powrót do wersji graficznej
A- A A+

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Start
AKTUALNE WYDARZENIA
Archiwum wydarzeń
Artykuł
Printer Pdf
 
 
O PROJEKCIE:

 

Realizacja projektu jest ściśle związana z przyjętym przez Politechnikę Koszalińską kierunkiem działań zmierzającym do stworzenia nowoczesnego ośrodka edukacyjnego i naukowego, służącego rozwojowi kierunków ścisłych i technicznych (nowoczesne technologie). Nowy obiekt posiadający odpowiednie wyposażenie i nowoczesną infrastrukturę dydaktyczno-naukową przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia zajęć oraz realizacji programów badawczych. Tym samym zwiększy się możliwość rozwoju dziedzin w największym stopniu decydujących o konkurencyjności gospodarki i atrakcyjności inwestycyjnej.Infrastruktura ICT, obejmująca budowę okablowania strukturalnego i zakup urządzeń sieciowych oraz sprzętu komputerowego, będzie służyła nauczaniu metodami „e-learningowymi” (kształcenie na odległość) oraz wspomagała tradycyjne metody nauki na kierunkach technicznych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie pozwolą na uruchomienie nowoczesnej platformy wirtualnych serwerów, która będzie wykorzystywana do celów dydaktycznych, a także do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość.
 
Do realizacji funkcji zdalnego kształcenia zaprojektowano uruchomienie portali i usług wspomagających zarządzanie systemem. Ponadto badania naukowe w nowych laboratoriach, przy użyciu nowoczesnej aparatury oraz zastosowaniu najnowszych metod i technik nauczania pozwolą na przeniesienie zdobytej wiedzy naukowej do procesu dydaktycznego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zintensyfikowania współpracy międzynarodowej poprzez zwiększenie mobilności studentów i kadry dydaktycznej uczelni.Poprzez bezpośrednie powiązanie badań naukowych z kształceniem przy wykorzystaniu infrastruktury ICT oraz zwiększenie mobilności interesariuszy projektu planowana inwestycja będzie stwarzać warunki dla realizacji modelu szkolnictwa wyższego zgodnego z założeniami Deklaracji Bolońskiej i Strategii Lizbońskiej. Poprawa jakości kształcenia wpłynie na zwiększenie prestiżu Politechniki Koszalińskiej wśród podmiotów gospodarki stanowiących potencjalnych pracodawców dla przyszłych absolwentów uczelni. Przyczyni się również do zwiększenia zakresu współpracy z sektorem przemysłu poprzez wprowadzenie zajęć dydaktycznych przy udziale przedsiębiorstw z sektora zaawansowanych technologii przy wykorzystaniu stworzonego nowoczesnego potencjału laboratoryjnego uczelni. 

www.pois.gov.pl

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/

 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:


Całkowity budżet: 20 789 544,32
Planowana data zakończenia projektu: 30 września 2013 r.
Kubatura obiektu: 14 051,90 m3
Powierzchnia użytkowa: 2 815,60 m2
 

Przedmiotem projektu jest budowa, pierwsze wyposażenie i wyposażenie w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą oraz infrastrukturę ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) budynku Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki (LWMiG) oraz wyposażenie w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą oraz infrastrukturę ICT istniejącego budynku Laboratorium Techniki Budowlanej (LTB).Planowana inwestycja jest komplementarna z projektem, który został zrealizowany przez Wnioskodawcę w latach 2005-2008 pn. „Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Laboratorium Techniki Budowlanej” (całkowite rozliczenie nastąpiło we wrześniu 2008 r.). Zadanie obejmowało budowę budynku LTB wraz z towarzyszącymi chodnikami i placami.
Był to pierwszy z dwóch etapów przedsięwzięcia określonego jako Zespół Laboratoriów WBiIŚ. W chwili obecnej budynek służy prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem dotychczasowej aparatury dydaktyczno-badawczej.Drugim etapem jest niniejszy projekt, który pozwoli m.in. na doposażenie budynku LTB oraz budowę i wyposażenie Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki. Działania objęte projektem wynikają z potrzeby unowocześnienia procesu kształcenia poprzez umożliwienie studentom zapoznania się z najnowocześniejszymi metodami badań, technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Planowana do zakupu nowoczesna aparatura dydaktyczno-badawcza w połączeniu z infrastrukturą ICT stworzy profesjonalne stanowiska laboratoryjne, które umożliwią przeprowadzanie precyzyjnych obliczeń z zakresu zaawansowanej mechaniki materiałów i konstrukcji.W chwili obecnej wszystkie obiekty uczelni (z wyjątkiem Laboratorium Techniki Budowlanej) posiadają dostęp do infrastruktury ICT. Część projektu polegająca na zaopatrzeniu w technologię informacyjno-telekomunikacyjną dwóch Laboratoriów (LWMiG oraz LTB) będzie uzupełnieniem kompleksowego wdrożenia tego rozwiązania na terenie całej uczelni. Celem projektu jest rozwój nowoczesnego ośrodka akademickiego kształcącego przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Cel ten można osiągnąć poprzez stworzenie nowoczesnej bazy materialnej dla prowadzenia badań naukowych
i kształcenia studentów.

 

STAN REALIZACJI PROJEKTU:

 

Inwestycje rozpoczęła budowa Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki.
W dniu 09.03.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens ul. Gnieźnieńska 74, 75-736 Koszalin. Roboty budowlane rozpoczęto 21.03.2011 r. Do końca 2011 r. zaawansowanie robót wyniosło 46%, wykonano: stan surowy obiektu oraz konstrukcję łączników; pokrycie dachu warstwą papy podkładowej, odwodnienie dachu i część obróbek; ścianki działowe; część stolarki otworowej oraz przeszkleń; część tynków wewnętrznych; część podłoży pod posadzki; część wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji uziemiających, połączeń wyrównawczych i odgromowych; część instalacji wentylacji mechanicznej z urządzeniami; część instalacji wod. – kan.; sieci zewnętrzne: sieć wodociągową, część kanalizacji deszczowej oraz drenaż opaskowy, zewnętrzną kanalizację sanitarną; częściowe modelowanie terenu, ściany oporowe, fragment ciągu pieszo – jezdnego, rozpoczęto budowę parkingów i dróg.

 

„KALENDARIUM”
 
12.05.2011 r.- OFICJALNE OTWARCIE BUDOWY LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I GEOTECHNIKI (BUDYNEK F)


W czwartek 12 maja 2011 r. odbyła się uroczystość oficjalnego rozpoczęcia ostatniego etapu budowy Kampusu. W rzeczywistości prace trwają już od początku wiosny, a prace ziemne ruszyły już w marcu. Ten etap będzie kosztował ok. 11 mln złotych.
- Ta budowa to konsekwencja strategii, jaką przyjęły władze uczelni, która polega na rozbudowie kampusu przy ul. Śniadeckich - mówił prof. Tomasz Krzyżyński, rektor uczelni. - Chcemy tu stworzyć nowoczesną bazę dydaktyczno - naukową. To tutaj będziemy kształcić specjalistów z informatyki, elektroniki, mechatroniki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, budownictwa. To nowoczesne kierunki, które decydują o rozwoju kraju. I mimo prognoz dotyczących niżu, nie obawiam się, że zabraknie nam studentów. Uważam, że z naszą ofertą będziemy nadal atrakcyjni dla młodych ludzi.Link do filmu z oficjalnego otwarcia budowy -http://studianet.pl/stream/otwarcie12maja/

 

29.09.2011r. – WIECHA NA LABORATORIUM WBiIŚ
 
Dnia 29.09.2011r. na nowo budowanym budynku Laboratoriów Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej zawisła wiecha, która zwiastuje położenie ostatniego elementu konstrukcji dachu. Uroczystość zawieszenia wiechy to jedna z najważniejszych tradycji budowlanych.

W symbolicznej ceremonii wzięli udział przedstawiciele inwestora, wykonawcy i ekipy budowlanej. Wykonawcą obiektu jest koszalińskie PBO Piotr Flens. 
Stan realizacji robót budowlanych na dzień 10.08.2011 r.
Stan realizacji robót budowlanych na dzień 10.02.2012r.
Stan realizacji robót budowlanych na dzień 01.08.2012r.

 

Zakończenie projektu 31.10.2013r.

           

 

 

                

 

powrót