Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
REZULTATY

 

                                                          

 

Rok akademicki 2017/2018

 

W roku akademickim 2017/2018 Politechnika Koszalińska realizowała projekt, którego celem była mobilność edukacyjna. Projekt zakładał wyjazdy studentów na studia do uczelni partnerskich, wyjazdy studentów na praktyki do instytucji oraz wyjazdy pracowników do uczelni/instytucji partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych – studentów i pracowników wszystkich wydziałów/instytutów PK. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w projekcie typy wyjazdów. Osoby biorące udział w mobilności akademickiej to STUDENCI studiów I, II, III-go stopnia; zarówno kobiety jak i mężczyźni (w tym osoby ze specjalnymi potrzebami: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej) i PRACOWNICY (kobiety i mężczyźni zatrudnieni na różnych stanowiskach: naukowi, dydaktyczni, administracyjni, posiadający różny stopień naukowy), uczestnicy reprezentują różne kierunki studiów, dziedziny naukowe oraz zróżnicowane stanowiska administracyjne. Zrealizowano: 6 wyjazdów na studia – studentów Wydziału Technologii i Edukacji, Instytutu Wzornictwa, Wydziału Humanistycznego, Wydziału Elektroniki i Informatyki; 3 wyjazdy na praktykę (Instytut Wzornictwa, Wydział Technologii i Edukacji, Wydział Mechaniczny); 14 wyjazdów nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Wydział Humanistyczny, Instytut Wzornictwa, Wydział Mechaniczny), 16 wyjazdów w celach szkoleniowych (Wydział Technologii i Edukacji, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Ekonomicznych, Dziekanat Wydziału Mechanicznego, Biuro Współpracy Międzynarodowej). Kraje wymiany: Niemcy, Republika Czeska, Hiszpania, Finlandia, Francja, Portugalia, Irlandia, Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Słowacja. Instytucje partnerskie biorące udział w projekcie: uczelnie partnerskie z krajów UE, centra badawcze, przedszkole, szkoła językowa, biuro nieruchomości a także światowy lider w rozwoju i produkcji innowacyjnych systemów siedzeń do pojazdów użytkowych, a także sprężyn technicznych.

Zrealizowane wyjazdy przyczyniły się do nabycia nowych kompetencji zawodowych oraz językowych, umożliwiły zbudowanie pozytywnych relacji międzykulturowych i nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Doświadczenie zdobyte przez pracowników przyczyniło się do podjęcia współpracy z krajami nie należącymi do UE, przygotowaniem nowych projektów: Erasmus+ ( Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne, Akcja 2- Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym), Program Wymiany Bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską  a Republiką Austrii,  Program Wymiany Bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską, oraz realizacji projektów w ramach innych programów finansowanych z funduszy międzynarodowych i krajowych: CEEPUS, Opus, Polsko-Słowacki Program Wykonawczy, jak również zaowocowało wspólnymi międzynarodowymi publikacjami naukowymi.

Realizacja mobilności przyczyniła się również do zorganizowania istotnych dla PK międzynarodowych spotkań naukowych: 6th International Workshop on Surface Engineering and 3rd International Workshop on Applied and Sustainable Engineering Ceepus/Erasmus, oraz 3rd CECEM (Central European Civil Engineering Meeting w ramach programu Erasmus+ (STA/STT), z uczestnictwem partnerów programu Erasmus+. Uczestnicy mobilności programu Erasmus + wzięli udział w XV Konferencji Studentów i Młodych Pracowników.

Jak pokazują wyniki ankietowania udział w mobilności przyczynił się nie tylko do nabycia kompetencji zawodowych i językowych - większość uczestników nabyła umiejętność pracy w zespole umiejętność analitycznego i twórczego myślenia oraz planowania, rozwiązywania problemów. Uczestnicy poprawili umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych. Uczestnicy nauczyli się dostrzegać wartości różnych kultur, są świadomi koncepcji społecznych i politycznych, demokracji, sprawiedliwości, równości, poznali swoje mocne i słabe strony, są bardziej pewni siebie, otwarci na świat i współpracę międzynarodową oraz czują się Europejczykami. 100% uczestników potwierdza zadowolenie ze zrealizowanej mobilności.

Udział w projekcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej był możliwy dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu: „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego w roku akademickim 2017/2018.

Efekty osiągnięte przez uczestników mobilności. 

Kompetencje nabyte przez studentów:

 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

1.1. SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

1.2. SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

dostrzegać wartość innych kultur

100%

100%

korzystać z internetu, mediów społecznościowych i komputerów, np. w celach związanych z nauką, pracą lub osobistych

83.33%

100%

myśleć logicznie i wyciągać wnioski (zdolności analityczne)

50%

100%

planować i organizować zadania i czynności

100%

100%

rozwinąć pomysł i wcielić go w życie

66.67%

100%

współpracować w grupie

100%

100%

wyrażać siebie w sposób kreatywny

83.33%

100%

zaplanować i przeprowadzić samodzielnie proces nauki

66.67%

100%

znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności rozwiązywania problemów)

50%

100%

 

 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

1.1. SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

1.2. SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

Bardziej interesuję się sprawami Europy

83.33%

100%

Czuję się bardziej Europejczykiem/Europejką

83.33%

100%

Jestem bardziej ciekawy/a i otwarty/a na nowe wyzwania

100%

100%

Jestem bardziej pewny/a siebie i przekonany/a o swoich umiejętnościach

66.67%

100%

Jestem bardziej tolerancyjny/a w stosunku do innych osób i zachowań

100%

100%

Jestem bardziej zainteresowany/a codziennymi wydarzeniami na świecie

66.67%

100%

Jestem bardziej świadomy/a takich koncepcji społecznych i politycznych jak demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo, prawa człowieka

33.33%

100%

Lepiej podejmuję decyzje

50%

100%

Lepiej znam swoje mocne i słabe strony

83.33%

100%

Planuję aktywniej angażować się w życie społeczne i polityczne w moim środowisku

66.67%

100%

Potrafię myśleć i analizować informacje w sposób krytyczny

50%

100%

Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach

83.33%

100%

Potrafię współpracować z osobami z innych środowisk i kultur

100%

100%

Udoskonaliłem/am umiejętności dotyczące mojego kierunku studiów

50%

100%

 

Kompetencje nabyte przez pracowników:

 

% pracowników, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

2.1. STA - Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazdy)

2.2. STT - Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (wyjazdy)

Mogłem/am poznać i rozwinąć nowe praktyczne metody nauczania

92.86%

68.75%

Nabyłem/am właściwych dla sektora szkolnictwa wyższego lub praktycznych umiejętności mających znaczenie dla mojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego

78.57%

93.75%

Nawiązałem/am współpracę z podmiotami na rynku pracy

7.14%

31.25%

Nawiązałem/am współpracę z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego

35.71%

25%

Podniosłem/am własne umiejętności językowe w zakresie języka obcego

64.29%

93.75%

Poprawiłem/am moje umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. komputer, internet, wirtualne platformy współpracy, oprogramowanie, urządzenia ICT itp.)

35.71%

50%

Skorzystałem/am z dobrych praktyk poznanych za granicą

92.86%

93.75%

Wzmocniłem/am lub poszerzyłem/am kontakty w ramach mojej sieci kontaktów zawodowych lub nawiązałem/am nowe kontakty

100%

93.75%

Wzmocniłem/am współpracę z instytucją/organizacją partnerską

92.86%

93.75%

Wzrosły moje społeczne, językowe i/lub kulturowe kompetencje

92.86%

93.75%

Zwiększyłem/am moje kompetencje organizacyjne/w zakresie zarządzania

78.57%

87.5%

Zwiększyłem/am moje szanse zatrudnienia i kariery zawodowej

100%

93.75%

Zwiększyłem/am swoją satysfakcję z pracy

100%

93.75%

 

Ogólna satysfakcja uczestników (wyjeżdżających i przyjeżdżających)

 

Typ działania

Liczba studentów, którzy złożyli raport uczestnika

% studentów, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

6

100.00%

Mobilność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

3

100.00%

Łącznie

9

100.00%

 

Typ działania

Liczba studentów, którzy złożyli raport uczestnika

% studentów, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

Mobilność studentów w celu studiowania (przyjazdy)

32

93.75%

 

Typ działania

Liczba pracowników, którzy złożyli indywidualny raport uczestnika mobilności

% pracowników, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazdy)

14

100.00%

Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (wyjazdy)

16

100.00%

Łącznie (wyjazdy)

30

100.00%

 

Typ działania

Liczba pracowników, którzy złożyli indywidualny raport uczestnika mobilności

% pracowników, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

Mobilność pracowników - prowadzenie zajęć (przyjazdy)

6

100.00%

Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (przyjazdy)

5

100.00%

Łącznie (przyjazdy)

11

100.00%

 

 

CO MI DAŁ ERASMUS - opinie uczestników

 

Kornel i Łukasz – doktoranci Wydziału Mechanicznego

Jako studenci studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej skorzystaliśmy z możliwości zrealizowania praktyki w ramach programu Erasmus+. Podczas 2 miesięcznego pobytu w Chemical Engineering Department, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon po zapoznaniu się ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz wyposażeniem laboratorium, mieliśmy możliwość praktycznego i samodzielnego wykonania badań będących częścią przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Zrealizowana praktyka wzbogaciła nas nie tylko o nowe doświadczenie zawodowe, ale również nauczyła kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, znajdowania rozwiązania w trudnych sytuacjach oraz logicznego myślenia i pracy zespołowej. Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku i konieczność posługiwania się językiem obcym przyniosły satysfakcję i motywację do dalszej pracy nad doskonaleniem znajomości języka obcego.            

Podczas pobytu mieliśmy możliwość spotkania się ze studentami realizującymi badania do prac dyplomowych oraz przygotowujących rozprawy doktorskie. Jako studenci realizujący program Erasmus+  przekazaliśmy im swoje doświadczenie i zachęcaliśmy do udziału w programie. Bez wahania zrealizujemy praktykę ponownie jeśli tylko nadarzy się taka możliwość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof - profesor PK, koordynator programu Erasmus

NIEKOŃCZĄCA SIĘ PRZYGODA Z PROGRAMEM ERASMUS

                Moja "przygoda" z programem Erasmus rozpoczęła się na studiach doktoranckich na Wydziale Mechanicznym PK. Oczywiście słyszałem o tym programie podczas studiów magisterskich, jednakże nie miałem odpowiedniego impulsu, żeby zaryzykować wszystko i wybrać się w nieznane. Jednakże na mojej drodze życiowej pojawił się prof. Tadeusz Hryniewicz będący w tamtym czasie uczelnianym koordynatorem tegoż programu oraz promotorem mojej pracy doktorskiej. To właśnie on zaraził mnie pasją poznawania nowych ludzi, kultur przy jednoczesnym rozwoju warsztatu naukowego w zagranicznych ośrodkach naukowo-dydaktycznych.   Dokładnie pamiętam mój pierwszy wyjazd jako doktoranta do Portugalii. Były to trochę inne czasy niż obecnie, gdyż w tym okresie Polska wstępowała do struktur Unii Europejskiej i między innymi jeszcze trzeba było mieć wizę w przypadku wyjazdu studyjnego. Z perspektywy czasu muszę stwierdzić, że ten wyjazd zmienił moje życie diametralnie. Oczywiście w trakcie pobytu w Lizbonie nabyłem nowe kompetencje naukowe, zrealizowałem większość badań do mojego doktoratu, jednakże obycie w świecie oraz nawiązane przyjaźnie do chwili obecnej owocują w moim życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym. W miarę upływu czasu stwierdzam, że bez tamtego wyjazdu nie było by "mnie" takiego jakim jestem teraz. W chwili obecnej jestem profesorem na Wydziale Mechanicznym i nadal bardzo często korzystam z możliwości wyjazdów na staże lub na wykłady do zaprzyjaźnionych ośrodków w Europie. Staram się również zarażać młodych ludzi pasją poznawania świata poprzez prezentację  możliwości jakie daje im program Erasmus.

 

Zdjęcie z pobytu na stażu STT-Erasmus w NTNU Trondheim (Norwegia)

 

Iga - studentka Wydziału Humanistycznego
Praktyka zrealizowana w ramach programu Erasmus była okazją do bliskiego poznania kultury i obyczajów Hiszpanii. Zwiedziłam piękne miasta m.in. Granadę, Malagę, Kordobę i Sewillę. Głównym zadaniem mojej praktyki była nauka języka angielskiego i opieka nad grupą dzieci. Praca w zespole międzynarodowym była dla mnie ciekawym doświadczeniem i dała mi wiele satysfakcji. Poznałam wielu studentów z innych krajów, z którymi spędziłam przyjemne wieczory przy hiszpańskich tapas. Uważam, że korzystanie z programu Erasmus daje wiele korzyści i nie mogę się doczekać kolejnego wyjazdu.

 

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl