Oferta zatrudnienia
Politechnika Koszalińska zatrudni
 
Specjalistę ds. zamówień
 
Wymagania dla kandydatów:
  • wykształcenie wyższe
  • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z zamówieniami, poświadczone odpowiednimi dokumentami
  • ukończone szkolenia specjalistyczne dot. zamówień, potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami.
Oferty zawierające:
  • CV i list motywacyjny
  • Kwestionariusz osobowy
  • Dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie)
  • Świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o Ochronie danych osobowych -  t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”
 
Oferty wraz z dokumentami należy składać w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 2 pokój 405A, 406A do dnia 15.11.2017 r. 
Zeskanowany komplet dokumentów można również przesłać mailowo 
na adresem e-mail: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl.