Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
REZULTATY

 

 

Erasmus+ - REZULTATY 

 

W roku akademickim 2018/2019 Politechnika Koszalińska realizowała projekt, którego celem była mobilność edukacyjna. Projekt zakładał wyjazdy studentów na studia do uczelni partnerskich, wyjazdy studentów na praktyki do instytucji oraz wyjazdy pracowników do uczelni/instytucji partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych – studentów i pracowników wszystkich wydziałów/instytutów PK. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w projekcie typy wyjazdów. Osoby biorące udział w mobilności akademickiej to STUDENCI studiów I i II-go stopnia; zarówno kobiety jak i mężczyźni (w tym osoba ze specjalnymi potrzebami: osoba niepełnosprawna) i PRACOWNICY (kobiety i mężczyźni zatrudnieni na różnych stanowiskach: naukowi, dydaktyczni, administracyjni, posiadający różny stopień naukowy), uczestnicy reprezentują różne kierunki studiów, dziedziny naukowe oraz zróżnicowane stanowiska administracyjne.
Zrealizowano łącznie 43 mobilności: 7 wyjazdów na studia – studentów Wydziału Technologii i Edukacji, Instytutu Wzornictwa, Wydziału Humanistycznego, 3 wyjazdy na praktykę (Instytut Wzornictwa, Wydział Technologii i Edukacji); 17 wyjazdów nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  (Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Wydział Humanistyczny, Instytut Wzornictwa, Wydział Technologii i Edukacji, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny),16 wyjazdów w celach szkoleniowych (Wydział Technologii i Edukacji, Wydział Nauk Ekonomicznych, Dziekanat Wydziału Mechanicznego, Kwestura). Kraje wymiany: Niemcy, Republika Czeska, Hiszpania, Finlandia, Francja, Portugalia, Irlandia, Bułgaria, Słowacja, Chorwacja, Węgry, Turcja. Instytucje partnerskie biorące udział w projekcie: uczelnie partnerskie z krajów UE, przedszkole, szkoła językowa, biuro projektowe, biuro coworkingowe a także światowy lider w rozwoju i produkcji innowacyjnych systemów siedzeń do pojazdów użytkowych i sprężyn technicznych.

Zrealizowane wyjazdy przyczyniły się do nabycia nowych kompetencji zawodowych oraz językowych, umożliwiły zbudowanie pozytywnych relacji międzykulturowych i nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Doświadczenie zdobyte przez pracowników przyczyniło się do podjęcia współpracy z krajami nienależącymi do UE, realizacji projektów w ramach innych programów finansowanych z funduszy międzynarodowych i krajowych: CEEPUS, Opus, Polsko-Słowacki Program Wykonawczy, Program Wymiany Bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii, Program Wymiany Bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską, English Teaching Assistant w ramach Programu Stypendialnego Fulbrighta, jak również zaowocowało wspólnymi międzynarodowymi publikacjami naukowymi.

Realizacja mobilności przyczyniła się również do zorganizowania istotnych dla PK międzynarodowych spotkań naukowych: 8th International Workshop on Surface Engineering and 4th International Workshop on Applied and Sustainable Engineering Ceepus/Erasmus, oraz 4th CECEM (Central European Civil Engineering Meeting w ramach programu Erasmus+ (STA/STT), z uczestnictwem partnerów programu Erasmus+.

Jak pokazują wyniki ankietowania udział w mobilności przyczynił się nie tylko do nabycia kompetencji zawodowych i językowych - większość uczestników nabyła umiejętność pracy w zespole umiejętność analitycznego i twórczego myślenia oraz planowania, rozwiązywania problemów. Uczestnicy poprawili umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych. Uczestnicy nauczyli się dostrzegać wartości różnych kultur, są świadomi koncepcji społecznych i politycznych, demokracji, sprawiedliwości, równości, poznali swoje mocne i słabe strony, są bardziej pewni siebie, otwarci na świat i współpracę międzynarodową oraz czują się Europejczykami. 100% uczestników potwierdza zadowolenie ze zrealizowanej mobilności.

 Udział w projekcie osób ze specjalnymi potrzebami był możliwy dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu: „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 ” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Politechnikę Koszalińską w roku akademickim 2018/2019.

 

Efekty osiągnięte przez uczestników mobilności. 

