Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

 

Politechnika Koszalińska
obejmuje swoich doktorantów systemem pomocy materialnej.
Pomoc materialna przyznawana jest uczestnikom studiów doktoranckich
Politechniki Koszalińskiej z funduszu pomocy materialnej, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

 

 

Doktorant Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

 

1. stypendium socjalne;

2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium dla najlepszych doktorantów;

4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

5. zapomogę.

 

Przyznawanie doktorantom świadczeń pomocy materialnej reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej, który został wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Doktorantów Politechniki Koszalińskiej Zarządzeniem Nr 25/2017 Rektora PK z dnia 25 września 2017 r.

 

Prawo do pomocy materialnej przysługuje doktorantom kształcących się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej, niezależnie od wieku.

Poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę doktorant może otrzymywać niezależnie (także stypendium dla najlepszych doktorantów jednocześnie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.

Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa doktoranta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków własnych uczelni oraz środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek doktoranta złożony we właściwym dziekanacie danego wydziału.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych upływa dla doktorantów I roku – 14 dni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, a dla doktorantów lat wyższych - 10.10.2018 r.

W przypadku złożenia wniosku po upływie ww. terminów doktorant otrzymuje świadczenia pomocy materialnej od miesiąca, w którym złożył komplet dokumentów pod warunkiem, że uczelnia posiada środki finansowe.

 

Stypendium socjalne

może otrzymać doktorant, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2018/2019 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 31/2018 Rektora PK z dnia 27 września 2018 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego został wprowadzony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. i wyniósł w 2017 r. - 3 399 zł - jest to dochód roczny.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019:

 • Załącznik Nr 1, 6, 12 - wypełnia doktorant ubiegający się o stypendium socjalne

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zakwaterowania w domu studenckim, umowę najmu bądź użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki z podanym dokładnym adresem zamieszkania.

 • Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, 7 – wypełnia doktorant i każdy pełnoletni członek rodziny

W przypadku gdy dane w nich zawarte obejmują w tym samym zakresie kilku członków rodziny (np. "zero/nie dotyczy") należy wypełnić 1 egz. załącznika z podpisami wszystkich członków rodziny, których dotyczył.

 • Załącznik Nr 8dołącza się w przypadku zmiany dochodu (utrata lub uzyskanie dochodu) w stosunku do ostatniego roku podatkowego

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2017 trwającego do dnia składania wniosku lub utraty dochodu z 2017 r., do załącznika Nr 8 należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, (np. zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu lub kserokopię PIT-11, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło - oryginały tych dokumentów do wglądu, itp.).

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2017 r. wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, nawet jeżeli nie pracowali. W przypadku uzyskania dochodu w załączniku Nr 2 należy podać z jakiego tytułu dochód był osiągnięty i w jakim okresie.

Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego.

 • Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2017 rok.
 • Zaświadczenie z MOPS, GOPS o ewentualnych świadczeniach socjalnych pobieranych (bądź nie pobieranych) w 2017 r.
 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu (bądź nie posiadaniu) gruntów rolnych: fizycznie i przeliczeniowo – dotyczy osób posiadających ziemię.
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku niepracującego członka rodziny o statucie bezrobotnego, a także o posiadaniu (bądź nie posiadaniu), prawa do zasiłku oraz jego wysokości.
 • Inne dokumenty ukazujące pozostałe dochody za 2017 rok (inne od wyżej wymienionych, np. alimenty - kopie wyroku sądowego (oryginał do wglądu) bądź zaświadczenie od komornika lub z MOPS/GOPS w przypadku pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego).
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni na rok 2018/19 w przypadku, gdy w rodzinie doktoranta jest młodzież ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej, do 26 roku życia.
 • Kserokopia umowy z bankiem - strona z numerem konta i nazwiskiem - oryginał do wglądu (w przypadku, gdy doktorant składa dokumenty po raz  pierwszy; w kolejnych latach wystarczy załącznik Nr 12).
 • Kserokopie aktów: urodzenia rodzeństwa, dzieci, aktu małżeństwa, ewentualnie aktu zgonu, itp.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego w zależności od indywidualnej sytuacji doktoranta.

 

Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej doktorantowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem).

Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu doktoranta.

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

może otrzymać doktorant:

 • na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 

Wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/2019 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 44/2018 Rektora PK z dnia 30 października 2018 r.

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

może otrzymać doktorant posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

Zapomogę

może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.

Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których doktorant znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej

 

 

Doktoranci składający wnioski o pomoc materialną zobowiązani są do dołączenia informacji dotyczącej RODO - wzór na dole strony.

(Obowiązek informacyjny wynika z rozporządzenia Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej

 

Załącznik Nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 262 KB

Załącznik Nr 2 Oświadczenie członka rodziny o liczbie miesięcy, w których został osiągnięty dochód 207 KB

Załącznik Nr 3 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 203 KB

Załącznik Nr 4 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne 215 KB

Załącznik Nr 5 Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 240 KB

Załącznik Nr 6 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 198 KB

Załącznik Nr 7 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 195 KB

Załącznik Nr 8 Wniosek o przeliczenie dochodu - zmiana dochodu w stosunku do ostatniego roku podatkowego (utrata lub uzyskanie dochodu) 210 KB

Załącznik Nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 248 KB

Załącznik Nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 246 KB

Załącznik Nr 11 Wniosek o przyznanie zapomogi 245 KB

Załącznik Nr 12 Druk numeru konta 166 KB

Załącznik Nr 13 Wezwanie 194 KB

 

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów wprowadzony został na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 186 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984  r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
 • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl