REZULTATY

 

Erasmus+ - REZULTATY 

 

W roku akademickim 2017/2018 Politechnika Koszalińska realizowała projekt, którego celem była mobilność edukacyjna. Projekt zakładał wyjazdy studentów na studia do uczelni partnerskich, wyjazdy studentów na praktyki do instytucji oraz wyjazdy pracowników do uczelni/instytucji partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych – studentów i pracowników wszystkich wydziałów/instytutów PK. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w projekcie typy wyjazdów. Osoby biorące udział w mobilności akademickiej to STUDENCI studiów I, II, III-go stopnia; zarówno kobiety jak i mężczyźni (w tym osoby ze specjalnymi potrzebami: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej) i PRACOWNICY (kobiety i mężczyźni zatrudnieni na różnych stanowiskach: naukowi, dydaktyczni, administracyjni, posiadający różny stopień naukowy), uczestnicy reprezentują różne kierunki studiów, dziedziny naukowe oraz zróżnicowane stanowiska administracyjne. Zrealizowano: 6 wyjazdów na studia – studentów Wydziału Technologii i Edukacji, Instytutu Wzornictwa, Wydziału Humanistycznego, Wydziału Elektroniki i Informatyki; 3 wyjazdy na praktykę (Instytut Wzornictwa, Wydział Technologii i Edukacji, Wydział Mechaniczny); 14 wyjazdów nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Wydział Humanistyczny, Instytut Wzornictwa, Wydział Mechaniczny), 16 wyjazdów w celach szkoleniowych (Wydział Technologii i Edukacji, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Ekonomicznych, Dziekanat Wydziału Mechanicznego, Biuro Współpracy Międzynarodowej). Kraje wymiany: Niemcy, Republika Czeska, Hiszpania, Finlandia, Francja, Portugalia, Irlandia, Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Słowacja. Instytucje partnerskie biorące udział w projekcie: uczelnie partnerskie z krajów UE, centra badawcze, przedszkole, szkoła językowa, biuro nieruchomości a także światowy lider w rozwoju i produkcji innowacyjnych systemów siedzeń do pojazdów użytkowych, a także sprężyn technicznych.

Zrealizowane wyjazdy przyczyniły się do nabycia nowych kompetencji zawodowych oraz językowych, umożliwiły zbudowanie pozytywnych relacji międzykulturowych i nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Doświadczenie zdobyte przez pracowników przyczyniło się do podjęcia współpracy z krajami nie należącymi do UE, przygotowaniem nowych projektów: Erasmus+ ( Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne, Akcja 2- Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym), Program Wymiany Bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską  a Republiką Austrii,  Program Wymiany Bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską, oraz realizacji projektów w ramach innych programów finansowanych z funduszy międzynarodowych i krajowych: CEEPUS, Opus, Polsko-Słowacki Program Wykonawczy, jak również zaowocowało wspólnymi międzynarodowymi publikacjami naukowymi.

Realizacja mobilności przyczyniła się również do zorganizowania istotnych dla PK międzynarodowych spotkań naukowych: 6th International Workshop on Surface Engineering and 3rd International Workshop on Applied and Sustainable Engineering Ceepus/Erasmus, oraz 3rd CECEM (Central European Civil Engineering Meeting w ramach programu Erasmus+ (STA/STT), z uczestnictwem partnerów programu Erasmus+. Uczestnicy mobilności programu Erasmus + wzięli udział w XV Konferencji Studentów i Młodych Pracowników.

Jak pokazują wyniki ankietowania udział w mobilności przyczynił się nie tylko do nabycia kompetencji zawodowych i językowych - większość uczestników nabyła umiejętność pracy w zespole umiejętność analitycznego i twórczego myślenia oraz planowania, rozwiązywania problemów. Uczestnicy poprawili umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych. Uczestnicy nauczyli się dostrzegać wartości różnych kultur, są świadomi koncepcji społecznych i politycznych, demokracji, sprawiedliwości, równości, poznali swoje mocne i słabe strony, są bardziej pewni siebie, otwarci na świat i współpracę międzynarodową oraz czują się Europejczykami. 100% uczestników potwierdza zadowolenie ze zrealizowanej mobilności.