Kompetencje nabyte przez studentów:

 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

1.1. SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

1.2. SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

dostrzegać wartość innych kultur

85.71%

100%

korzystać z internetu, mediów społecznościowych i komputerów, np. w celach związanych z nauką, pracą lub osobistych

57.14%

100%

myśleć logicznie i wyciągać wnioski (zdolności analityczne)

71.43%

100%

planować i organizować zadania i czynności

71.43%

100%

rozwinąć pomysł i wcielić go w życie

71.43%

0%

współpracować w grupie

42.86%

100%

wyrażać siebie w sposób kreatywny

85.71%

100%

zaplanować i przeprowadzić samodzielnie proces nauki

71.43%

100%

znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności rozwiązywania problemów)

57.14%

100%

 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

1.1. SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

1.2. SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

Bardziej interesuję się sprawami Europy

57.14%

100%

Czuję się bardziej Europejczykiem/Europejką

42.86%

100%

Jestem bardziej ciekawy/a i otwarty/a na nowe wyzwania

85.71%

100%

Jestem bardziej pewny/a siebie i przekonany/a o swoich umiejętnościach

85.71%

100%

Jestem bardziej tolerancyjny/a w stosunku do innych osób i zachowań

85.71%

100%

Jestem bardziej zainteresowany/a codziennymi wydarzeniami na świecie

42.86%

100%

Jestem bardziej świadomy/a takich koncepcji społecznych i politycznych jak demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo, prawa człowieka

71.43%

100%

Lepiej podejmuję decyzje

71.43%

100%

Lepiej znam swoje mocne i słabe strony

85.71%

100%

Planuję aktywniej angażować się w życie społeczne i polityczne w moim środowisku

42.86%

100%

Potrafię myśleć i analizować informacje w sposób krytyczny

57.14%

100%

Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach

71.43%

100%

Potrafię współpracować z osobami z innych środowisk i kultur

85.71%

100%

Udoskonaliłem/am umiejętności dotyczące mojego kierunku studiów

85.71%

100%

Kompetencje nabyte przez pracowników:

 

% pracowników, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

2.1. STA - Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazdy)

2.2. STT - Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (wyjazdy)

Mogłem/am poznać i rozwinąć nowe, innowacyjne metody praktycznego nauczania

64.71%

70%

Nabyłem/am właściwych dla sektora szkolnictwa wyższego lub praktycznych umiejętności mających znaczenie dla mojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego

56.25%

100%

Nawiązałem/am współpracę z podmiotami na rynku pracy

41.67%

14.29%

Nawiązałem/am współpracę z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego

33.33%

50%

Podniosłem/am własne umiejętności językowe w zakresie języka obcego

93.75%

100%

Poprawiłem/am moje umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. komputer, internet, wirtualne platformy współpracy, oprogramowanie, urządzenia ICT itp.)

71.43%

54.55%

Skorzystałem/am z dobrych praktyk poznanych za granicą

76.47%

100%

Wzmocniłem/am lub poszerzyłem/am kontakty w ramach mojej sieci kontaktów zawodowych lub nawiązałem/am nowe kontakty

94.12%

93.75%

Wzmocniłem/am współpracę z instytucją/organizacją partnerską

94.12%

100%

Wzrosły moje społeczne, językowe i/lub kulturowe kompetencje

100%

100%

Zwiększyłem/am moje kompetencje organizacyjne/w zakresie zarządzania

81.25%

100%

Zwiększyłem/am moje szanse zatrudnienia i kariery zawodowej

75%

87.5%

Zwiększyłem/am swoją satysfakcję z pracy

100%

100%

 

Ogólna satysfakcja uczestników (wyjeżdżających i przyjeżdżających)

Typ działania

Liczba studentów, którzy złożyli raport uczestnika

% studentów, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

2.1. Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

7

85.71%

2.2. Mobilność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

3

100.00%

2.3. Łącznie

10

90.00%

 

Typ działania

Liczba studentów, którzy złożyli raport uczestnika

% studentów, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

2.4. Mobilność studentów w celu studiowania (przyjazdy)

13

100.00%

 

Typ działania

Liczba pracowników, którzy złożyli indywidualny raport uczestnika mobilności

% pracowników, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

2.5. Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazdy)

17

94.12%

2.6. Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (wyjazdy)

16

100.00%

2.7. Łącznie (wyjazdy)

33

96.97%

 

Typ działania

Liczba pracowników, którzy złożyli indywidualny raport uczestnika mobilności

% pracowników, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

2.8. mobilność pracowników - prowadzenie zajęć (przyjazdy)

6

100.00%

2.9. Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (przyjazdy)

9

100.00%

2.10 Łącznie (przyjazdy)

15

100.00%

 

 

 

CO MI DAŁ ERASMUS+

 

Kamila – adiunkt, Agnieszka -  adiunkt: wyjazd STT Karadeniz Technical University (KTU) w Trabzonie (17.06-21.06.2019)

Zrealizowany udział w Tygodniu Międzynarodowej Wymiany Pracowników przyczynił się do wzrostu naszych umiejętności i kwalifikacji w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych . Wyjazd umożliwił zapoznanie się z budową programów kształcenia w oparciu o europejskie ramy kwalifikacji oraz dobrymi praktykami w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia. Nabyte umiejętności oraz nawiązane kontakty międzynarodowe przyczynią się do zintensyfikowania  wymiany międzynarodowej studentów i pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych w ramach programu Erasmus + oraz innych programów międzynarodowych.         

Anna - adiunkt, wyjazd STA: Oulu University of Applied Sciences (01.04-06.04.2019)

Wyjazd odbył się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zrealizowałam serię wykładów o tematyce związanej z gospodarką nieruchomościami, ekonomią kreatywną, wstępnymi założeniami rozbudowy miast w systemach tzw. smart city, a także zagadnieniami związanymi z wielorakim zastosowaniem dronów dla potrzeb gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego i rewitalizacji miast. Wyjazd mogę uznać za bardzo udany, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Tematyka przeprowadzonych przeze mnie wykładów spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród studentów Wydziału Architektury oraz Inżynierii Lądowej w Oulu.
Wymiernym wynikiem wyjazdu było ożywienie współpracy w ramach przedstawionej tematyki zbieżnej z badaniami prowadzonymi w uczelni przyjmującej.
Zachęcam do korzystania z możliwości wyjazdu w ramach nawiązanej współpracy i kontynuowania wymiany nauczycieli oraz studentów w ramach programu Erasmus+. Wyjazd uważam za bardzo owocny i dziękuję za umożliwienie wzięcia udziału w Programie Erasmus+.         

Krzysztof – adiunkt, wyjazd STA; INSA Institut National Des Sciences  - Bourges- Blois/Francja

W dniach 30.09 – 08.10.2017 zrealizowałem wyjazd do Institut National des Sciences Appliquées - Centre Val de Loire, Bourges-Blois, Francja  w ramach międzynarodowego programu Erasmus+; Staff Mobility For Teaching.Podczas wyjazdu przeprowadziłem zajęcia dydaktyczne o tematyce: Application of FEM in simulation of technological process, Simualtion of cutting pocess by FEA, FEA for thread process. W trakcie pobytu zapoznałem się z metodami i środkami dydaktycznymi stosowanymi w procesie kształcenia studentów stosowanymi na ww uczelni. Zapoznałem się także z kierunkami prowadzonych aktualnie badań naukowych oraz przeprowadziłem rozmowy dotyczące możliwości rozwoju współpracy w ramach programu  Erasmus + oraz możliwości realizacji dyplomów na dwóch uczelniach jak i realizacji wspólnych prac doktorskich. Dodatkowo nawiązałem kontakt z przedstawicielami 3 uczelni z Maroka. Dzięki udziałowi w mobilności mogłem poznać i rozwinąć nowe praktyczne metody nauczania oraz nabyłem umiejętności mające znaczenie dla mojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego, wzrosły również moje kompetencje społeczne, językowe i kulturowe. Zachęcam wszystkich pracowników do uczestnictwa w tego typu mobilności.       

Brygida - pracownik Dziekanatu WM PK

Mój pierwszy kontakt z programem Erasmus to szkolenie na VSB-Technicka Univerzita w Ostrawie w roku 2017. Ponownie byłam tam zimą 2018 roku. Oba te wyjazdy pozwoliły mi na poznanie pracy związanej z projektami oraz pracą na uczelni o podobnym profilu, ale mieszczącej się w innym kraju o odmiennej kulturze i obyczajach. Praca zespołowa dała mi możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi tam pracującymi. Jednocześnie miałam okazję zwiedzić atrakcyjne i mało znane Morawy. Ale najcenniejsze to nawiązanie nowych międzynarodowych przyjaźni i  kontaktów, które, mimo zakończenia szkoleń, wcale nie ustały. Korzyści z uczestnictwa w Programie Erasmus nie da się niczym zastąpić i z niecierpliwością oczekuje kolejnego wyjazdu.

 

Magdalena - pracownik Instytutu Wzornictwa PK
Hochschule Wismar University of Applied Sciences:  Technology, Business and Design, Niemcy

Serdecznie zachęcam do korzystania z programu ERASMUS+
To był wspaniały wyjazd! Fantastyczna atmosfera! Przyjaźnie nastawieni ludzie, wspaniali Studenci!
Dzięki pomocy Dipl. Des. Heidi Godemann, oraz przychylności Niemieckiej Hochschule Wismar został zrealizowany autorski program warsztatów w dziedzinie sztuk projektowych. Poza pracą można było poznać niemiecką gościnność, oraz zwiedzić kilka ciekawych miejsc w okolicy. Wszystkie zamierzone cele zostały zrealizowane, a nawiązane znajomości już teraz procentują przy kolejnych zadaniach projektowych.
Serdecznie polecam