych. Posiada również umiejętności związane z organizacją i kierowaniem produkcji żywności z uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa produkcji żywności.

specjalność: Technologia przetwórstwa ryb

Po skończonych studiach absolwent ma szeroką wiedzę z zakresu technologii przetwórstwa ryb. W szczególności wiedza ta ukierunkowana jest na warunki pozyskiwania surowca pochodzenia wodnego, badania jakości surowców i produktów przetwórstwa rybnego oraz projektowania procesów i organizacji produkcji.