/ckeditor_assets/attachments/1298/dsc_4125.jpg

 

 

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków A, B Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Koszalinie”

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu termomodernizacji budynków A, B Politechniki Koszalińskiej, zlokalizowanych przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Koszalinie.

Jest to inwestycja mieszcząca się w programie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem inwestycji wspartej przez NFOŚiGW jest przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej, która przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz znacznego spadku zapotrzebowania na energię. 

 

Zakres robót obejmuje:

-          docieplenie ścian zewnętrznych budynków A i B

-          docieplenie stropodachów wentylowanych budynków A, B,

-          wymianę armatury w instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej,

-          modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji ciepła,

-          wymianę oświetlenia wewnętrznego na oprawy energooszczędne typu LED,

-          montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW .

 

Koszt całkowity tej inwestycji to 3 650 226,48 zł, przy czym udział dofinansowania z POIiŚ wynosi 2 508 640,40 zł. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynków o 55,4 proc.

 

Dnia 14 lutego 2017 roku została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Politechniką Koszalińską reprezentowaną przez Kanclerza dr inż. Artura Wezgraja.

Planowane zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 2018 roku.

Stan robót budowalnych na dzień 08.02.2018 r.

Ściana budynku A przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 6e

Stan budowy na dzień 23.05.2018 r. 

Wejście główne

 

 

 

Stan na dzień 18.09.2018 r.