Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
2020-10-14

Tytuły profesorskie otrzymali naukowcy Politechniki Koszalińskiej związani z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji: dr hab. inż. Wiesława Głodkowska oraz dr hab. inż. Leszek Mariusz Kaczmarek. Gratulujemy!

Profesor Wiesława Głodkowska jest członkiem sekcji Konstrukcji Betonowych i sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitetu Nauki PZITB, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - Komitet Techniczny nr 274 ds. Betonu, członkiem Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB oraz członkiem European Academy of Education and Science.

Od wielu lat jest wiceprzewodniczącą koszalińskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz przewodniczącą Komisji Nauki w oddziale PZITB.

Współpracuje z Państwowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury w Sankt Petersburgu oraz Narodowym Uniwersytetem Technicznym im. Jurija Kondratiuka w Połtawie. Współpracuje też z krajowymi uczelniami wyższymi, głównie: Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Poznańską oraz z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Działalność naukowa pani profesor obejmuje problemy teoretyczne oraz badawcze materiałów i konstrukcji z betonu.

Za działalność naukową i współpracę z przemysłem została odznaczona Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” nadaną przez ministra infrastruktury i budownictwa oraz Medalem za „Szczególne Zasługi dla Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”. Jej działalność dydaktyczna została wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. Wiesława Głodkowska pełniła funkcję dyrektora Centrum Budownictwa w Parku Naukowo-Technologicznym PK. Przez dwie kadencje pełniła funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Od wielu lat jest kierownikiem Katedry Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu na tym wydziale. Wypromowała pięciu doktorów nauk technicznych (w tym trzy doktoraty wyróżnione) oraz wielu magistrów i inżynierów. W swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 4 monografie, ponad 150 udokumentowanych opracowań dla podmiotów gospodarczych. Specjalność naukowa: budownictwo betonowe.

 

Profesor Leszek Mariusz Kaczmarek jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Od ukończenia studiów do 2012 roku pracował w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, z którym naukowo współpracuje do dzisiaj. W latach 2002-2015 był zatrudniony również na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a w latach 2012-2017 w Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.

Od października 2012 roku pracuje w Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej na stanowisku profesora uczelni. Od 2018 roku pełni funkcję Kierownika katedry Geotechniki, Budownictwa Drogowego i Hydrotechniki.

Specjalizuje się w matematycznym modelowaniu ruchu rumowiska. Jest autorem ponad 70 publikacji, w większości artykułów w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz materiałów z konferencji międzynarodowych i krajowych. Był wykonawcą 9 grantów badawczych, kierował zespołami badawczymi realizującymi 4 projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych. Brał również udział w wielu projektach międzynarodowych finansowanych z funduszy UE. W ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym, wykonywał ekspertyzy z wykorzystaniem autorskiej metody opisu ruchu rumowiska i predykcji transportu osadów. Był promotorem ponad 40 prac inżynierskich i magisterskich oraz 2 ukończonych doktoratów. Obecnie jest promotorem w 5 przewodach doktorskich.

Prof. Leszek Kaczmarek od lat jest członkiem różnych gremiów eksperckich i naukowych: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i Komisji Gospodarki Wodnej delty Wisły Oddziału PAN w Gdańsku. W roku 2017 został powołany na członka Polskiego Komitetu Wielkich Zapór. Za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe uważa opracowanie autorskiej metody opisu dynamiki rumowiska i predykcji transportu osadów.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl