Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

 

Działalność statutowa wniosek do dnia 15 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.

 

Wniosek składa Wydział/Instytut posiadający status jednostki podstawowej

Podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.11.2010 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej, Dz. U. Nr 218, poz. 1438

Wniosek składa się elektronicznie i papierowo.

 

Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych wniosek do dnia 15 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.

 

Wniosek składa jednostka uczelni (Katedra, Zakład, Laboratorium) w zakresie inwestycji polegającej na: inwestycji budowlanej, zakupie lub wytworzeniu aparatury naukowo-badawczej, rozbudowie infrastruktury informatycznej. Wniosek podpisuje kierownik jednostki podstawowej w rozumieniu statutu uczelni (Dyrektor/Dziekan). W miejscu na pieczęć należy postawić pieczątkę z nazwą jednostki i jej adresem

 

Inwestycja budowlana

Podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13.10.2010 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, Dz. U. Nr 209, poz. 1379

-    wymagane dokumenty: formularz wniosku (3 egz.) załącznik nr 1

-    dokumenty dodatkowe: kopia pozwolenia na budowę, informacja o możliwości i planach udostępnienia przedmiotu inwestycji innym podmiotom, oświadczenie o dysponowaniu środkami lub o posiadaniu przy przyrzeczenia ich otrzymania, opinia dysponenta innej części budżetu państwa niż środki na naukę, jeżeli inwestycja ma być dofinansowana ze środków finansowych ustalonych w tej części, inne dokumenty świadczące o przygotowaniu inwestora do podjęcia inwestycji, dokument potwierdzający prawo jednostki do dysponowania nieruchomością na cel budowlany.

 

Inwestycja w zakresie dużej infrastruktury badawczej

Podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13.10.2010 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, Dz. U. Nr 200, poz. 1324

 

Duża infrastruktura badawcza – definicja (ważne!)

Duża infrastruktura badawcza – mająca kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki aparatura naukowo-badawcza o wartości przekraczającej:

a)   150.000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,

b)   500.000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

-     formularz wniosku (3 egz.) załącznik nr 1

 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej

Wniosek składa zbiorczo Uczelniane Centrum Technologii Informacyjnych,

formularz wniosku (3 egz.) załącznik nr 2

 

Projekty badawcze PB:

W związku z powołaniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowego Centrum Nauki (NCN), które przejmie część uprawnień ministerstwa w zakresie projektów badawczych, należy czekać na ogłoszenie konkursu.

Warunki konkursu i terminarz określone są w ogłoszeniu na stronie NCN pod adresem www.ncn.gov.pl

 

Projekty rozwojowe

Konkursy są ogłaszane Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Warunki konkursu i terminarz określane są w ogłoszeniu na stronie internetowej NCBiR pod adresem: http://www.ncbir.pl

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl