powrót do wersji graficznej
A- A A+

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Start
AKTUALNE WYDARZENIA
Archiwum wydarzeń
Artykuły z kategorii - Jakość kształcenia
Printer Pdf

JEDNOLITY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Proces Boloński rozpoczął się dnia 19 czerwca 1999r. gdy to ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklarację Bolońską. Jest to dokument zawierający zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Głównym celem Deklaracji Bolońskiej jest stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Jego realizacja to:

 • wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych  stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
 • przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
 • powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
 • promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
 • promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
 • promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.

Polska włączyła się w proces wdrażania Deklaracji Bolońskiej m.in. podejmując działania zmierzające do szerokiego umiędzynarodowienia studiów w tym m.in. do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając trójstopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową Komisję Akredytacyjną, promując mobilność np. w ramach programu LLP/Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodowych, uczestnicząc w programie Erasmus-Mundus itp. 1)

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Politechniki Koszalińskiej ma charakter kompleksowy. Odnosi się do wszystkich obszarów działalności Jednostki mających wpływ na jakość kształcenia

Skład Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia

 

I. Tworzenie i doskonalenie programów i efektów kształcenia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia

 

 • Uchwała Nr 7/2009 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 15/2009 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania i wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz ustalenia zadań i harmonogramu prac Zespołu
 • Uchwała Nr 1/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Krajowych Ram Kwalifikacji

 • Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentacji programu kształcenia oraz szczegółowego harmonogramu prac w zakresie dostosowania programów nauczania i planów studiów na prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej kierunkach studiów

 • Zarządzenie Nr 12/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty Kursu wraz z Instrukcją Opracowania Karty Kursu jako elementu dokumentacji programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej

 • Uchwała Nr 30/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie opisów efektów kształcenia dla studiów prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej od roku akademickiego 2012/2013

 • Uchwała Nr 36/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie struktury Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej

 • Zarządzenie Nr 63/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych/Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej

 • Zarządzeniu Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej

 • Uchwała Nr 30/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów kształcenia na studiach pierwszego
  i drugiego stopnia w Politechnice Koszalińskiej

 • Zarządzenie Nr 18/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w podstawowych jednostkach organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej

 • Zarządzenie Nr 23/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie Polityki Jakości Politechniki Koszalińskiej

Załącznik 1  -  Ankieta oceny kursu przedmiotowego 

Załącznik 2 Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia i Warunki Studiowania na kierunkach kształcenia w Politechnice Koszalińskiej 

Załącznik 3  -  Ankieta dotycząca motywów wyboru oferty kształcenia Politechniki Koszalińskiej

 

II. Ocenianie osiąganych przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych efektów kształcenia oraz ich dokumentowanie

Załacznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy kandydata

Załącznik nr 2 - Protokol Komisji Kwalifikacyjnej

Załącznik nr 3 - Decyzja o przyjeciu na studia


III. Określenie i weryfikacja efektów kształcenia na praktykach studenckich

 • Zarządzenie Nr 59/2009 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania za kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi
   
 • Zarządzenie Nr 6/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 73/2012 z dnia 15 października 2012 roku w organizacji i realizacji praktyk studenckich

IV. Wsparcie dydaktyczne, naukowe i materialne studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

V. Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia i studia podyplomowe

 • Uchwała Nr 21/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych limitów przyjęć na stacjonarne studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2015/2016
   
 • Zarządzenie Nr 24/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie organizacji przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016
   
 • Zarządzenie Nr 25/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegająca się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2015/2016
   
 • Zarządzenie Nr 29/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia rekrutacji kandydatów cudzoziemców w Instytucie Wzornictwa w roku akademickim 2015/2016
   
 • Zarządzenie Nr 49/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacji w roku akademickim 2015/2016
   
 • Zarządzenie Nr 53/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacji w roku akademickim 2015/2016
   
 • Zarządzenie Nr 6/2016 Rektora Politechniki Koszalińskiejz dnia 26 stycznia 2016 r.w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacjiw roku akademickim 2015/2016
   

VI. Doskonalenie kadry dydaktycznej

 • Zarządzanie Nr 5/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych

Regulamin hospitacji

Załącznik 1 - plan hospitacji        Załącznik 2 - protokół z hospitacji        Załącznik 3 - sprawozdanie z hospitacji

 • Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej

  Załącznik Nr 1 - Ankieta oceny kursu przedmiotowego

  Załącznik Nr 2 - Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia i Warunki Studiowaniana kierunkach kształcenia w Politechnice Koszalińskiej

  Załącznik Nr 3 - Ankieta dotycząca motywów wyboru oferty kształcenia Politechniki Koszalińskiej


   
 • Zarządzenie Nr 20/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiejz dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania Uchwały Senatu Politechniki Koszalńskiej Nr 19/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego

  Załącznik Nr 1 - Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego zatrzudnonego w Politechnice Koszlaińskiej

  Załacznik Nr 2 - Zasady oraz przebieg procesu oceny nauczycieli akademickich w Politechnice Koszalińskiej

 

VII. Dyplomowanie

 • Uchwała Nr 7/2009 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Akty zewnętrzne

 

 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.)

 

Rozporządzenia MNiSW

 

 •  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (j.t.Dz.U. 2011 nr 253 poz. 1521)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego


Pozostałe obowiązujące akty wewnętrzne

 • Pismo Okólne Nr 3/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiejz dnia 2 lipca 2013 r.w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru formularza zgłaszania zmian w planie zajęć

Załacznik 1

 • Zarządzenie Nr 6/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zasad gromadzenia i przechowywania dokumentacji dydaktycznej stanowiącej potwierdzenie osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia przewidzianych dla określonych zajęć realizowanych w jednostkach uczelni
 • Zarządzenie Nr 10/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji wersji elektronicznej prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
 • Zarządzenie Nr 11/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przekazywania pisemnych prac dyplomowych obronionych w Politechnice Koszalińskiej do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych
 • Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie badania opinii pracodawców regionu Pomorza Środkowego na temat zapotrzebowania rynku pracy na kompetencje absolwentów Politechniki Koszalińskiej
 • Pismo Okólne Nr 4/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie postępowania z uszkodzonym nośnikiem elektronicznym zawierającym pracę dyplomową obronioną w Politechnice Koszalińskiej w okresie 1 października 2009 r. do 31grudnia 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 47/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organizacji zajęć wyrównawczych dla studentów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2015/2016
 • Zarządzenie Nr 24/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu antyplagiatowego

 

Regulamin antyplagaitowy

Załącznik 1 - oświadczenie studenta        Załącznik 2 - Protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej

 

 

Akredytacje