Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Mechanika i Budowa Maszyn - Studia I-go stopnia
Opublikowano 03.09.2021 09:33

Program kształcenia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN zapewnia równowagę, między przekazywaniem wiedzy, a nauczaniem umiejętności i kształtowaniem cech kreatywności poprzez:

 • zwiększanie udziału zadań projektowych, innowacyjnych i samodzielności w pracach studenta,
 • zwiększanie znaczenia jakości rozwiązania problemu i efektywności zastosowanych metod w stosunku do oceny pracochłonności zadań,
 • zwiększanie udziału studentów w pracach badawczych i realizowanych projektach,
 • kształcenie umiejętności sprawnego wykorzystywania zawansowanych technologii informatycznych i inżynierskich zastosowań systemów komputerowych,
 • zwiększanie samodzielności studentów w kreowaniu tematów zadań i problemów do rozwiązania,
 • zwiększanie zainteresowania studentów tworzeniem wynalazków i planów ich upowszechniania w postaci innowacji,
 • zwiększanie znaczenia kształcenia studentów przez profesorów w małych grupach, a nie tylko poprzez wykłady, zwiększanie udziału indywidualnych form aktywizacji studentów.

 

 

 

 

 

Program kształcenia został opracowany jako element komplementarnego systemu edukacyjnego i wyróżnia się tym, że jest zorientowany: na sprawność intelektualną, zawodową i osiąganie sukcesów przez absolwentów, którzy pozostaną przez kilkadziesiąt lat aktywni zawodowo. Do ważnych cech programu zaliczono umiejętność sprawnego działania w warunkach łatwości, dużego zasięgu i szybkości przemieszczania się ludzi, rzeczy i informacji, dużej liczby zdarzeń i informacji wymagających interpretacji oraz podejmowania wielu ważnych decyzji – szybko i odpowiedzialnie, w warunkach dysponowania informacją niepełną, niepewną i nieścisłą.

Program ten charakteryzuje się takim nastawieniem dydaktycznym, aby w pracy i współdziałaniu nauczycieli oraz studentów, główną motywacją do pracy była nie kontrola, lecz wyzwalanie potencjału intelektualnego studentów.


2016-2017


2017-2019


2019-2020


2020-2021


2021-2022


2023-2024


specjalność: Projektowanie maszyn i urządzeń

Zmiany w oczekiwaniach obecnych i przyszłych pracodawców powodują, iż rozszerza się zakres wymaganych umiejętności o nowe narzędzia i technologie wspomagające pracę absolwenta, zwłaszcza w zakresie zastosowań technologii informacyjnych, tworzenia aplikacji komputerowych, wykorzystywania nowych mediów informacyjnych, nowych metod przetwarzania informacji, rozwiązywania problemów w wielkich przestrzeniach decyzyjnych i wizualizacji projektów.

Koncepcja specjalności PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ wynika z założeń systemu kształcenia, z implementacją indywidualizacji procesu kształcenia, zorientowanego na:

 • wysoką innowacyjność i efektywne wykorzystywanie wiedzy,
 • umiejętność sprawnego komunikowania oraz relacji z odbiorcami projektów,
 • sprawność w procesach decyzyjnych, zwłaszcza w zakresie innowacji, wdrożeń i inwestycji przemysłowych,
 • umiejętności decydowania w warunkach niepewności oraz niepowtarzalności działania,
 • umiejętność przygotowania założeń do ochrony patentowej, formułowania zastrzeżeń patentowych i ochrony własności przemysłowej.

specjalność: Inżynieria procesów wytwarzania

W otoczeniu ludzi zwiększa się liczba różnorodnych urządzeń. Urządzenia te niezależnie od ich cech i struktury, wymagają wytwarzania. Liczba urządzeń technologicznych niezbędnych do wytwarzania podstawowych produktów jest niezwykle duża. To powoduje, iż niezależnie od rozwoju poszczególnych dziedzin techniki, znaczenie i zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów z zakresu nowych technologii, innowacji i ich zastosowań w przemyśle będzie bardzo wysokie.

Koncepcja specjalności INŻYNIERIA PROCESÓW WYTWARZANIA wynika z założeń systemu kształcenia, z implementacją indywidualizacji procesu kształcenia, zorientowanego na:

 • znajomość infrastruktury przemysłowej i procesów produkcji,
 • umiejętności prognozowania rozwoju i planowania przedsięwzięć innowacyjnych w przemyśle,
 • umiejętności planowania i oceny efektywności inwestycji przemysłowych oraz poprawnej analizy nowych projektów technicznych,
 • doświadczenie w monitorowaniu procesów technologicznych,
 • wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, przydatną dla oceny procesów przemysłowych.

specjalność: Inżynieria jakości

Nowoczesne organizacje gospodarcze dążą do sprawnego działania, by zapewnić wysoki zysk, do wykorzystania kompetencji pracowników, co przyczynia się do wysokiej wydajności, do sprawnej adaptacji, by charakteryzować się elastycznością działania, do zapewniania nowej, wyższej jakości, co wymaga kreatywności pracowników.
Koncepcja specjalności INŻYNIERIA JAKOŚCI wynika z założeń systemu kształcenia, z implementacją indywidualizacji procesu kształcenia, zorientowanego na: znajomość technik w dziedzinie inżynierii jakości, umiejętność nadzorowania całego cyklu tworzenia, wytwarzania i użytkowania produktów, maszyn i urządzeń technologicznych, umiejętności wykorzystywania i nowych zastosowań technologii informacyjnych w przemyśle, przygotowanie do wdrażania nowych technologii w zakresie akwizycji danych, monitorowania procesów, przetwarzania i integracji danych oraz wspomagania systemów komunikacji.

specjalność: Projektowanie maszyn i urządzeń dla branży morskiej energetyki wiatrowej

Absolwent po ukończeniu tej specjalności będzie posiadał wiedzę w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, zastosowań nowych narzędzi i technologii wspomagających prace inżynierskie, procesów oraz optymalizacji konstrukcji ogólnie z doszczegółowieniem w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.