 Udział w projekcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej był możliwy dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu: „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego w roku akademickim 2017/2018.

 

Efekty osiągnięte przez uczestników mobilności. 

Kompetencje nabyte przez studentów:

 

 

 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

1.1. SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

1.2. SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

dostrzegać wartość innych kultur

100%

100%

korzystać z internetu, mediów społecznościowych i komputerów, np. w celach związanych z nauką, pracą lub osobistych

83.33%

100%

myśleć logicznie i wyciągać wnioski (zdolności analityczne)

50%

100%

planować i organizować zadania i czynności

100%

100%

rozwinąć pomysł i wcielić go w życie

66.67%

100%

współpracować w grupie

100%

100%

wyrażać siebie w sposób kreatywny

83.33%

100%

zaplanować i przeprowadzić samodzielnie proces nauki

66.67%

100%

znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności rozwiązywania problemów)

50%

100%

 

 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

1.1. SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

1.2. SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

Bardziej interesuję się sprawami Europy

83.33%

100%

Czuję się bardziej Europejczykiem/Europejką

83.33%

100%

Jestem bardziej ciekawy/a i otwarty/a na nowe wyzwania

100%

100%

Jestem bardziej pewny/a siebie i przekonany/a o swoich umiejętnościach

66.67%

100%

Jestem bardziej tolerancyjny/a w stosunku do innych osób i zachowań

100%

100%

Jestem bardziej zainteresowany/a codziennymi wydarzeniami na świecie

66.67%

100%

Jestem bardziej świadomy/a takich koncepcji społecznych i politycznych jak demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo, prawa człowieka

33.33%

100%

Lepiej podejmuję decyzje

50%

100%

Lepiej znam swoje mocne i słabe strony

83.33%

100%

Planuję aktywniej angażować się w życie społeczne i polityczne w moim środowisku

66.67%

100%

Potrafię myśleć i analizować informacje w sposób krytyczny

50%

100%

Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach

83.33%

100%

Potrafię współpracować z osobami z innych środowisk i kultur

100%

100%

Udoskonaliłem/am umiejętności dotyczące mojego kierunku studiów

50%

100%

Kompetencje nabyte przez pracowników:

 

% pracowników, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

2.1. STA - Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazdy)

2.2. STT - Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (wyjazdy)

Mogłem/am poznać i rozwinąć nowe praktyczne metody nauczania

92.86%

68.75%

Nabyłem/am właściwych dla sektora szkolnictwa wyższego lub praktycznych umiejętności mających znaczenie dla mojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego

78.57%

93.75%

Nawiązałem/am współpracę z podmiotami na rynku pracy

7.14%

31.25%

Nawiązałem/am współpracę z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego

35.71%

25%

Podniosłem/am własne umiejętności językowe w zakresie języka obcego

64.29%

93.75%

Poprawiłem/am moje umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. komputer, internet, wirtualne platformy współpracy, oprogramowanie, urządzenia ICT itp.)

35.71%

50%

Skorzystałem/am z dobrych praktyk poznanych za granicą

92.86%

93.75%

Wzmocniłem/am lub poszerzyłem/am kontakty w ramach mojej sieci kontaktów zawodowych lub nawiązałem/am nowe kontakty

100%

93.75%

Wzmocniłem/am współpracę z instytucją/organizacją partnerską

92.86%

93.75%

Wzrosły moje społeczne, językowe i/lub kulturowe kompetencje

92.86%

93.75%

Zwiększyłem/am moje kompetencje organizacyjne/w zakresie zarządzania

78.57%

87.5%

Zwiększyłem/am moje szanse zatrudnienia i kariery zawodowej

100%

93.75%

Zwiększyłem/am swoją satysfakcję z pracy

100%

93.75%

 

Ogólna satysfakcja uczestników (wyjeżdżających i przyjeżdżających)

Typ działania

Liczba studentów, którzy złożyli raport uczestnika

% studentów, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

6

100.00%

Mobilność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

3

100.00%

Łącznie

9

100.00%

 

Typ działania

Liczba studentów, którzy złożyli raport uczestnika

% studentów, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

Mobilność studentów w celu studiowania (przyjazdy)

32

93.75%

 

Typ działania

Liczba pracowników, którzy złożyli indywidualny raport uczestnika mobilności

% pracowników, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazdy)

14

100.00%

Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (wyjazdy)

16

100.00%

Łącznie (wyjazdy)

30

100.00%

 

 

Typ działania

Liczba pracowników, którzy złożyli indywidualny raport uczestnika mobilności

% pracowników, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

Mobilność pracowników - prowadzenie zajęć (przyjazdy)

6

100.00%

Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (przyjazdy)

5

100.00%

Łącznie (przyjazdy)

11

100.00%

 

 

 

 

 

 

CO MI DAŁ ERASMUS+

 

Krzysztof – adiunkt, wyjazd STA; INSA Institut National Des Sciences  - Bourges- Blois/Francja

W dniach 30.09 – 08.10.2017 zrealizowałem wyjazd do Institut National des Sciences Appliquées - Centre Val de Loire, Bourges-Blois, Francja  w ramach międzynarodowego programu Erasmus+; Staff Mobility For Teaching.Podczas wyjazdu przeprowadziłem zajęcia dydaktyczne o tematyce: Application of FEM in simulation of technological process, Simualtion of cutting pocess by FEA, FEA for thread process. W trakcie pobytu zapoznałem się z metodami i środkami dydaktycznymi stosowanymi w procesie kształcenia studentów stosowanymi na ww uczelni. Zapoznałem się także z kierunkami prowadzonych aktualnie badań naukowych oraz przeprowadziłem rozmowy dotyczące możliwości rozwoju współpracy w ramach programu  Erasmus + oraz możliwości realizacji dyplomów na dwóch uczelniach jak i realizacji wspólnych prac doktorskich. Dodatkowo nawiązałem kontakt z przedstawicielami 3 uczelni z Maroka. Dzięki udziałowi w mobilności mogłem poznać i rozwinąć nowe praktyczne metody nauczania oraz nabyłem umiejętności mające znaczenie dla mojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego, wzrosły również moje kompetencje społeczne, językowe i kulturowe. Zachęcam wszystkich pracowników do uczestnictwa w tego typu mobilności.       

Brygida - pracownik Dziekanatu WM PK

Mój pierwszy kontakt z programem Erasmus to szkolenie na VSB-Technicka Univerzita w Ostrawie w roku 2017. Ponownie byłam tam zimą 2018 roku. Oba te wyjazdy pozwoliły mi na poznanie pracy związanej z projektami oraz pracą na uczelni o podobnym profilu, ale mieszczącej się w innym kraju o odmiennej kulturze i obyczajach. Praca zespołowa dała mi możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi tam pracującymi. Jednocześnie miałam okazję zwiedzić atrakcyjne i mało znane Morawy. Ale najcenniejsze to nawiązanie nowych międzynarodowych przyjaźni i  kontaktów, które, mimo zakończenia szkoleń, wcale nie ustały. Korzyści z uczestnictwa w Programie Erasmus nie da się niczym zastąpić i z niecierpliwością oczekuje kolejnego wyjazdu.

 

Magdalena - pracownik Instytutu Wzornictwa PK
Hochschule Wismar University of Applied Sciences:  Technology, Business and Design, Niemcy

Serdecznie zachęcam do korzystania z programu ERASMUS+
To był wspaniały wyjazd! Fantastyczna atmosfera! Przyjaźnie nastawieni ludzie, wspaniali Studenci!
Dzięki pomocy Dipl. Des. Heidi Godemann, oraz przychylności Niemieckiej Hochschule Wismar został zrealizowany autorski program warsztatów w dziedzinie sztuk projektowych. Poza pracą można było poznać niemiecką gościnność, oraz zwiedzić kilka ciekawych miejsc w okolicy. Wszystkie zamierzone cele zostały zrealizowane, a nawiązane znajomości już teraz procentują przy kolejnych zadaniach projektowych.
Serdecznie polecam