Technologia wody, ścieków i odpadów


Są to dwusemestralne studia, przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych (preferowane Uczelnie Techniczne lub Uniwersytety o kierunku nauk przyrodniczych, biologicznych, chemicznych lub matematyczno-fizycznych).

Uczestnicy studiów podyplomowych nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych technologii i systemów, służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów, pomocne w rozwiązywaniu wybranych problemów gospodarki wodnej, ściekowej i odpadowej.

Program 6 edycji studiów obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnych technologii i urządzeń w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych oraz w gospodarce odpadami. Ponadto program obejmuje zagadnienia unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych. Ujmuje także podstawy ochrony i monitoringu środowiska oraz zagadnienia hydrauliki i mechaniki płynów. Uwzględnia wybrane aspekty budowy i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także problematykę mikrobiologicznych zagrożeń w systemach dystrybucji wody. Zostaną również przedstawione aplikacje komputerowe, wspomagające projektowanie oraz eksploatację obiektów i urządzeń technologicznych, a także wybrane metody analizy instrumentalnej. Ponadto omówione zostaną aspekty formalno-prawne gospodarki wodno- ściekowej i odpadowej.

Zajęcia dydaktyczne w łącznej liczbie 240 godzin odbywać się będą w soboty i niedziele przez 2 semestry (w układzie 6 zjazdów 2-dniowych w każdym semestrze). Zajęcia realizowane będą w formie wykładów akademickich, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć laboratoryjnych. Dodatkowo przewidziano wyjazdy techniczne do obiektów, zajmujących się uzdatnianiem i dystrybucją wody oraz oczyszczaniem ścieków i osadów.

Słuchacze, którzy z pozytywnymi wynikami ukończą studia, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest raz w roku: wrzesień, październik 2021 r. (10 – 30 wrzesień

Koszt studiów - 1950 PLN/semestr

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Robert Nowak

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem w Koszalinie (094) 34 78 540 bądź drogą elektroniczną - e-mail: robert.nowak@tu.koszalin.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać "Studia podyplomowe").

Strona internetowa studiów podyplomowych: http://wilsig.tu.koszalin.pl/twsio/

Adres: Studia podyplomowe "Technologia wody, ścieków i odpadów"

Katedra Technologii Wody, Ścieków i Odpadów

Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

 

Planowane rozpoczęcie studiów – listopad 2021 r.