Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

 

1.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło w dniu 16.12.2014 r. ostatnią edycją konkursu dla naukowców i przedsiębiorców w Programie Badań Stosowanych.

 

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

 

Program adresowany jest do osób, które:

 

 • do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia,
 • posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu,
 • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w Programie LIDER,
 • uzyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego zespołu badawczego,
 • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

 

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i trwa od 15.01.2015 r. do 15.03.2015 r.

Wnioski  w wersji elektronicznej (w języku polskim i angielskim) należy składać w systemie informatycznym do obsługi projektów SI. Złożenie wersji papierowej nie jest wymagane.

 

Wnioskodawca załącza do wniosku następujące dokumenty:

 

 • CV,
 • referencje od  dwóch samodzielnych pracowników naukowych, bądź przedstawicieli biznesu, z którymi współpracuje wnioskodawca,
 • skan dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 • skan dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora lub tytułu zawodowego magistra,
 • oświadczenie woli wnioskodawcy potwierdzające zgodność danych i informacji zamieszczonych we wniosku i dokumentach do niego załączonych ze stanem faktycznym i prawnym,

 

oraz sporządzone w oparciu o wzory umieszczone w SI:

 

 • oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł,
 • oświadczenie o niezaleganiu w wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • oświadczenie jednostki o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych,
 • pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki lub kopię dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania jednostki.

 

Wnioskodawca może złożyć  w konkursie tylko jeden wniosek.

Przed przystąpieniem do redakcji wniosku i bardzo przydatnym dla właściwego opracowania wniosku jest zapoznanie się z tekstem ogłoszenia konkursowego oraz danych wymaganych we wniosku, które znajdują się na stronie www.ncbir.gov.pl/lider/lider-vi-edycja/materiały-do pobrania.

 

Wnioskodawca wypełnia w systemie SI pola wniosku oraz załącza  oświadczenie w postaci skanu podpisanego dokumentu w formacie PDF. Proszę przygotować treść oświadczeń i przekazać je do Działu Nauki celem uzyskania podpisu JM Rektora.

Ze względów organizacyjnych, termin przyjmowania oświadczeń do podpisu ustala się do 11 marca 2015 r.

Informuję, że Składający wniosek drogą elektroniczną obowiązany jest złożyć w Dziale Nauki KARTĘ PROJEKTU (zarządzenie Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 25/2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirosława Pilewska-Markiewicz

Kierownik Działu Nauki

tel. 94, 3478. 627 e-mail: mmarkiew@tu.koszalin.pl

 

Archiwum

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl