Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Energetyka - Studia I-go stopnia
Opublikowano 03.09.2021 09:17

Na kierunku Energetyka zapewnione jest kształcenie w zakresie zagadnień podstawowych  z termodynamiki, mechaniki płynów, wymiany i konwersji energii, podstaw budowy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczo – klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii. Student nabywa umiejętności projektowania, eksploatacji  i miernictwa z zakresu szeroko pojętej energetyki, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego do modelowania zjawisk z zakresu wymiany ciepła  i masy, doboru urządzeń i innych elementów układów energetyki odnawialnej i nieodnawialnej oraz instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych.

 

 

 

 

 

2015-2017

Program studiów Energetyka st. I 

Plan studiów - siatka studiów - (I stopień - s. stacjonarne),

Plan studiów - siatka studiów - (I stopień - s. niestacjonarne),


2017-2019

Program studiów Energetyka st. I 

Plan studiów - siatka studiów - (I stopień - s. stacjonarne),

Plan studiów - siatka studiów - (I stopień - s. niestacjonarne).


2019-2020

Program studiów Energetyka st. I 

Harmonogram studiów I stopień st.stacjonarne

Harmonogram studiów I stopień st.niestacjo


2020-2021

Program studiów Energetyka st. I

Harmonogram studiów I stopień st.stacjonarne

Harmonogram studiów I stopień st.niestacjo


2023-2024

Program studiów Energetyka st. I

Harmonogram studiów I stopień st.stacjonarne

Harmonogram studiów I stopień st.niestacjo


Absolwent po ukończeniu I stopnia studiów uzyskuje

- Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – wpis do wykazu osób uprawnionych

- Niepełne uprawnienia dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Więcej informacji na stronach:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-zalatwic-sprawy-zwiazane-z-uprawnieniami-zawodowymi/proc_642-uprawnienia-do-sporzadzania-swiadectw-charakterystyki-energetycznej

https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka/

 

Specjalność: ELEKTROENERGETYKA

Absolwenci tej specjalności posiadają pogłębioną  wiedzę dotyczącą energii elektrycznej, jej wytwarzania i przemysłu. Jako studenci poznają sposoby pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych oraz zapoznaje się z budową układów elektrycznych.

Specjalność: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę z zakresu OZE w energetyce cieplnej i elektroenergetyce. Zapoznają się z zasadą działania urządzeń energetyki słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej. Absolwenci specjalności Odnawialne Źródła Energii (OZE) posiadają wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie energetyki niekonwencjonalnej.

Specjalność: ENERGETYKA CIEPLNA, CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA

Absolwenci tej specjalności posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu energetyki cieplnej (konwencjonalnej i niekonwencjonalnej) oraz chłodnictwa i klimatyzacji. W trakcie studiów  poznają budowę i zasadę działania układów, sieci i maszyn energetycznych a także urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja to specjalność dająca wszechstronną wiedzę pozwalającą na zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu.

Specjalność: MORSKA ENERGETYKA WIATROWA (MEW)

Absolwent po ukończeniu tej specjalności znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją układów przeznaczonych do wykorzystania w sektorze energetyki wiatrowej typu offshore, obsługujących i diagnozujących turbiny w układach MEW, produkujących urządzenia przeznaczonych dla MEW, w elektrowniach i elektrociepłowniach, na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych.

Specjalność: ENERGETYKA JĄDROWA

Absolwent po ukończeniu tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją elektrowni jądrowych, eksploatacji i diagnostyki urządzeń energetyki cieplnej w tym energetyki jądrowej, pracy w ciepłowni i elektrowni jądrowej, pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, pracy w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia cieplne, a także przeznaczone dla energetyki jądrowej.