Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Archiwum
 
 Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 16.12.2014 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w kategoriach:

 

SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,

 

ETIUDA 3 - na stypendia doktorskie podczas stażu w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym,

 

FUGA 4 – na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie  www.osf.opi.org.pl.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz.

Kierownik projektu uzyska prawo do złożenia wniosku w formie elektronicznej po złożeniu kompletnego wniosku w formie papierowej i podpisaniu go przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Obligatoryjnymi załącznikami wniosku są:

 

 1. Konkurs ETIUDA 3 – kopia uchwały rady jednostki organizacyjnej lub zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego, lub oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze wszczęcia przewodu doktorskiego do 30 czerwca 2015, dokument (w języku angielskim) potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego na staż wnioskodawcy,
 2. Konkurs FUGA 4 –  2 listy referencyjne w języku polskim lub języku angielskim, kopia dyplomu lub potwierdzenia uzyskania stopnia naukowego doktora, oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora (w przypadku osób, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2015 r.).

 

 

Konkursy zamykane są w dniu 16 marca 2015 r.

 

 

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 12 marca  2015 r.

1.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło w dniu 18.12.2013 r. ostatnią edycją konkursu dla naukowców i przedsiębiorców w Programie Badań Stosowanych.

 

Celem programu jest wspieranie badań stosowanych służących zwiększeniu innowacyjności gospodarki oraz wzmocnienie współpracy między jednostkami naukowymi, a sektorem gospodarczym

Program Badań Stosowanych obejmuje swoim zakresem dwa podejścia:

ścieżka A – obejmuje prowadzenie prac badawczych podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne (np. badania materiału o specyficznych właściwościach pod kątem możliwości ich wykorzystania w konkretnych produktach lub technologiach),

ścieżka B –podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach (np. modyfikacja materiału stosowanego w konkretnym produkcie w celu poprawienia jego parametrów).

Projektodawca musi wybrać, w ramach której ścieżki składa wniosek.

Obszary tematyczne objęte programem (obie ścieżki):

 1. Nauki chemiczne
 2. Geologia, górnictwo i budownictwo
 3. Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
 4. Energetyka i elektrotechnika
 5. Materiały i technologie materiałowe
 6. Mechanika i transport
 7. Nauki medyczne i farmaceutyczne
 8. Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne
 9. Interdyscyplinarny

Konkurs skierowany jest do jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe i przedsiębiorców, którzy mogą występować o finansowanie badań tylko z jednostką naukową.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego należy składać wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF: (https://osf.opi.org.pl). Złożenie do Centrum wersji papierowej wniosku nie jest wymagane. Warunkiem uznania wniosku za skutecznie złożony jest załączenie przez Wnioskodawcę (skan podpisanego dokumentu wygenerowanego z systemu OSF) oświadczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do regulaminu. Oświadczenie podpisuje Rektor Politechniki Koszalińskiej.

Nabór wniosków trwa od 18 grudnia 2013 r. do 31 stycznie2014 r. do godz. 16-tej.

 

Wnioskodawca wypełnia w systemie OSF pola wniosku oraz załącza dwa oświadczenia w postaci skanu podpisanego dokumentu w formacie PDF. Proszę przygotować treść oświadczeń i przekazać je do Działu Nauki celem uzyskania podpisu JM Rektora.

Ze względów organizacyjnych, termin przyjmowania oświadczeń do podpisu ustala się do 30 stycznia 2014 r.

 

Więcej informacji na stronie:
ncbr/gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych

 

Informuję, że Składający wniosek drogą elektroniczną obowiązany jest złożyć w Dziale Nauki KARTĘ PROJEKTU (zarządzenie Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 25/2005).

 

2.  Dyrektor Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju (NCBiR) ogłosił w dniu 19.12.2013 r. nową edycję konkursu w Programie LIDER skierowanym do młodych naukowców.

 

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia,
 2. posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w Programie LIDER,
 5. uzyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

 

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i trwa od 02.01.2014 r. do 03.03.2014 r.

Wnioski (w języku polskim i angielskim) należy składać w systemie obsługi projektów SOP NCBR, dostępny pod adresem: www.sop.ncbr.gov.pl

Wnioskodawca załącza do wniosku następujące dokumenty:

 1. CV w języku polskim oraz w języku angielskim,
 2. dokumentację pozwalającą ocenić dorobek naukowy (nie więcej niż 5 dokumentów),
 3. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 4. skan dokumentu potwierdzającego zdobycie stopnia naukowego doktora lub tytułu zawodowego magistra,
 5. oświadczenie woli wnioskodawcy potwierdzające zgodność danych zamieszczanych we wniosku ze stanem faktycznym i prawnym.

Jednostka załącza do wniosku dokumenty, sporządzone w oparciu o wzory umieszczone w SOP NCBR:

 1. oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł,
 2. oświadczenie o niezaleganiu w wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 3. pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu jednostki.

Wnioskodawca może złożyć  w konkursie tylko jeden wniosek.

Przed przystąpieniem do redakcji wniosku i bardzo przydatnym dla właściwego opracowania wniosku jest zapoznanie się z tekstem ogłoszenia konkursowego oraz danych wymaganych we wniosku, które znajdują się na stronie www.ncbir.gov.pl

Informuję, że Składający wniosek drogą elektroniczną obowiązany jest złożyć w Dziale Nauki KARTĘ PROJEKTU (zarządzenie Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 25/2005).

 

 

 

 

Mirosława Pilewska-Markiewicz

Kierownik Działu Nauki

tel. 94, 3478. 627 e-mail: mmarkiew@tu.koszalin.pl

 

 Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 15.09.2014 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w kategoriach:

 

 1. OPUS 8 - projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 2.  
 3. PRELUDIUM 8 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 4.  
 5. SONATA 8 - projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 6.  

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl) i przesłać do NCN w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim, podpisany przez Wnioskodawcę należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz. Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Oświadczenie o pomocy publicznej, wydrukowane z systemu OSF.

Zamknięcie konkursów – 15 grudnia  2014 r.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie  www.osf.opi.org.pl.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z załącznikami, podpisany przez Kierownika projektu należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz.

Kierownik projektu uzyska prawo do złożenia wniosku w formie elektronicznej po złożeniu kompletnego wniosku w formie papierowej i podpisaniu go przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

 

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 08 grudnia 2014 r.

 

Na stronie internetowej Działu Nauki (Aktualności -informacja uzupełniająca) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej przydatne do wypełniania wniosku.

 

Przed przystąpieniem do redakcji wniosku i bardzo przydatnym dla właściwego opracowania wniosku jest zapoznanie się z tekstem ogłoszeń konkursowych oraz danych wymaganych we wniosku, które znajdują się na stronach www.ncn.gov.pl

 

Mirosława Pilewska-Markiewicz

Kierownik Działu Nauki

tel. 94, 3478. 627 e-mail: mmarkiew@tu.koszalin.pl

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 16.06.2014 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w kategoriach:

 

MAESTRO 6 – realizacja pionierskich badań naukowych, interdyscyplinarnych i ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe

HARMONIA 6 – projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych,

SONATA-BIS 4 – projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Zamknięcie konkursów – 16 września 2014 r.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie  www.osf.opi.org.pl.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z załącznikami, podpisany przez Kierownika projektu należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz.

Kierownik projektu uzyska prawo do złożenia wniosku w formie elektronicznej po złożeniu kompletnego wniosku w formie papierowej i podpisaniu go przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

 

Obligatoryjnymi załącznikami wniosku są:

 

MAESTRO 6− informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/realizującym; informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych, umowa o utworzeniu podmiotu złożonego, oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej,

Konkurs HARMONIA 6 – informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/realizującym; informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych, umowa o utworzeniu podmiotu złożonego, oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej (wraz z kwestionariuszem), określenie ram współpracy między partnerami instytucjonalnymi w zakresie realizacji projektu badawczego (wg wzoru),dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej, dokument potwierdzający możliwość wykorzystania wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,

Konkurs SONATA BIS 4 – informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/realizującym; informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych, umowa o utworzeniu podmiotu złożonego, oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej oraz kwestionariusz,

 

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 12.09.2014 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 17.03.2014 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w kategoriach:

 

OPUS 7 - projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 7 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora,

SONATA 7 - projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl) i przesłać do NCN w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim, podpisany przez Wnioskodawcę należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz. Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Oświadczenie o pomocy publicznej, wydrukowane z systemu OSF.

 

Konkursy trwają do 15 czerwca 2014 r.

 

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 12.06.2014 r.

 

Na stronie internetowej Działu Nauki (Aktualności -informacja uzupełniająca) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej przydatne do wypełniania wniosku.

 

Przed przystąpieniem do redakcji wniosku i bardzo przydatnym dla właściwego opracowania wniosku jest zapoznanie się z tekstem ogłoszeń konkursowych oraz danych wymaganych we wniosku, które znajdują się na stronach www.ncn.gov.pl

 

1 .  Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 16.12.2013 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 

 

 1. SYMFONIA 2 – na międzynarodowe projekty badawcze,

 2. ETIUDA 2 - na stypendia doktorskie,

 3. FUGA 3 – na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie  www.osf.opi.org.pl.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z załącznikami, podpisany przez Kierownika projektu należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz.

Kierownik projektu uzyska prawo do złożenia wniosku w formie elektronicznej po złożeniu kompletnego wniosku w formie papierowej i podpisaniu go przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Obligatoryjnymi załącznikami wniosku są:

 

 1. Konkurs SYMFONIA 2− informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników, informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych, porozumienie o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu, umowa o utworzeniu konsorcjum, list/y intencyjne od partnerów projektu, oświadczenie o pomocy publicznej (wraz z kwestionariu-szem), wydrukowane z systemu OSF

 2. Konkurs ETIUDA 2 – kopia uchwały rady jednostki organizacyjnej lub zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego, dokument (w języku angielskim) potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego na odbycie stażu przez wnioskodawcę,

 3. Konkurs FUGA 3 –  2 listy referencyjne w języku polskim lub języku angielskim, kopia dyplomu lub potwierdzenia uzyskania stopnia naukowego doktora, oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora (w przypadku osób, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2014 r.), aktualna wersja rozprawy doktorskiej w formie załącznika elektronicznego, kwestionariusz niewystępowania o pomoc de minimis.

 

Konkursy zamykane są w dniu 17 marca 2014 r.

 

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 12.03.2014 r.

 


 

 

Na stronie internetowej Działu Nauki (Aktualności -informacja uzupełniająca) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej przydatne do wypełniania wniosku.

Przed przystąpieniem do redakcji wniosku i bardzo przydatnym dla właściwego opracowania wniosku jest zapoznanie się z tekstem ogłoszeń konkursowych oraz danych wymaganych we wniosku, które znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl

 

 

 

2. Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło w dniu 16.12.2013 r. nową edycję konkursu na finansowanie projektów zakładających wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych TANGO 1.

 

Wniosek powinien bazować na rezultatach badań podstawowych, osiągniętych wcześniej w ramach projektów w konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, zwanych projektami bazowymi. Realizacja projektu bazowego powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r.

Nabór wniosków jest dwuetapowy i obejmuje:

 1. nabór wniosków wstępnych
 2. nabór wniosków pełnych.

Wniosek wstępny (w języku polskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z załącznikami, podpisany przez Kierownika projektu należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz.

Kierownik projektu uzyska prawo do złożenia wniosku w formie elektronicznej po złożeniu kompletnego wniosku w formie papierowej i podpisaniu go przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Obligatoryjnymi załącznikami wniosku są:

 1. informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/realizującym,
 2. informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych,
 3. kopia umowy o utworzeniu podmiotu złożonego,
 4. wniosek o finansowanie projektu bazowego (w formacie PDF), do którego wyników badań odwołuje się wnioskodawca,
 5. zgoda kierownika projektu bazowego na wykorzystanie wyników badań w niniejszym projekcie.

Konkurs wstępny zamykany jest w dniu 17 marca 2014 r.

 

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 12.03.2014 r.

 

Po ocenie wniosku wstępnego na stronie internetowej obu ośrodków NCN i NCBiR opublikowana zostanie lista wniosków przekazanych do II etapu konkursu TANGO 1. Informacja o zakwalifikowaniu wniosku wstępnego do II etapu konkursu TANGO 1 lub jego odrzuceniu przesłana będzie wnioskodawcy w formie pisemnej.II etap konkursu TANGO 1 ogłasza Dyrektor NCBiR w terminie 60 dni od dnia rozstrzygnięcia I etapu. W podanym wyżej okresie należy złożyć wniosek pełny również za pośrednictwem systemu OSF. Wymagane jest dołączenie oświadczeń (skan podpisanego dokumentu w formacie PDF):

 • o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł oraz niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych i opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • o złożeniu wniosku,
 • o udzieleniu pełnomocnictwa, gdy dokument podpisany jest przez osobę, której umocowanie nie wynika z KRS-u.

Wymagane jest złożenie w Dziale Nauki 1 egz. wniosku pełnego z załącznikami.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 16.09.2013 r. konkursy na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 

 1. OPUS 6 - projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 2. PRELUDIUM 6 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 3. SONATA 6 - projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl) i przesłać do NCN w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu. Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim, podpisany przez Kierownika projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać do Działu Nauki. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Oświadczenie o pomocy publicznej z kwestionariuszem, wydrukowane z systemu OSF.

 

Konkursy trwają do 16 grudnia 2013 r.

 

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 11.12.2013 r.

Przed przystąpieniem do redakcji wniosku i bardzo przydatnym dla właściwego opracowania wniosku jest zapoznanie się z pełnym tekstem ogłoszeń konkursowych, które znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl

Ważniejsze informacje szczegółowe

 1. Wniosek w wersji papierowej składamy w Dziale Nauki w 2 egz.
 2. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy złożą oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 3. Czas trwania projektu we wszystkich typach konkurów określony został w przedziale12-36 miesięcy.
 4. W każdym typie konkursu można się starać o aparaturę naukowo-badawczą,z następującym zastrzeżeniem: w konkursach OPUS 6 i SONATA 6 koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać odpowiednio: 500 tys. zł dla nauk ścisłych i technicznych oraz 150 tys. zł dla nauk humanistycznych, społecznych oraz o sztuce. W konkursie PRELUDIUM 6 koszt aparatury nie może przekraczać 30% wysokości wnioskowanych środków na realizacje projektu.
 5. Za wyjątkiem konkursu PRELUDIUM wysokość budżetu projektów nie jest określona.
 6. W konkursie PRELUDIUM 6 wysokość finansowania nie może przekraczać:
 7. 50 tys. zł – okres realizacji 12 m-cy , 100 tys. zł – okres   realizacji 24 m-ce, 150 tys. zł okres realizacji 36 m-cy.
 8. Nie istnieją wskazania lub ograniczenia dotyczące wysokości lub udziału procentowego nakładów finansowych dla określonych rodzajów kosztów (wynagrodzenia z pochodnymi, inne koszty bezpośrednie). Wnioskodawca przedstawia własną propozycję kosztorysu uwzględniającą wszystkie planowane nakłady. Kosztorys podlega ocenie Zespołu Ekspertów, dlatego istotne jest rzetelne i przekonujące uzasadnienie każdej z pozycji kosztorysu.
 9. Wysokość kosztów pośrednich określona została  na max 30% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Przy wyliczaniu wielkości kosztów pośrednich stosujemy narzuty określone w Zarządzeniu Nr 1/2013 dla kosztów wydziałowych.
 10. W konkursie OPUS 6 w projekcie może uczestniczyć nieograniczona liczba wykonawców.
 11. W konkursie SONATA 6 wśród osób realizujących projekt może być co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, z zastrzeżeniem że może być to współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.
 12. W konkursie PRELUDIUM 6 liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem.
 13. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizacje projektu (konkurs PRELUDIUM 6) nie może być opiekun naukowy lub promotor.
 14.  Ankietę dotyczącą dorobku naukowego wnioskodawca wypełnia kierownik projektu oraz dodatkowo: w konkursie OPUS 6 maksymalnie dwóch głównych wykonawców, w konkursie SONATA 6 opiekun naukowy.
 15.  Do realizacji projektu w konkursie OPUS 6 możliwe jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów w trybie określonym w Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków NCN.
 16. Wynagrodzenia powinno się szacować w projekcie zgodnie z zaleceniem Rady NCN, patrz informacja z dnia 9 lipca 2012 na stronie NCN zakładka finansowanie nauki/konkursy.
 17. Sekcje wniosku w systemie OSF które należy wypełnić w dwóch językach (polskim i angielskim):
 • tytuł projektu,
 • słowa kluczowe (niezaznaczone w opisie paneli),
 • streszczenie (maks. 1000 słów)
 • ankieta kierownika projektu i wykonawców (w tym: charakter udziału, przebieg pracy naukowej, dorobek naukowy, projekty badawcze, doświadczenie naukowe, wyróżnienia),
 • opis zadań badawczych w harmonogramie,
 • opis zakupów i innych kosztów projektu w kosztorysie
 • informacja o zakresie zaangażowania jednostki wspierającej grantobiorcę w realizacji projektu badawczego (tylko w przypadku wniosku o finansowanie projektu badawczego, realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora mającego na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego).
 1. Sekcje wniosku w systemie OSF które należy wypełnić w jednym języku Sekcje wypełniane tylko po polsku to:
 • 15-stronicowy opis projektu (w tym: cel naukowy, znaczenie, stan wiedzy, koncepcja i plan badań, metodyka, efekt) dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
 • Skrócony opis projektu (3 strony) dla Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu

 

 1. Sekcje wypełniane tylko po angielsku to:
 • 15-stronicowy opis projektu (w tym: cel naukowy, znaczenie, stan wiedzy, koncepcja i plan badań, metodyka, efekt) dla Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu
 • Skrócony opis projektu (3 strony) dla Nauk Humanistycznych, Społecznych
  i o Sztuce
 1. Formatowanie opisów (skróconych i szczegółowych) projektu badawczego zostało określone następująco: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Toman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza,  marginesy boczne – 2 cm, dolne 1,5 cm. Dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu z literaturą.
 2. Zalecane źródła informacji o dorobku wnioskodawcy (liczba cytowań i indeks
  H – Hirscha)

Spośród dostępnych źródeł bibliometrycznych (bazy: Web of Science - Thomson Reuters, SCOPUS – Elsevier, Publish or Perish - oparta na danych z Google Scholar, inne), sugerowanym źródłem jest Web of Science. Jeśli wnioskodawca korzysta z innego źródła, powinien je wyraźnie wskazać. Zasada ta obowiązuje dla wszystkich dziedzin (panele HS, ST, NZ).

Należy podać całkowitą liczbę cytowań (wraz z autocytowaniami). Opcjonalnie można podać także liczbę bez autocytowań. Będzie to dodatkowa informacja dla Zespołu Ekspertów dokonującego oceny dorobku naukowego kierownika i głównych wykonawców projektu.

Kryteria oceny dorobku naukowego sprecyzowane w uchwałach są jednolite dla każdej dyscypliny. Wszystkie złożone wnioski będą oceniane w grupie dziedzin pokrewnych. Przy opisie dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce zalecane jest korzystanie z baz ERIH oraz ujednoliconego wykazu czasopism naukowych dostępnego na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

KONKURS DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA DOKTORA

 

 1. Przedstawienie dokumentu o otwarciu przewodu doktorskiego nie jest warunkiem do uzyskania finansowania
 2. Do rozliczenia projektu nie jest wymagane przedstawienie rozprawy doktorskiej lub jej recenzji.
 3. W przypadku składania wniosku przez doktoranta, temat projektu nie musi być zgodny z tematem pracy doktorskiej.

DANE JEDNOSTKI NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 

Na stronie internetowej Działu Nauki w zakładce Aktualności/Wnioski składanie do NCN – informacje uzupełniające, zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej do wykorzystania przy wypełnianiu wniosku.

POMOC PUBLICZNA

 

 1. Wnioskodawca musi określić czy finansowanie, o które ubiega się będzie spełniać kryteria pomocy publicznej. W elektronicznym formularzu wniosku w systemie OSF wprowadzona została sekcja Kwestionariusz występowania pomocy publicznej.
 2. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać opcję „wzór oświadczenia” i odpowiedzieć (TAK/NIE) na wygenerowane pytania.
 3. Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać opcję „drukuj oświadczenie”. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz w wnioskiem do podpisu osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu.
 4. Oświadczenie zostanie dołączone do papierowej wersji wniosku. Jest to obligatoryjny załącznik do wniosku

 

 

Mirosława Pilewska-Markiewicz

Kierownik Działu Nauki

tel. 94, 3478. 627

e-mail: mmarkiew@tu.koszalin.pl

 

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 14.06.2013 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 

 1. MAESTRO 5 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, której efektem mogą być odkrycia naukowe,
 2. HARMONIA 5 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
 3. SONATA BIS 3 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu  naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie  www.osf.opi.org.pl.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z załącznikami, podpisany przez Kierownika projektu należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz.

Kierownik projektu uzyska prawo do złożenia wniosku w formie elektronicznej po złożeniu kompletnego  wniosku w formie papierowej i podpisaniu go przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Oświadczenie o pomocy publicznej, wydrukowane z systemu OSF.

 

Konkursy zamykane są w dniu 16 września 2013 r.

 

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 12.09.2013 r.

Na stronie internetowej Działu Nauki (ścieżka dostępu: Administracja Uczelni/Dział Nauki/aktualności – informacja uzupełniająca) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej przydatne do wypełniania wniosku.

Zachęcam również do zapoznania się z przydatną informacją dotyczącą warunków przystąpienia do konkursów, dostępną  poniżej.

Przed przystąpieniem do redakcji wniosku i bardzo przydatnym dla właściwego opracowania wniosku jest zapoznanie się z tekstem ogłoszeń konkursowych, które znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 15.03.2013 r. kolejne konkursy na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 1. OPUS 5 - projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 2. PRELUDIUM 5 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 3. SONATA 5 - projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,

Pełny tekst ogłoszeń konkursowych znajduje się na stronie www.ncn.gov.pl

Dla ułatwienia przygotowania wniosków o finansowanie projektów badawczych w kon- kursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki informuję:

 1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl) i przesłać do NCN w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu.
 2. Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez Kierownika projektu i osoby, których złożono ankiety dorobku naukowego należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz. Po zebraniu podpisów Kwestora i Rektora wniosek zostanie wysłany do Narodowego Centrum Nauki. Jednocześnie kierownik projektu zostanie powiadomiony, że może wysyłać wersję elektroniczną wniosku.
 3. Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 4. System OSF czynny będzie w pierwszej połowie kwietnia 2013 r.
 5. Zamknięcie konkursu  15 czerwca 2013 r.

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 07.06.2013 r.

 1. Wniosek w wersji papierowej składamy w Dziale Nauki w 2 egz.
 2. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy złożą oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 3. W każdym typie konkursu można się starać o aparaturę naukowo-badawczą.

W konkursie OPUS 5 koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać odpowiednio: 500 tys. zł dla nauk ścisłych i technicznych oraz 150 tys. zł dla nauk humanistycznych, społecznych oraz o sztuce.

W konkursie SONATA 5 łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać odpowiednio: 500 tys. zł dla nauk ścisłych i technicznych oraz 150 tys. zł dla nauk humanistycznych, społecznych oraz o sztuce.

W konkursie PRELUDIUM 5 koszt aparatury nie może przekraczać 30% wysokości wnioskowanych środków na realizacje projektu.

 

 

 1. Za wyjątkiem konkursu PRELUDIUM wysokość budżetu projektów nie jest określona.
 2. W konkursie  PRELUDIUM 5        wysokość finansowania nie może przekraczać
  50 tys. zł – okres realizacji 12 m-cy ,
  100 tys. zł – okres   realizacji 24 m-ce,
  150 tys. zł okres realizacji 36 m-cy,
 3. Nie istnieją wskazania lub ograniczenia dotyczące wysokości lub udziału procentowego nakładów finansowych dla określonych rodzajów kosztów (wynagrodzenia z pochodnymi, inne koszty bezpośrednie). Wnioskodawca przedstawia własną propozycję kosztorysu uwzględniającą wszystkie planowane nakłady. Kosztorys podlega ocenie Zespołu Ekspertów, dlatego istotne jest rzetelne i przekonujące uzasadnienie każdej z pozycji kosztorysu.
 4. Wysokość kosztów pośrednich określona została  na max 30% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury.
 5. W konkursie OPUS 5 w projekcie może uczestniczyć nieograniczona liczba wykonawców.
 6. W konkursie SONATA 5 wśród osób realizujących projekt może być co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, z zastrzeżeniem że może być to współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.
 7. W konkursie PRELUDIUM 5 liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem.
 8. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizacje projektu (konkurs PRELUDIUM 5) nie może być opiekun naukowy lub promotor.
 9.  Ankietę dotyczącą dorobku naukowego wnioskodawca wypełnia się dla kierownika projektu oraz głównych wykonawców (w przypadku wniosku dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, ankieta obowiązuje dla kierownika projektu i opiekuna naukowego lub promotora). Pozostałe osoby zespołu wykonawczego nie są imiennie wymienione, ale uwzględnione są w punkcie F.2.1. – uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztorysu (opis charakteru udziału planowanych wykonawców w realizacji projektu i uzasadnienie ich wynagrodzenia).
 10. Sekcje wniosku w systemie OSF które należy wypełnić w dwóch językach (polskim i angielskim).
 • tytuł projektu,
 • słowa kluczowe (niezaznaczone w opisie paneli),
 • streszczenie (maks. 1000 słów),
 • ankieta kierownika projektu i wykonawców (w tym: charakter udziału, przebieg pracy naukowej, dorobek naukowy, projekty badawcze, doświadczenie naukowe, wyróżnienia),
 • opis zadań badawczych w harmonogramie,
 • opis zakupów i innych kosztów projektu w kosztorysie
 • informacja o zakresie zaangażowania jednostki wspierającej grantobiorcę w realizacji projektu badawczego (tylko w przypadku wniosku o finansowanie projektu badawczego, realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora mającego na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego).
 1. Sekcje wniosku w systemie OSF które należy wypełnić w jednym języku Sekcje wypełniane tylko po polsku to:
 • 15-stronicowy opis projektu (w tym: cel naukowy, znaczenie, stan wiedzy, koncepcja i plan badań, metodyka, efekt) dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
 • Skrócony opis projektu (3 strony) dla Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu

Sekcje wypełniane tylko po angielsku to:

 • 15-stronicowy opis projektu (w tym: cel naukowy, znaczenie, stan wiedzy, koncepcja
  i plan badań, metodyka, efekt) dla Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu
 • Skrócony opis projektu (3 strony) dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
 1. Nie ma wymogów formalnych dotyczące formatowania opisów (skróconych i szczegółowych) projektu badawczego. Format tekstu (czcionka, odstęp) jest dowolny, przy czym wniosek musi być czytelny w wersji drukowanej. Dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą.
 2. Ankieta dorobku naukowego.

W konkursie dla osób nieposiadających stopnia doktora - szczegółową ankietę wypełniają (indywidualnie) 2 osoby: kierownik projektu oraz opiekun naukowy lub promotor. Informacje dotyczące dorobku publikacyjnego (podpunkt 6 ankiety) podaje tylko promotor/opiekun, kierownik projektu (osoba bez stopnia doktora) podaje listę publikacji w podpunkcie 5 „Przebieg pracy naukowej”.

W pozostałych konkursach szczegółową ankietę wypełniają (indywidualnie) 3 osoby: kierownik projektu oraz dwóch głównych wykonawców projektu. Informacje dotyczące dorobku publikacyjnego (podpunkt 6 ankiety) podają wszystkie 3 osoby.

 1. Zalecane źródła informacji o dorobku wnioskodawcy (liczba cytowań i indeks H – Hirscha

Spośród dostępnych źródeł bibliometrycznych (bazy: Web of Science - Thomson Reuters, SCOPUS – Elsevier, Publish or Perish - oparta na danych z Google Scholar, inne), sugerowanym źródłem jest Web of Science. Jeśli wnioskodawca korzysta z innego źródła, powinien je wyraźnie wskazać. Zasada ta obowiązuje dla wszystkich dziedzin (panele HS, ST, NZ).

Należy podać całkowitą liczbę cytowań (wraz z autocytowaniami). Opcjonalnie można podać także liczbę bez autocytowań. Będzie to dodatkowa informacja dla Zespołu Ekspertów dokonującego oceny dorobku naukowego kierownika i głównych wykonawców projektu.

Kryteria oceny dorobku naukowego sprecyzowane w uchwałach są jednolite dla każdej dyscypliny. Wszystkie złożone wnioski będą oceniane w grupie dziedzin pokrewnych. Przy opisie dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce zalecane jest korzystanie z baz ERIH oraz ujednoliconego wykazu czasopism naukowych dostępnego na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KONKURS DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA DOKTORA

 1. Przedstawienie dokumentu o otwarciu przewodu doktorskiego nie jest warunkiem do uzyskania finansowania
 2. Do rozliczenia projektu nie jest wymagane przedstawienie rozprawy doktorskiej lub jej recenzji.
 3. W przypadku składania wniosku przez doktoranta, temat projektu nie musi być zgodny z tematem pracy doktorskiej.

DANE JEDNOSTKI NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 1.  Na stronie internetowej Działu Nauki w zakładce Aktualności
  o finansowanie projektów badawczych w roku 2012 – informacje uzupełniające zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej do wykorzystania przy wypełnianiu wniosku.

POMOC PUBLICZNA

 1. Wnioskodawca musi określić czy finansowanie, o które ubiega się będzie spełniać kryteria pomocy publicznej. W elektronicznym formularzu wniosku w systemie OSF wprowadzona została sekcja Kwestionariusz występowania pomocy publicznej.
 2. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać opcję „wzór oświadczenia” i odpowiedzieć (TAK/NIE) na wygenerowane pytania.
 3. Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać opcję „drukuj oświadczenie”. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz w wnioskiem do podpisu osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu.
 4. Oświadczenie zostanie dołączone do papierowej wersji wniosku. Jest to obligatoryjny załącznik do wniosku.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
18 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych
(DZ. U. Nr 38 poz. 216)

 

   Składanie wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prowadzenie wszystkich spraw związanych z finansowaniem projektów rozwojowych. Informacji na temat ogłaszania konkursów należy szukać pod adresem: http://www.ncbir.pl

Składanie wniosków o finansowanie projektów rozwojowych odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem modułu Obsługi Strumieni Finansowania. System dostępny jest pod adresem: http://osf.opi.org.pl. Generator wniosków znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI). Należy zalogować się na wyżej wskazanym adresie internetowym. Zalogowanie jest możliwe po uprzednim założeniu konta wnioskodawcy – opcja „zarejestruj się jako potencjalny wnioskodawca” na stronie głównej systemu. Po zalogowaniu się wypełnia się wniosek zgodnie z wymogami formularza. Każdy wniosek uzyskuje nr identyfikacyjny. Po zakończeniu wypełniania należy przygotować wydruk aplikacji i zgłosić się do Dz. Nauki i Współpracy z Gospodarką celem rejestracji i uzyskania zgody Rektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką na jego złożenie. Pytania o charakterze technicznym należy kierować do OPI pod numery telefonów: (022) 825 88 39 i (022) 825 15 46 – czynne w dni robocze w godz. 8-16.

 

Rejestrowanie i podpisywanie wniosków:

1)   2 egz. wniosku (wydruk aplikacji) należy złożyć w Dziale Nauki i Współpracy z Gospodarką w celu rejestracji i uzyskania podpisów osób reprezentujących Politechnikę Koszalińską,

2)   Po uzyskaniu rejestracji kierownik projektu nabywa prawo do wysłania wniosku drogą elektroniczną.

 

         Dodatkowe ważne informacje

1)   projekt rozwojowy obejmuje badania stosowane lub prace rozwojowe ukierunkowane na zastosowanie w praktyce, a jego planowanym wynikiem jest określone zastosowanie uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej lub społecznej,

2)   wniosek o finansowanie projektu rozwojowego składany jest przez kierownika projektu wraz z kierownikiem jednostki naukowej,

3)   koszty pośrednie powinny być kalkulowane w  wysokości wskaźnika kosztów wydziałowych przypadających na jednostkę, w której ma on być wykonywany, określonych aktualnym zarządzeniem JM Rektora PK. Podstawą do wyliczenia kwoty kosztów pośrednich są koszty bezpośrednie razem pomniejszone o wartość aparatury naukowo-badawczej.

4)   wykazy niezbędne do wypełnienia wniosku:

 

R

Wykaz dyscyplin projektów rozwojowych:

R01

Elektrotechnika, miernictwo interdyscyplinarne

R02

Elektronika, telekomunikacja, metody komputerowe w nauce

R03

Mechanika, budowa maszyn

R04

Budownictwo, architektura i wzornictwo

R05 

Technologie i inżynieria chemiczna

R06

Energetyka

R07

Metalurgia, odlewnictwo i przetwórstwo metali

R08

Technologie materiałowe

R09

Górnictwo, geologia inżynierska, geodezja i kartografia (od V konkursu dołączona zostanie tematyka wykorzystania przestrzeni kosmicznej)

R10 

Transport, spalinowe zespoły napędowe

R11 

Nauki społeczne i ekonomiczne

R12

Nauki rolnicze i biologiczne

R13

Nauki medyczne, technika w medycynie

R14

Inżynieria procesowa i ochrona środowiska

R15

Inżynieria materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych

R16

Dyscyplina zlikwidowana od V konkursu, połączona z dyscypliną  R04

R17

Nauki humanistyczne i sztuka

R00

Tematyka wojskowa

 

adres internetowy systemu do sporządzania wniosków: osf.opi.org.pl
wykaz działów gospodarki wg PKD: klasyfikacje.pl

 

 

Raporty roczne

Załączniki od nr 1 do nr 4 do rozporządzenia z dnia 18.02.2008 r., w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych (plik RTF): Załączniki do rozporządzenia

Załączniki do pobrania osobno:

Załącznik nr 3 (plik DOC):

RAPORT ROCZNY / KOŃCOWY z realizacji projektu rozwojowego własnego/ z inicjatywy własnej ministra

Załącznik nr 4 (plik DOC):

INFORMACJA o wykorzystaniu wyników projektu rozwojowego

Załącznik nr 19 (plik RTF):

Raport roczny/końcowy z realizacji projektu rozwojowego

 

mgr Mirosława Markiewicz
Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Gospodarką
tel. wew. 627, e-mail: mmarkiew@tu.koszalin.pl

 

Dnia 04.04.2013 r.

 

M. Pilewska-Markiewicz

Kierownik Działu Nauki

tel. 94, 3478. 627

e-mail: mmarkiew@tu.koszalin.pl

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl